Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (3)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

27.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

Monitoimikoneiden (TRE 6 t) hankinta

HEL 2019-012527 T 02 08 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan tilaamaan Wihuri Oy:n tarjouksen 21.1.2020 mukaisesti kahdeksan kappaletta Wille 665 monitoimikoneita varusteineen.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 1 048 224,00 euroa (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän tilauksen allekirjoittamisella.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen Staran logistiikan hankinnalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi

Ari Kinnunen, hankintainsinööri, puhelin: 310 38947

ari.kinnunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjousvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

EU-kynnysarvon ylittävästä tavarahankinnasta on julkaistu HILMA- ja TED- (Tenders Electronic Daily) verkkosivustoilla hankintailmoitukset 17.12.2019. Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa. Hankinnan kohteena on työpainoltaan noin 6 tonnin monitoimikoneiden (TRE) hankinta.

Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjoukset oli annettava sähköisesti Tarjouspalvelussa.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista lisäkysymyksiä 8.1.2020 klo 12.00 mennessä. Hankinnasta ei esitetty lisäkysymyksiä.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat esityslistatekstin oheismateriaalina.

Tarjousten määräaika oli keskiviikkona 22.1.2020 klo 12.00. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten avaamisesta on laadittu pöytäkirja. Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä Lännen Tractors Oy ja Wihuri Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksessa annettujen tietojen perusteella (ESPD). Molemmat tarjoajat täyttävät soveltuvuusvaatimukset.

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa toimittajiksi valituilta on pyydettävä rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 8 momentissa ja 6 b §:ssä tarkoitettu ote rikosrekisteristä (edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävät henkilöt). Rikosrekisteriote toimii näyttönä siitä, ettei tarjoajaa koske jokin hankintalain 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen rikosperusteinen poissulkemisperuste.

Hankintaprosessin aikataulussa pysymisen vuoksi hankintayksikkö tarkastaa toimittajaksi valitun pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet vasta päätöksen teon jälkeen. Tilaus tehdään vasta kun hankintayksikkö on varmistanut, ettei toimittajaksi valittua rasita mikään pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste.

Päätöksen tekemisen peruste on kokonaistaloudellinen edullisuus. Arviointiperusteet ovat hinta enintään 60 pistettä, tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet enintään 30 pistettä ja huoltovalmius enintään 10 pistettä. Tarjousvertailun teoreettinen enimmäispistemäärä on 100 pistettä.

Tarjouksen valintaperusteiden mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin on Wihuri Oy:n 21.1.2020 päivätty tarjous.

Hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla vaan vasta, kun odotusaika (14 päivää) on kulunut ja hankintayksikkö on allekirjoittanut tilauksen.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevan päätöksen tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi

Ari Kinnunen, hankintainsinööri, puhelin: 310 38947

ari.kinnunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjousvertailu

Oheismateriaali

1

Tarjouspyyntöasiakirjat

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566