Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2019

1 (5)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/6

 

29.08.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68

Digia Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Staran toimitusjohtajan päätökseen 27.5.2019 § 38

HEL 2019-006660 T 02 08 02 00

HEL 2019-004184

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä esityslistatekstissä mainituin perustein Digia Finland Oy:n (jäljempänä Digia) hankintaoikaisuvaatimuksen koskien Staran toimitusjohtajan 27.5.2019 tekemää päätöstä § 38 ehdokkaiden valinnasta kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvotteluvaiheeseen.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Matleena Markkanen, lakimies, puhelin: 310 38840

matleena.markkanen(a)hel.fi

Janne Romo, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 45436

janne.romo(a)hel.fi

Lauri Mörä, laatuasiantuntija, puhelin: 310 78712

lauri.mörä(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2019-004184, hankintaoikaisuvaatimus, Digia Finland Oy

2

HEL 2019-004184, osallistumishakemus, Digia Finland Oy

3

HEL 2019-004184, osallistumispyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Digia on tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran toimitusjohtajan 27.5.2019 tekemästä päätöksestä § 38 koskien tiedonkeruun ja tuotannonohjauksen digitalisoimisen hankintaa. Päätöksessä kilpailullisen neuvottelumenettelyn toiseen, eli neuvotteluvaiheeseen, on valittu viisi parhaat vertailupisteet saanutta ehdokasta. Päätös on annettu sähköisesti tiedoksi 27.5.2019, joten Digian 7.6.2019 saapunut oikaisuvaatimus on tehty määräajassa.

Vaatimuksessaan Digia vaatii päätöksen oikaisemista siten, että Digian ilmoittamat henkilöreferenssit katsotaan hankintailmoituksessa esitettyjen vaatimusten mukaisiksi ja hyväksytään

Hankinta koskee tiedonkeruun ja tuotannonohjauksen digitalisointia (HEL 2019-004184). Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukainen kilpailullinen neuvottelumenettely. Tarjouskilpailua koskeva ilmoitus on julkaistu Tarjouspalvelu.fi-ilmoituskanavassa, jossa ehdokkaiden on tullut ilmoittaa osallistumishakemuksessaan henkilöreferenssejä toimialaosaamisen, ICT-osaamisen ja projektinjohto-osaamisen aihealueilta.

Toimialaosaamisen- ja kokemuksen osalta hyväksyttyjä referenssejä ovat olleet alle viisi vuotta vanhat Suomessa toteutuneet vuosiarvoltaan yli 100 000 euroa olevat päättyneet sopimukset, jotka ovat tehty infra-alan tai talonrakennusalan organisaatioille, jotka harjoittavat kiinteistöjen kunnossapitoa ja rakentamista, katuinfran kunnossapitoa ja rakentamista, talonrakentamista tai korjausrakentamista. Henkilön roolin referenssitoimeksiannossa on tullut olla keskeinen asiantuntija tai vastuuhenkilö.

ICT-osaamisen osalta hyväksyttyjä referenssejä ovat olleet alle viisi vuotta vanhat Suomessa toteutuneet vuosiarvoltaan yli 100 000 euroa olevat päättyneet sopimukset, jotka ovat liittyneet toiminnanohjausjärjestelmiin, järjestelmäintegraatioihin, pilvipalveluihin, tietovarastoihin, telemetriikkaan tai mobiiliteknologiaan. Henkilön roolin referenssitoimeksiannossa on tullut olla keskeinen asiantuntija tai vastuuhenkilö.

Projektinjohto-osaamisessa hyväksyttyjä referenssejä ovat olleet alle viisi vuotta vanhat Suomessa toteutetut projektit vuosiarvoltaan yli 200 000 euroa (esimerkiksi ICT-projektit) tai 2 milj. euroa (esimerkiksi rakentamisprojektit). Henkilön roolin referenssitoimeksiannossa on tullut olla projektipäällikkö. Projektinjohto-osaamisen osiossa ehdokas on voinut saada yhden lisäpisteen esittämällä henkilöstä näytön vähintään viiden vuoden vaativasta projektipäällikkö-kokemuksesta tai kokemusta osoittavasta sertifikaatista, josta esimerkkinä on annettu IPMA level B.

Kilpailullisen neuvottelumenettelyn ensimmäisessä vaiheessa pidetyssä infotilaisuudessa ehdokkaat saivat esittää kysymyksiä, joihin vastattiin kootusti Tarjouspalvelu.fi kautta (30.4.). Tarjouspalveluun kirjattuna kysymyksenä ja siihen annettuna vastauksena on ollut: ”Referensseissä puhutaan päättyneistä sopimuksista, voiko referenssiksi lukea myös esim. toistaiseksi voimassa olevan?” ”Hyväksytyiksi luetaan myös yli kaksi vuotta voimassa olevat sopimukset.”

