Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2020

1 (2)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/6

 

15.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 87

Hakaniemen kauppahallin sähkötyöt, lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus

HEL 2020-010936 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa Hakaniemen kauppahallin sähkötöistä 24.5.2018 tehdyn päätöksen § 77 (HEL 2015-007852) mukaista lisä- ja muutostyövarausta 148 157,70 eurosta 454 000,00 euroon (ALVL 8 c §).

Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä- ja muutostöistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien korottuu 1 135 875,70 eurosta 1 441 718,00 euroon (ALVL 8 c §).

Urakka tilattiin alun perin Valiosähkö Oy:ltä, jonka nimi muuttui myöhemmin Sähköpare Oy:ksi urakoitsijan ilmoittamin yksityiskohdin. Y-tunnus pysyi samana kuin Valiosähkö Oy:llä. TTN Sähköpalvelu Oy (2399443-1) sulautui sisaryhtiöönsä O/Y Valiosähkö A/B:hen (0581862-9) 30.6.2019. Samassa yhteydessä O/Y Valiosähkö A/B:n toiminimi muuttui Sähköpare Oy:ksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lisätyövarauksen korotus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen on tilannut Staralta Hakaniemen kauppahallin urakkaan liittyvät optio- ja huoltopihaurakat. Näihin urakoihin liittyvät sähkötyöt liittyvät oleellisesti kyseisten töiden perusurakoihin, joten työt on järkevä tilata samalta urakoitsijalta lisä- ja muutostyönä, jotta järjestelmien yhteensopivuus ja vastuut voidaan taata.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lisätyövarauksen korotus

Oheismateriaali

1

Stara jk 24.5.2018 § 77, sähkötyöt, Hakaniemen kauppahalli

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566