Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2020

1 (2)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

17.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 75

Rakentamispalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus 2021 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2021–2023

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2021 – 2023 liitteen mukaisena.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

1

Stara talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2021-2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 17.8.2020 vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2021 - 2023 laatimisohjeet. Ohjeen mukaan lauta- ja johtokuntien tulee käsitellä talousarvioehdotukset 23.9.2020 mennessä.

Staran vuoden 2021 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2021–2023 on esityslistan liitteenä.  Perustelutekstin malli on kaupunginkanslian ohjeistuksen mukainen ja tekstissä on huomioitu, miten talousarvioehdotus toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita.

Sitovana taloustavoitteena talousarviossa on 1,944 milj. euron korvaus peruspääomalle. Sitovina toiminnan tavoitteina ovat toimitilojen energiansäästötavoite, asiakastyytyväisyyden myönteinen kehittyminen sekä tapaturmataajuuden lasku edellisvuosien tasosta.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

1

Stara talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2021-2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566