Digia on ilmoittanut tulkinneensa osallistumispyynnön vaatimukset, sekä lisäkysymyksissä esitetyn kysymyksen ja vastauksen siten, että osallistumishakemukseen merkitään henkilön ajallinen osallistuminen kyseiseen referenssisopimuskohteeseen.

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on oikeus luottaa siihen, mitä tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut.

Hankintalain 86 §:n mukaisesti hankintayksiköllä on oikeus varmistua ehdokkaan tai tarjoajan teknisestä suorituskyvystä ja ammatillisesta pätevyydestä. Pykälässä säädetään, että hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin.

Referenssien tarkoituksena on saada varmistus jo olemassa olevista näytöistä ja se osoitetaan viittaamalla osallistumishakemuksen jättämismääräaikaan mennessä toteutettuihin sopimuksiin. Osallistumispyynnössä ja lisäkysymyksiin annetuissa vastauksissa on annettu hankintalain mukaisesti referenssivaatimus, jonka mukaan hyväksyttyjä referenssejä ovat olleet toteutuneet projektit tai päättyneet sopimukset, jotka ovat alle viisi vuotta vanhoja tai voimassa olevat sopimukset, jotka ovat kestäneet yli kaksi vuotta.

Referenssisopimuksista on tullut merkitä osallistumishakemukseen mm. kohde, tilaaja sekä sopimuksen arvo ja aika. Digia on perustellut, että heidän ilmoittamansa aika koskee henkilön kiinnitystä referenssisopimuskohteeseen ja kiinnitykselle ei ole asetettu ajallista kestoa koskevaa vaatimusta. Digia on vedonnut myös siihen, että sopimus ja henkilön kiinnitys voisi tulevaisuudessa täyttää kahden vuoden vaatimuksen.

Digia on vastannut osallistumishakemuksensa tietojen oikeellisuudesta ja hankintayksikön on tullut hylätä kaikki osallistumispyyntöä vastaamattomat referenssit.

ICT-osaamista koskeneet hylätyt referenssit on ilmoitettu kohdassa ”aika” henkilön kolme (3) osalta: 03/2018 – ja 08/2018 – . Esitetyistä referensseistä käy ilmi ainoastaan se, että ne ovat kestäneet alle kaksi vuotta osallistumishakemuksen jättämismääräajan hetkellä 9.5.2019.

Projektinjohtoa koskeneet hylätyt referenssit on ilmoitettu osallistumishakemuksessa henkilön yksi (1) osalta: 09/2018 – ja 04/2018 –. Henkilön kaksi (2) osalta on hylätty referenssi kolme: 02/2018 – ja henkilön kolme (3) osalta referenssi kaksi: 04/2018 –.

Digia on lisäksi vaatinut, että projektinjohtoa koskevat lisäpisteet olisi tullut antaa henkilöille kaksi (2) ja kolme (3). Hankintayksikkö on antanut lisäpisteen henkilön kaksi (2) osoitetusta kokemuksesta. Henkilöiden yksi (1) ja kolme (3) ilmoitetut sertifikaatit eivät ole vastanneet näyttönä sitä, mitä osallistumispyynnössä on vaadittu projektiosaamisen lisäpisteen osalta. Lisäpisteen on voinut saada esittämällä henkilöstä näytön vähintään viiden vuoden vaativasta projektipäällikkö-kokemuksesta tai sertifikaatista, kuten IPMA level B. Sertifikaatti IPMA level B saamisen edellytyksenä on vähintään viiden vuoden kokemus projektinjohtamisesta, jolloin sertifikaatilla on voinut osoittaa suoraan vaadittavan kokemuksen.

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta ei ole kuultu muita tarjoajia kuulemisen ilmeisen tarpeettomuuden vuoksi.

Johtopäätös

Kilpailullisen neuvottelumenettelyn ehdokkaiden valintaa koskeva pisteytysvertailu ja sitä koskenut päätös on tehty julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Vaatimus hankintapäätöksen oikaisemisesta tulee edellä mainituin perustein hylätä perusteettomana.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Matleena Markkanen, lakimies, puhelin: 310 38840

matleena.markkanen(a)hel.fi

Janne Romo, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 45436

janne.romo(a)hel.fi

Lauri Mörä, laatuasiantuntija, puhelin: 310 78712

lauri.mörä(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2019-004184, hankintaoikaisuvaatimus, Digia Finland Oy

2

HEL 2019-004184, osallistumishakemus, Digia Finland Oy

3

HEL 2019-004184, osallistumispyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566