Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2020

1 (2)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

15.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 85

Hakaniemen kauppahallin IVA-työt, lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus

HEL 2020-010930 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa toimitusjohtajan Hakaniemen kauppahallin IVA-töistä 29.5.2018 tehdyn päätöksen § 33 (HEL 2014-010809) mukaista lisä- ja muutostyövarausta 90 600,00 eurosta 290 000,00 euroon (ALVL 8 c §).

Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä- ja muutostöistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien korottuu 694 600,00 eurosta 894 000,00 euroon (ALVL 8 c §).

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lisätyövarauksen korotus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen on tilannut Staralta Hakaniemen kauppahallin urakkaan liittyvät optio- ja huoltopihaurakat. Näihin urakoihin liittyvät IVA-työt liittyvät oleellisesti kyseisten töiden perusurakoihin, joten työt on järkevä tilata samalta urakoitsijalta lisä- ja muutostyönä, jotta järjestelmien yhteensopivuus ja vastuut voidaan taata.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lisätyövarauksen korotus

Oheismateriaali

1

tj 29.5.2018 § 33, IVA-työt Hakaniemen kauppahalli

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566