Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2019

1 (5)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

14.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 85

Hinauspalvelujen hankinta ajalle 1.1.2020 – 31.12.2022

HEL 2019-008977 T 02 08 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan tekemään sopimukset hinauspalvelujen tuottamisesta ajalle 1.1.2020 – 31.12.2022 seuraavien palveluntuottajien kanssa:

City-Hinaus Oy

Hinausautokeskus Oy - Bärgningsbilcentralen Ab

Inter-Hinaus Oy

Ju-Mo Kuljetus Oy

M Seiska Oy

 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran logistiikan kuljetuspalveluyksikön tekemään tilauksia palveluntuottajaksi valituilta sopimuskauden aikana hankinnan ennakoidulla arvonlisäverottomalla kokonaisarvolla, joka on noin 3,6 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen Staran logistiikan hankinnalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi

Heikki Halonen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 38963

heikki.halonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hinauspalvelujen yksikköhinnat

2

Hintavertailu (talvikunnossa- ja kesäpuhtaanapito)

3

Kalustoselvityskooste

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

EU-kynnysarvon ylittävästä palveluhankinnasta on julkaistu HILMA- ja TED- (Tenders Electronic Daily)verkkosivustoilla hankintailmoitukset ja tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa 4.9.2019. Hankinnan kohteena ovat hinauspalvelut.

Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat palveluntuottajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjoukset oli annettava sähköisesti Tarjouspalvelussa.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista lisäkysymyksiä 29.9.2019 kello 12.00 mennessä. Hankintaa koskevia lisätietokysymyksiä ei esitetty. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat esityslistatekstin oheismateriaalina.

Tarjousten määräaika oli perjantaina 11.10.2019 kello 12.00. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten avaamisesta on laadittu pöytäkirja.

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä viisi (5) tarjoajaa.

City-Hinaus Oy

Hinausautokeskus Oy - Bärgningsbilcentralen Ab

Inter-Hinaus Oy

Ju-Mo Kuljetus Oy

M Seiska Oy

 

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksessa annettujen tietojen perusteella (ESPD). Kaikki saadut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa toimittajaksi valitulta on pyydettävä rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 8 momentissa ja 6 b §:ssä tarkoitettu ote rikosrekisteristä (edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävät henkilöt). Rikosrekisteriote toimii näyttönä siitä, ettei tarjoajaa koske jokin hankintalain 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen rikosperusteinen poissulkemisperuste.

Hankintaprosessin aikataulussa pysymisen johdosta hankintayksikkö tarkastaa palveluntuottajaksi valittujen pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet vasta päätöksen teon jälkeen. Sopimukset tehdään vasta kun hankintayksikkö on varmistanut, ettei palveluntuottajaksi valittuja rasita mikään pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste.

Tarjoajia pyydettiin hinnoittelemaan tarjouslomakkeelle yksikköhinnat palvelulajeittain hankinnan kohteen kuvauksessa mainitun mukaisesti, jotka ovat seuraavat:

  1. Talvikunnossa- ja kesäpuhtaanapito sekä alueiden vuokrauksen lähisiirrot
  2. Pysäköinninvalvonnan lähisiirrot
  3. Helsingin kaupungin oman kaluston hinauspalvelut, sekä  ajoneuvojen varastosiirrot Helsingin kaupungin varastoille (tai varastoilta)

Tarjouslomakkeen kalustoselvityksellä tarjoajan oli ilmoitettava hinauspalvelujen toteuttamisessa käytettävien ajoneuvojen yksilöidyt ajoneuvokohtaiset tiedot (ajoneuvon merkki ja malli, käyttöönottovuosi, rekisteritunnus, kokonaismassa, kantavuus ja lisävarusteet).

M Seiska Oy:n tarjouksen kalustoluettelossa on mainittu Iveco 65C18D ********** jonka käyttöönotto on 3.5.2007. Tarjouspyynnössä mainitun käyttöönottovuosivaateen mukaan hinauspalvelussa käytettävien ajoneuvojen on oltava käyttöönottovuodeltaan (KOV) vähintään 2010. M Seiska Oy:n KOV2007 Iveco 65C18D ei ole tarjouspyynnön käyttöönottovuosivaateen mukainen. M Seiska Oy ilmoittaa tarjouksessaan hankkivansa raskaan kaluston hinaamiseen soveltuvan ajoneuvon sekä Ford Ranger -hinausauton.

