Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (5)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/13

 

27.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22

Talonrakennushankkeiden viher- ja maanrakennustyöt, puitejärjestely 1.4.2020 - 31.3.2022

HEL 2019-013022 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään talonrakennushankkeiden viher- ja maanrakennustöiden puitesopimukset 1.4.2020 - 31.3.2022 seuraavien tarjouskilpailussa parhaiten sijoittuneiden kymmenen (10) urakoitsijan kanssa:

        Hyvinkään Tieluiska Oy

        Kuljetus ja Maanrakennus Katupojat Oy

        Lassila & Tikanoja Oyj

        Pusulan Kaivuu ja Sora Oy

        Shovel Oy

        T. Siven Oy,

        Terrawise Oy

        Uudenmaan Infrapalvelut Oy

        VM Suomalainen Oy j

        VRJ Etelä-Suomi Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimusurakoitsijoilta talonrakennushankkeiden viher- ja maanrakennustöitä sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Staran hankinnan ennakoitu arvo optiokaudet mukaan lukien on 25 000 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään mahdollisten optiokausien (1 + 1 vuosi) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden periaatteella, jossa hinnan osuus on 100 %.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Staran työmaille voidaan tilata sopimuskautena talonrakennushankkeiden viher- ja maanrakennustöitä lisäksi myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankintamenettelyillä.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen toimitetaan Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala pyysivät tarjousta talonrakennushankkeiden viher- ja maanrakennustöistä. Työt kohdistuvat pääasiassa kaupunkiympäristön toimialan ylläpitämiin julkisiin rakennuksiin ja kiinteistöihin.

Hankinta tehdään em. hankintayksiköiden muodostamana hankintarenkaana.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tarjousten perusteella sopimukset 31.3.2022 saakka. Tarjoukset annetaan kiinteinä yksikköhintoina 31.3.2022 saakka.

Hankintarenkaan tekemien toimeksiantojen yhteenlasketun kokonaisarvon arvioidaan olevan arvonlisäverottomana yhteensä 33 000 000 euroa. Staran hankinnan yhteenlasketun arvon arvioidaan olevan arvonlisäverottomana 25 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta.

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin EU-kynnysarvon ylittävää rakennusurakkaa koskeva hankintailmoitus ”Talonrakennushankkeiden viher- ja maanrakennustyöt, puitejärjestely 2020-2021” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava HILMA:ssa 18.12.2019.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin Staran käyttämän sähköisen tarjouspalvelun internet-osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjouspyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena oli, että tarjoajan on täytettävä ESPD-lomakkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot. Lisäksi tarjoajan edellytetään täyttävän kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toimitettava kaikki tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai tämän tulee olla liittynyt VastuuGroup.fi / Luotettava Kumppani –palveluun ja tilaajavastuulain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saatavilla kyseisestä palvelusta.

Sopimustoimittajaksi valitulta tarjoajalta edellytetään koko sopimuskauden voimassaolevaa toiminnan vastuuvakuutusta, arvoltaan vähintään 500 000 euroa.

Vakavaraisuutta koskevana vaatimuksena tarjoajan taloudellisen tilan-teen tulee olla sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään luokkaa A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Yritystä koskevina referenssikohteina tarjoajien tuli ilmoittaa kolme (3) referenssikohdetta viimeisten kolmen vuoden ajalta. Työn oli oltava arvoltaan vähintään 20 000 euroa ja tarjoajan oman työn osuuden on oltava vähintään 60 %. Hyväksyttävänä referenssinä pidettiin työtä, joka sisältää talonrakennukseen liittyviä viher- ja/tai maanrakennustöitä.

Tarjouspyynnön muina vaatimuksina tarjoajan tulee sitoutua huolehtimaan siitä, että kaikilla työmaalla toimivilla työntekijöillä on oltava työturvallisuuskortti ja kuvallinen henkilötunniste sekä noudattamaan tarjouspyynnön liitteinä olevia hankintayksiköiden ohjeita mm. rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 21.1.2020 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti viisitoista (15) yritystä.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjousten vertailu

Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat voivat tulla valituksi sopimuskumppaneiksi

Tarjouksen vertailuhinnan laskenta

Vertailuhinta laskettiin tarjouspyynnössä mainittujen painotettujen yksikkömäärien ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella.

Tarjousten vertailuhintataulukko on liitteenä 1.

Urakoitsijoiden valinta

Tarjousten avaamisen jälkeen hankintayksikkö hankintalain 79 §:n 2 momentin mukaisesti vertaili ensin tarjoukset ja tarkisti tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset voittajien osalta.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valittavien sopimustoimittajien määrä, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta, on 4-10 toimittajaa.

Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan kymmenen (10) toimittajaa.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat järjestyksessä seuraavilla yrityksillä:

1. Hyvinkään Tieluiska Oy

2. Uudenmaan Infrapalvelut Oy

3. VRJ Etelä-Suomi Oy

4. VM Suomalainen Oy

5. Terrawise Oy

6. Pusulan Kaivuu ja Sora Oy

7. T. Siven Oy

8. Kuljetus ja Maanrakennus Katupojat Oy

9. Lassila & Tikanoja Oyj

10. Shovel Oy

Toimitustilaukset

Sopimuskauden aikana työtilaukset tehdään sopimukseen perustuen pääsääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän etusijajärjestyksen mukaisesti.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Oheismateriaali

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566