Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2020

1 (5)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

17.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 76

Talvikunnossa- ja kesäpuhtaanapidon työkonepalvelut ajaksi 1.11.2020 - 31.10.2023

HEL 2020-006708 T 02 08 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä esityslistatekstin liitteessä 2 mainitut yksittäiset työkoneet liitteessä mainituista syistä, sekä oikeuttaa Staran toimitusjohtajan tekemään talvikunnossa- ja kesäpuhtaanapidon työkonepalvelujen sopimukset ajaksi 1.11.2020 - 31.10.2023 esityslistatekstin tarjousvertailussa (liite 3) mainittujen tarjoajien kanssa ja siihen kirjatuista työkoneista.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran logistiikan kuljetuspalveluyksikön tekemään tilauksia palveluntuottajaksi valituilta sopimuskauden aikana hankinnan ennakoidulla arvonlisäverottomalla kokonaisarvolla, joka on noin 12 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen Staran logistiikan hankinnalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi

Ari Kinnunen, hankintainsinööri, puhelin: 310 38947

ari.kinnunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Määräaikaan mennessä saadut tarjoukset

2

Hylättävät työkoneet

3

Tarjousvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

EU-kynnysarvon ylittävästä palveluhankinnasta on julkaistu HILMA- ja TED- (Tenders Electronic Daily) verkkosivustoilla hankintailmoitukset 19.6.2020. Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin tarjouspalvelu.fi- toimittajaportaalissa. Hankinnan kohteena on talvikunnossa- ja kesäpuhtaanapidon työkonepalvelujen hankinta.

Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain 1397/2016 mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjoukset oli annettava sähköisesti Tarjouspalvelussa.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista lisäkysymyksiä 14.7.2020 mennessä. Määräaikaan mennessä esitettiin yksi lisäkysymys. Hankintaa koskevaan kysymykseen vastattiin Tarjouspalvelussa. Tarjouspyyntöasiakirjat sekä hankintaa koskeva kysymys ja siihen annettu vastaus ovat esityslistatekstin oheismateriaalina.

Tarjousten määräaika oli perjantaina 14.8.2020 klo 12:00. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten avaamisesta on laadittu pöytäkirja. Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä 38 tarjoajaa (liite 1).

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksessa annettujen tietojen perusteella (ESPD). Kaikki tarjoajat täyttivät soveltuvuusvaatimukset.

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa toimittajiksi valituilta on pyydettävä rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 8 momentissa ja 6 b §:ssä tarkoitettu ote rikosrekisteristä (edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävät henkilöt). Rikosrekisteriote toimii näyttönä siitä, ettei tarjoajaa koske jokin hankintalain 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen rikosperusteinen poissulkemisperuste.

Hankintaprosessin aikataulussa pysymisen vuoksi hankintayksikkö tarkastaa palveluntuottajaksi valittujen pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet vasta päätöksen teon jälkeen. Sopimukset tehdään vasta kun hankintayksikkö on varmistanut, ettei palveluntuottajaksi valittuja rasita mikään pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste.

Tarjouspyynnön vaateen mukaan tarjottavien työkoneiden on oltava käyttöönottovuodeltaan (KOV) vähintään 2012, pois lukien koneluokat TRE (monitoimikone, kuormaava) ja LAK (lakaisuajoneuvo), joissa tarjottavien työkoneiden on oltava käyttöönottovuodeltaan vähintään 2007, sekä TH (tiehöylä), PT (puskutraktori) ja R (rinnekone), joissa käyttöönottovuoden on oltava vähintään 1996. Tarjouspyynnön vaateen mukaan tela-alustaisten kaivinkoneiden (KKHt) työpainon on oltava vähintään 20 t. Hylättävät työkoneet ja hylkäämisen syyt mainitaan esityslistatekstin liitteessä (liite 2). Liitteessä mainitut työkoneet ovat tarjouspyynnön vaateiden vastaisia ja ne on siksi hylättävä, eikä niitä oteta mukaan tarjousvertailuun.

Tarjoukset piti jättää sitä varten laadituilla erillisillä tarjouslomakkeilla, jossa tarjoajia pyydettiin ilmoittamaan tarjouksen tekijätietojen lisäksi tarjouspyynnön hankinnan kohteen kuvauksen konelajiluettelon mukaisesti tarjottavan työkoneen merkki ja malli, käyttövoima, rekisteritunnus ja/tai valmistenumero, käyttöönottovuosi (KOV), paino, työlaitteet, jne. Sopimuskauden aikana hankittavasta kalustosta, joista ei ollut tarjouksen tekemisen hetkellä yksilöityjä tietoja, pyydettiin ilmoittamaan kaluston päätiedot sekä hankinnan ajankohta.

Työkonekohtaiset arvonlisäverottomat yksikköhinnat (€/h, alv 0 %) pyydettiin ilmoittamaan sisältäen takuutunnit ja/tai ilman takuutunteja.

Päätöksen tekemisen peruste on kokonaistaloudellinen edullisuus. Arviointiperusteet ovat hinta ja työkoneen käyttövoima (KV). Käyttövoimavaihtoehdot ovat täyssähköinen, hybridi tai diesel (MPÖ).

Työkoneen käyttövoima vaikuttaa vertailulukuun seuraavasti:

Käyttövoima

KV-kerroin

täyssähköinen

1,00

hybridi

1,10

diesel (MPÖ)

1,20

 

Kokonaistaloudellisuuden vertailu lasketaan kaavalla: V = T x K.
(V = vertailuluku, T = yksikköhinta, K = KV-kerroin).

Tarjousvertailu on tehty tarjouspyynnössä ilmoitetun konelajiluettelon mukaisesti (liite 3). Työkoneet ovat lajiteltu takuutunnit sisältävän työkonepalvelun mukaiseen edullisuusjärjestykseen.

Puitesopimukseen perustuvia erillisiä tilauksia tehdään tarjousvertailun mukaisessa kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä. Tilauksen teossa otetaan huomioon palvelun saatavuus, sopivuus ja työkoneen varustus. Palveluntuottajaksi valittua ei velvoiteta tulemaan työhön, jos palveluntuottaja on jo ennen työtilausta sitoutunut muualle.

Hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla vaan vasta, kun odotusaika (14 päivää) on kulunut ja kun hankintayksikkö ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevan päätöksen tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi

Ari Kinnunen, hankintainsinööri, puhelin: 310 38947

ari.kinnunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Määräaikaan mennessä saadut tarjoukset

2

Hylättävät työkoneet

3

Tarjousvertailu

Oheismateriaali

1

Tarjouspyyntöasiakirjat

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566