Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (6)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/19

 

27.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

Staran luonnonkivityöt 1.4. - 30.11.2020, alue 3, itäiset kaupunginosat

HEL 2020-000137 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman tarjouksen jättäneen YIT Teollisuus Oy:n Staran alueen 3, itäisten kaupunginosien, luonnonkivitöiden sopimusurakoitsijaksi ajalle 1.4. - 30.11.2020.

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan kivitöitä tästä hankintapäätöksestä syntyvän urakkasopimuksen puitteissa enintään 1 700 000 euron (AVL 8 c) arvosta jäljempänä esitetyin perustein.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöiden hankkimisesta johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 7 mukaisesti.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutoksenhakuaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Yhteenveto

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Kivityöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämätöntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliurakointia.

Hankintalain 75 §:ssä tarkoitettu tavoite hankinnan jakamisesta osiin on toteutettu jakamalla kivityöt osa-alueisiin. Kivityöurakat on kilpailutettu neljänä erillisenä hankintana siten, että kullakin kolmella kaupunkitekniikan osastolla on käytössään oma alueellinen luonnonkivitöiden sopimus ja yksi yhteinen koko kaupungin alueen kattava betonikivitöiden sopimus. Vastaavat urakka-alueet ovat olleet käytössä vuosittain.

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran kaupunkitekniikan osastojen luonnonkivitöistä alueella 3 on julkaistu 21.1.2020 Hilmassa tunnuksella 2020-036731 ja Tarjouspalvelussa tunnuksella HEL 2020-000137. Tarjouspyyntö on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista lisäkysymyksiä 28.1.2020 klo 12:00 asti. Kysymyksiä esitettiin määräaikaan mennessä yhteensä neljä.

Ensimmäisessä kysymyksessä tiedusteltiin, sisältääkö euromääräisesti hinnoiteltavien erikoiskivien hinta myös asennuksen. Kysymykseen vastattiin että tarjotun yksikköhinnan tulee sisältää sekä kivimateriaali että asennustyö.

Toisessa kysymyksessä tiedusteltiin sitoutuuko tilaaja euromääräisesti hinnoiteltavien erikoiskivitöiden määrä- ja kivilajitietoihin. Kysymykseen vastattiin että tilaaja ei sitoudu alustavasti arvioituihin määrä- tai kivilajitietoihin.

Kolmannessa ja neljännessä kysymyksessä kysyttiin miten vaihtoehtoiset kivilajit voi hyväksyttää tilaajalla. Kysymyksiin vastattiin Vehmaan punaisen kivilajin osalta että sille ei hyväksytä vaihtoehtoa. Korpilahden mustan ja Viitasaaren tumman vastaaville kivilajeille varattiin hyväksyntää varten näytekivien toimitusaika. Kaupunkiympäristön toimialan rakennuttajan ja suunnittelijan edustajat tarkastivat em. kivilajeille esitetyt vaihtoehtoiset kivet. Tilaisuudesta annettiin lisätieto, että Viitasaaren tummalle vaihtoehtoiseksi kivilajiksi käy vain G 3799. Korpilahden mustalle ei hyväksytty vaihtoehtoista kivilajia.

Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 6.2.2020 kello 12:00 mennessä. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Avaamistilaisuudesta on laadittu pöytäkirja, joka on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen tähän urakkaan jättivät määräaikaan mennessä seuraavat kolme yritystä:

Kiviasennus ja -saneeraus Koponen Oy

Kivilinja Oy

YIT Teollisuus Oy

 

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksissa annettujen tietojen perusteella. Kaikki tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset ja pääsivät mukaan tarjousvertailuun.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut että se tarkastaa voittamassa olevan tarjoajan tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset. Voittamassa olevalta YIT Teollisuus Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys. Lisäksi tarjoajalta pyydettiin muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa todettiin tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. YIT Teollisuus Oy:n tarjous on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjouspyynnössä on pyydetty hinnoittelemaan hankintayksikön määrittelemän hankintaa kuvaavan pistemäärän yhden pisteen arvo sekä euromääräisesti hinnoiteltavat erikoiskivet. Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti valintaperusteena soveltuvien tarjousten kesken käytetään halvinta pistearvon hintaa ja euromääräisesti hinnoiteltujen kivien summaa. Laadulliset näkökohdat oli huomioitu tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksissa. Tarjousvertailu on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti. Saatujen tarjousten pistearvot ilmenevät liitteenä olevasta tarjousvertailun yhteenvedosta.

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodostuu hankintayksikön tarjouspyynnössä ilmoittamien työvaihekohtaisten pistearvojen ja urakoitsijan tarjouksessaan antaman pistearvon perusteella, sekä euromääräisesti hinnoiteltujen erikoiskivien yksikköhinnoista. Koko urakan vertailusumma muodostuu yksikköhintojen ja arvioitujen suoritemäärien mukaan lasketusta urakkasummasta yksikköhintaluettelossa sekä euromääräisesti hinnoiteltujen erikoiskivien hinnoista. Tarjouspalvelussa muodostunut vertailusumma on urakan arvioidun pistearvon ja tarjoajan antaman pistearvon tulo. Yksikköhintaluettelossa muodostunut urakan vertailusumma poikkeaa siitä useista työvaihekohtaisista pyöristyksistä johtuen. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 1 233 436,17 euroa (AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien 1 418 451,60 euroa (AVL 8 c §). Soveltuvin osin tarkasteltuna urakan hintataso on laskenut noin 8 % edelliseen kauteen verrattuna.

Toteutuvien kivitöiden laajuutta on hankinnan tässä vaiheessa vaikea arvioida tarkasti. Staran kaupunkitekniikoiden osastojen kivityökohteet perustuvat Kaupunkiympäristön toimialan katujen rakentamisen ja ylläpidon tilauksiin. Työohjelmat elävät eikä kaikkia rakentamiskohteita, tai niiden toteutumisaikaa, ole vielä selvillä. Rakentamishankkeiden tarjouslaskennat ja tilaukset ovat koko vuoden jatkuvaa toimintaa.

Tarjouspyynnön työmäärätiedot perustuvat arvioihin, lopullisesti toteutuvat määrät voivat olla merkittävästikin suurempia tai pienempiä tilaavien hallintokuntien päätöksistä riippuen. Aiempien vuosien toteutumatietojen perusteella, hintatason lasku ja keskihajonta huomioiden, voidaan arvioida että sopimuksen lopullinen toteutunut arvo tulee olemaan enintään 1 700 000 euroa (AVL 8 c). Arvio enimmäishinnasta muodostuu vertailuhinnasta, lisättynä lisä- ja muutostöiden lisähankintamahdollisuuden 15 prosentin varaus, lisättynä viiden edellisen vuoden toteutumasummien keskihajonta. Viiden edellisen vuoden toteutumatiedot ja keskihajontalaskelma ovat tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tässä vaiheessa ei ole näköpiirissä sellaisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin ennakoida ko. urakan tarpeiden poikkeavan merkittävästi aikaisempien vuosien käytännöstä. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki valvoo sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Yhteenveto

Oheismateriaali

1

Tarjouspyyntö

2

Urakkasopimusmalli

3

Urakkaohjelma

4

Laatuvaatimukset

5

Työturvallisuusasiakirja

6

Ympäristökriteerit

7

Alustavamääräluettelo

8

Alustavakohdeluettelo

9

Lisätietokysymys

10

Lisätietoviesti

11

Avauspöytäkirja

12

Yhteenveto

13

Tarjousvertailu

14

Tarjous

15

Yksikköhintaluettelo

16

Keskiarvototeutumat

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Stara

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566