Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2020

1 (4)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/20

 

27.02.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 5.2.2020 § 3

HEL 2019-012015 T 03 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 5.2.2020 § 3, jolla yksikönjohtaja hylkäsi vahingonkorvaushakemuksen henkilövahingosta ja pitää yksikönjohtajan päätöksen voimassa.

Asiassa ei ole esitetty sellaista uutta tietoa tai uutta näyttöä, joiden perusteella Staralle olisi näytetty syntyneen korvausvastuu ja näin ollen yksikönjohtajan päätös tulisi kumota.

Pöytäkirjanote esitysteksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaiselle.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 7.2.2020

2

Oikaisuvaatimus 7.2.2020, täydennys

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Korvauksenhakija on 7.2.2020 jättänyt Helsingin kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätöksestä 5.2.2020 § 3, jolla yksikönjohtaja on hylännyt hakijan vahingonkorvausvaatimuksen henkilövahingosta. Hakijan alkuperäinen korvausvaatimus oli yhteensä 519 euroa.

Kuntalain 134 §:n 1 ja 2 momentin mukaan viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen laissa mainitulle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 §:n mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittamisesta.

Korvauksen hakijalle on lähetetty häntä koskeva päätös alkuperäisestä vahingonkorvausvaatimuksesta oikaisuvaatimusohjeineen 6.2.2020. Oikaisuvaatimus on saapunut yleisen määräajan kuluessa Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Korvauksenhakijan perusteluista

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakija oli kompastunut työmaan linjalankaan Saukontorilla kävellessään kodistaan raitiotiepysäkille. Hakija kertoo vaatimuksessaan että työmaa-aluetta ei oltu aidattu. Hakija vaatii Staraa korvaamaan rikkoutuneita vaatteita yhteensä 519 euron arvosta.

Hakija kertoo oikaisuvaatimuksessaan että työmaa-alueella ei ole ollut opasteita, varoituksia eikä merkkejä työmaa-alueesta. Hakijan mukaan työmaa-alue on puutteellisesti rajattu muutamilla kivilavoilla ja yksi sivu alueesta on ollut avoin. Hakija kertoo että kiviasennustyö on ollut keskeytyksissä useita kuukausia. Oikaisuvaatimuksessaan hakija kertoo että vahingon aikaan klo 15.30 ei ole ollut valoisaa.

Oikeudellinen arviointi ja tapahtumista saatu selvitys

Kyseisessä kohdassa Staran kaupunkitekniikan rakentaminen on rakennuttanut aliurakoitsijalla Saukontorin luonnonkivilaatoitusta. Koko alue Heimo Kasken kadulla ja Saukontorilla on ollut rajattu työmaa-alueeksi, jonne materiaalit ja työmaakoneet on sijoitettu.

Työyksikön selvityksen mukaan Saukontorin laatoitettava alue on ollut rajattu kivilavoilla ja aidoilla. Hakija on ilmeisesti kulkenut työmaatoimintaan tarkoitetun kulkuaukon kautta työmaa-alueelle ja kompastunut keskeneräisen työvaiheen välineistöön. Kaatuminen on tapahtunut työpäivän aikana jolloin aliurakoitsijalla on ollut kivityöt käynnissä alueella. Tapahtumahetkellä valoisuus on ollut vuodenajan olosuhteiden mukainen ja alueen katuvalaistus toiminnassa, ja työmaa-alueella olevat riskit ovat olleet havaittavissa.

Jalankulkijoiden käyttöön on ollut varattu kiinteistön vieressä sijaitseva tasanne, jonka kautta liikkuminen on järjestetty turvalliseksi. Vahinkotilanteessa jalankulkija ei ole havainnoinut riittävästi ympäristöä, kuten työmaa-alueen ympäristössä olisi tarpeellista, eikä hän ole noudattanut työmaan ohjauslaitteita ja kulkureittejä. Hakijan omaa myötävaikutusta vahinkotapahtuman syntymiseen ei voida jättää huomiomatta.

Esittelijä

Esittelijän mukaan johtokunnan tulee hylätä hakijan oikaisuvaatimus perusteluna se, että asiassa ei ole esitetty sellaisia uusia tietoja tai uutta näyttöä, joiden perusteella yksikönjohtajan päätös tulisi kumota.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 7.2.2020

2

Oikaisuvaatimus 7.2.2020, täydennys

Oheismateriaali

1

Vahingonkorvausvaatimus 17.11.2019 liitteineen

2

RA1 Lausunto HEL 2019-012015 Saukontori_

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Stara

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan rakentaminen Yksikönjohtaja 05.02.2020 § 3

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566