Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (5)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/15

 

27.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Jätkäsaaren kivityöt vuonna 2020

HEL 2020-000477 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman tarjouksen jättäneen Kivilinja Oy:n Jätkäsaaren kivitöiden 2020 urakoitsijaksi ajalle 27.6.2020 - 27.11.2020.

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 912 363,00 euroa (AVL 8 c §). Urakan ennakoitu arvolisäveroton arvo tarjouspyynnössä mainitut lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien on 1 049 217,45 euroa (AVL 8 c §).

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöiden hankkimisesta rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 7 mukaisesti.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutoksenhakuaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoittaneet urakkasopimuksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Eila Hägg, tuotantopäällikkö, puhelin: 310 70042

eila.hagg(a)hel.fi

Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: 310 39821

ilkka.koivula(a)hel.fi

Liitteet

1

tarjouspyynto_281158

2

Avauspöytäkirja, Jätkäsaaren kivityöt 2020

3

vertailutaulukko_281158, Cloudia

4

Hintavertailutaulukko, Jätkäsaaren kivityöt 2020

5

tarjous_1509457

6

Hintalomake, Liite 1, Jätkäsaaren kivityöt 2020 (kivilinja, ilman allekirjoitusta)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Staran kaupunkitekniikat toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaaja-hallintokuntien tilausten perusteella vuosittain useita katu- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja hankintoja.

Tämä erillinen kivityöurakka on tyypillinen tällainen alihankintana tilattava urakka, mikä täydentää Staran omaa rakentamista. Sopimuksessa teetettävät työt ovat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tilaamiin rakennuskohteisiin liittyviä kivitöitä ja ne rahoitetaan tilaajan kohteelle varaamista määrärahoista.

Hankintailmoitus on julkaistu 22.1.2020 Hilma-ilmoituskanavassa (tunnus 2020-036781) ja Tarjouspalvelussa (tunnus HEL 2020-000477).

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Tarjouspyyntö on tämän päätöksen liitteenä.

Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjoukset tuli an-taa sähköisesti Tarjouspalvelun kautta.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista lisäkysymyksiä 4.2.2020 klo 12.00 asti. Hankintaa koskien esitettiin viisi lisäkysymystä, joihin annettiin vastaukset 4.2.2020 ennen klo 15.00. Vastausten määräaika oli 7.2.2020 klo 12.00.

Tarjoukset pyydettiin 12.2.2020 klo 12.00 mennessä. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten avaamisesta on laadittu pöytäkirja, mikä on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä seuraavat neljä yritystä:

        YIT Teollisuus Oy

        Kiviasennus ja –saneeraus Koponen Oy

        Kivilinja Oy

        Terrawise Oy

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksissa annettujen tietojen perusteella. Kaikki tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset ja pääsivät mukaan tarjousvertailuun.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten valintaperusteena oli halvin hinta.

Tarjouspyynnön mukaan vertailuhintana käytetään urakoitsijan yksikköhintoihin perustuvaa arvonlisäverotonta kokonaisurakkahintaa.

Saatujen hyväksyttyjen tarjousten vertailuhinnat (alv 0 %) urakalle ovat seuraavat:

Urakoitsija

Vertailuhinta

Kivilinja Oy

912 363,00

Kiviasennus ja –saneeraus Koponen Oy  

1 084 425,20

YIT Teollisuus Oy  

1 496 280,00

Terrawise Oy

1 608 108,40

 

 

Kivilinja Oy:n ja Kiviasennus ja –saneeraus Koponen Oy:n yksikköhintaluetteloissa oli tilaajan yksikköhintaluettelopohjasta johtuva kaavavirhe. Virhe on korjattu vertailuhintoihin. Edellä mainittu virhe oli Kivilinja Oy:n yksikköhintaluettelossa 2 500,00 €, alv 0 % ja Kiviasennus ja –saneeraus Koponen Oy:n yksikköhintaluettelossa 1 200,00 €, alv 0%. Edellä mainittu virhe ei vaikuta tarjousten edullisuusjärjestykseen.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut, että se tarkastaa voittamassa olevan tarjoajan tilaajavastuun (1233/2006) 5 §:n tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset. Voittamassa olevalta Kivilinja Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys. Lisäksi tarjoaja toimitti muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa todettiin tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset.

Urakan suoritemäärät on arvioitu hankintayksikön toimesta suunnitelmapiirustusten mukaan. Koko urakan hinta muodostuu yksikköhintojen mukaan lasketusta urakkasummasta. Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan työmäärät saattavat muuttua työn aikana mm. suunnitelmamuutoksien takia.

Työ voidaan aloittaa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen urakkaohjelman mukaisesti ja sen tulee olla valmis ja ilmoitettu vastaanottotarkastusta varten viimeistään 27.11.2020.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Osallistumishakemukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Eila Hägg, tuotantopäällikkö, puhelin: 310 70042

eila.hagg(a)hel.fi

Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: 310 39821

ilkka.koivula(a)hel.fi

Liitteet

1

tarjouspyynto_281158

2

Avauspöytäkirja, Jätkäsaaren kivityöt 2020

3

vertailutaulukko_281158, Cloudia

4

Hintavertailutaulukko, Jätkäsaaren kivityöt 2020

5

tarjous_1509457

6

Hintalomake, Liite 1, Jätkäsaaren kivityöt 2020 (kivilinja, ilman allekirjoitusta)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566