Päätöksen tekemisen peruste on kokonaistaloudellinen edullisuus halvimman hinnan perusteella.

Talvikunnossa- ja kesäpuhtaanapidon sekä alueiden vuokrauksen lähisiirroissa hintavertailu tehdään ottamalla huomioon tarjouslomakkeessa mainitut määräarviot.

Hintavertailun kokonaishinta muodostetaan laskemalla yhteen kaikkien palvelulajien yksikköhinnat (€/kpl) x määräarviot (kpl/v), sekä odotusaikakorvauksen yksikköhinta (€/h) x määräarvio (h).

Palvelulajikohtaisen yksikköhinnan (arkisin klo 07.00 - 16.00) lisäksi hintavertailussa otetaan huomioon lisäkorvauksen yksikköhinta arkisin klo 16.00 - 22.00. Hintavertailun painoarvot:

        arkisin klo 07.00 - 16.00 painoarvo on 75 % (ei lisäkorvausta)

        arkisin klo 16.00 - 22.00 painoarvo on 25 % (maksetaan lisäkorvaus)

Jos jotain yksikköhintaa ei ole tarjottu, vertailuhintana käytetään kyseisen yksikköhinnan kalleinta hintaa. Hintavertailun halvin kokonaishinta saa vertailuhinnan 100 pistettä. Tarjoajien pistemäärä muodostuu suhteessa halvimpaan kokonaishintaan nähden (halvin hinta/vertailuhinta x 100 pistettä).

Muiden hinnoiteltavaksi pyydettyjen hinauspalvelujen osalta laaditaan hintavertailu, josta ilmenee tarjoajien hinta-asetelma palvelulajeittain.

Hinauspalvelujen yksikköhinnat ovat ilman arvonlisäveroa (liite 1).

Talvikunnossa- ja kesäpuhtaanapidon sekä alueiden vuokrauksen tarjousvertailu on tehty tarjouspyynnössä ilmoitettujen päätöksen tekemisen perusteiden mukaisesti (liite 2).

Tarjoajien kalustoselvityskooste on esityslistatekstin liitteenä (liite 3).

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että sopimukset tehdään useampien toimijoiden kanssa. Hinauspalvelujen saatavuuden varmistamiseksi palveluntuottajiksi on valittava kaikki viisi tarjoajaa, koska talvikunnossa- ja kesäpuhtaanapidon kiireellisempään aikaan on mahdollista, että kaikille sopimukseen palveluntuottajaksi valituille on tehtävä tilauksia.

Puitesopimukseen perustuvia erillisiä työtilauksia tehdään tarpeen mukaan. Tilauksen teossa otetaan huomioon kaluston sopivuus ja palvelun saatavuus. Palveluntuottajaksi valittua ei velvoiteta tulemaan työhön, jos palveluntuottaja on jo ennen työtilausta sitoutunut muualle.

Talvikunnossa- ja kesäpuhtaanapidon sekä alueiden lähisiirtojen työtilaukset tehdään hintavertailun mukaisessa tarjoajien edullisuusjärjestyksessä. Muista hinauspalveluista tehdään tilauksia tarjoajien hintavertailun palvelulajikohtaisessa edullisuusjärjestyksessä. Tilauksien teossa otetaan huomioon tapauskohtaisesti mahdolliset lisäkorvaukset.

Hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla vaan vasta, kun odotusaika (14 päivää) on kulunut ja kun hankintayksikkö ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevan päätöksen tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi

Heikki Halonen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 38963

heikki.halonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hinauspalvelujen yksikköhinnat

2

Hintavertailu (talvikunnossa- ja kesäpuhtaanapito)

3

Kalustoselvityskooste

Oheismateriaali

1

Tarjouspyyntöasiakirjat

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566