Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2019

1 (4)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

14.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 87

Rakennustarvikkeiden hankinta ajalle 1.1.2020 - 31.12.2022

HEL 2019-008324 T 02 08 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan tekemään sopimuksen päivittäisostoina hankittavista rakennustarvikkeista ajalle 1.1.2020 - 31.12.2022 Kesko Oyj:n kanssa.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan puitesopimukseen valitulta toimittajalta rakennustarvikkeita sopimuskauden aikana hankinnan ennakoidulla arvonlisäverottomalla kokonaisarvolla, joka on noin 3,6 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen Staran logistiikan hankinnalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi

Riitta Sirén, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 38930

riitta.siren(a)hel.fi

Liitteet

1

Nettohinnat

2

Hintavertailu

3

Tarjousvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

EU-kynnysarvon ylittävästä tavarahankinnasta on julkaistu HILMA- ja TED- (Tenders Electronic Daily) verkkosivustoilla hankintailmoitukset ja tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa 30.8.2019. Hankinnan kohteena ovat rautakaupoista hankittavat rakennustarvikkeet Staran tuotantoyksiköiden käyttöön.

Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjoukset oli annettava sähköisesti Tarjouspalvelussa.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista lisäkysymyksiä 20.9.2019 mennessä. Hankintaa koskevia lisäkysymyksiä ei esitetty. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat esityslistatekstin oheismateriaalina.

Tarjousten määräaika oli perjantaina 4.10.2019 kello 12.00. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten avaamisesta on laadittu pöytäkirja.

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä kolme (3) tarjoajaa:

        Kesko Oyj

        RTV-Yhtymä Oy

        Stark Suomi Oy

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksessa annettujen tietojen perusteella (ESPD). Kaikki saadut tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset.

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa toimittajaksi valitulta on pyydettävä rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 8 momentissa ja 6 b §:ssä tarkoitettu ote rikosrekisteristä (edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävät henkilöt). Rikosrekisteriote toimii näyttönä siitä, ettei tarjoajaa koske jokin hankintalain 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen rikosperusteinen poissulkemisperuste.

Hankintaprosessin aikataulussa pysymisen vuoksi hankintayksikkö tarkastaa toimittajaksi valitun pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet vasta päätöksen teon jälkeen. Sopimus tehdään vasta kun hankintayksikkö on varmistanut, ettei toimittajaksi valittua rasita mikään pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste.

Tarjoajia pyydettiin tarjouslomakkeella hinnoittelemaan yleisimmin ostettavat nk. A-tuotteet, sekä ilmoittamaan noutopihojen katuosoitteet pääkaupunkiseudulla.

Päätöksenteon peruste on kokonaistaloudellinen edullisuus seuraavien perusteiden mukaisesti: Hinta 90 pistettä ja noutopihojen lukumäärä pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo) 10 pistettä.

Hintavertailun halvin kokonaishinta saa vertailuhinnan 90 pistettä. Tarjoajien pistemäärä muodostuu suhteessa halvimpaan kokonaishintaan nähden (halvin hinta/vertailuhinta x 90 pistettä). Tarjoaja, jolla on lukumäärällisesti (kpl) eniten noutopihoja pääkaupunkiseudulla saa 10 pistettä ja muiden tarjoajien pistemäärä muodostuu suhteessa tarjoajaan, jolla on eniten noutopihoja. Hintapisteet ja noutopihojen lukumääräpisteet lasketaan yhteen. Eniten pisteitä saanut tarjoaja on kokonaistaloudellisesti edullisin (maksimi 100 pistettä).

Nettohinnat ovat ilman arvonlisäveroa, alv 0 % (liite 1). Hintavertailu on tehty 12 kuukauden kulutusarvion perusteella (liite 2). Tarjouslomakkeessa mainitut hankintamäärät ovat arvioita, eivätkä ne muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Tarjouspyynnön vaateet täyttävät tuotteet, joissa pakkauskoot poikkeavat tarjouslomakkeella hinnoiteltavaksi pyydetystä (kg/säkki, m²/rulla, l/kappale, m/rulla, tms.), tai jos tuotetta ei ole lainkaan tarjottu, niin hintavertailussa nettohintana on käytetty tuotteen kalleinta tarjoushintaa.

Tarjousvertailun perusteella Kesko Oyj on kokonaistaloudellisesti edullisin (liite 3).

Hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla vaan vasta, kun odotusaika (14 päivää) on kulunut ja kun hankintayksikkö ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevan päätöksen tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi

Riitta Sirén, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 38930

riitta.siren(a)hel.fi

Liitteet

1

Nettohinnat

2

Hintavertailu

3

Tarjousvertailu

Oheismateriaali

1

Tarjouspyyntöasiakirjat

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566