Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2019

1 (8)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/7

 

29.08.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 69

Sofigate Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Staran toimitusjohtajan päätökseen 27.5.2019 § 38

HEL 2019-004184 T 02 08 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä esityslistatekstissä mainituin perustein Sofigate Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen koskien Staran toimitusjohtajan 27.5.2019 tekemää päätöstä § 38 ehdokkaiden valinnasta kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvotteluvaiheeseen

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Matleena Markkanen, lakimies, puhelin: 310 38840

matleena.markkanen(a)hel.fi

Janne Romo, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 45436

janne.romo(a)hel.fi

Lauri Mörä, laatuasiantuntija, puhelin: 310 78712

lauri.mörä(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankintaoikaisuvaatimus HEL 2019-004184

2

Vertailutaulukko

3

Oikaisuvaatimus 28.5.2019, liite

4

Oikaisuvaatimus 28.5.2019, saate, Sofigate Oy ja Sitowise

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sofigate Oy on tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan 27.5.2019 tekemästä päätöksestä § 38 koskien tiedonkeruun ja tuotannonohjauksen digitalisoimisen hankintaa. Päätöksessä kilpailullisen neuvottelumenettelyn toiseen, eli neuvotteluvaiheeseen, on valittu viisi parhaat vertailupisteet saanutta ehdokasta. Päätös on annettu sähköisesti tiedoksi 27.5.2019, joten Sofigate Oy:n 29.5.2019 saapunut oikaisuvaatimus on tehty määräajassa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen jättänyt Sofigate Oy on osallistunut hankinnan ensimmäiseen vaiheeseen ryhmittymänä yhdessä Sitowise Oy:n kanssa. Vaatimuksessaan Sofigate Oy vaatii päätöksen oikaisemista siten, että ryhmittymän osallistumishakemuksessaan ilmoittamat henkilöreferenssit katsotaan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisiksi ja hyväksytään.

Hankinta koskee tiedonkeruun ja tuotannonohjauksen digitalisointia (HEL 2019-004184). Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukainen kilpailullinen neuvottelumenettely. Tarjouskilpailua koskeva ilmoitus on julkaistu Tarjouspalvelu.fi ilmoituskanavassa, jossa ehdokkaiden on tullut ilmoittaa osallistumishakemuksessaan henkilöreferenssejä toimialaosaamisen, ICT-osaamisen ja projektinjohto-osaamisen aihealueilta.

Toimialaosaamisen- ja kokemuksen osalta hyväksyttyjä referenssejä ovat olleet alle viisi vuotta vanhat Suomessa toteutuneet vuosiarvoltaan yli 100 000 euroa olevat päättyneet sopimukset, jotka ovat tehty infra-alan tai talonrakennusalan organisaatioille, jotka harjoittavat kiinteistöjen kunnossapitoa ja rakentamista, katuinfran kunnossapitoa ja rakentamista, talonrakentamista tai korjausrakentamista. Henkilön roolin referenssitoimeksiannossa on tullut olla keskeinen asiantuntija tai vastuuhenkilö.

ICT-osaamisen osalta hyväksyttyjä referenssejä ovat olleet alle viisi vuotta vanhat Suomessa toteutuneet vuosiarvoltaan yli 100 000 euroa olevat päättyneet sopimukset, jotka ovat liittyneet toiminnanohjausjärjestelmiin, järjestelmäintegraatioihin, pilvipalveluihin, tietovarastoihin, telemetriikkaan tai mobiiliteknologiaan. Henkilön roolin referenssitoimeksiannossa on tullut olla keskeinen asiantuntija tai vastuuhenkilö.

Projektinjohto-osaamisessa hyväksyttyjä referenssejä ovat olleet alle viisi vuotta vanhat Suomessa toteutetut projektit vuosiarvoltaan yli 200 000 euroa (esimerkiksi ICT-projektit) tai 2 milj. euroa (esimerkiksi rakentamisprojektit). Henkilön roolin referenssitoimeksiannossa on tullut olla projektipäällikkö.

Kilpailullisen neuvottelumenettelyn ensimmäisessä vaiheessa pidetyssä infotilaisuudessa ehdokkaat saivat esittää kysymyksiä, joihin vastattiin kootusti Tarjouspalvelu.fi kautta (30.4.). Tarjouspalveluun kirjattuna kysymyksenä ja siihen annettuna vastauksena on ollut: ”Referensseissä puhutaan päättyneistä sopimuksista, voiko referenssiksi lukea myös esim. toistaiseksi voimassa olevan?” ”Hyväksytyiksi luetaan myös yli kaksi vuotta voimassa olevat sopimukset.”

Sofigate Oy on esittänyt vaatimuksensa perusteluina sopimusten kestoa ja henkilön roolia koskevia seikkoja. Sofigate Oy ilmoittaa vaatimuksessaan, että he ovat tulkinneet lisäkysymyksissä esitetyn kysymyksen ja vastauksen siten, että referenssinä on voinut käyttää myös sellaisia sopimuksia, jotka heidän käsityksen mukaan tulevaisuudessa voisivat täyttää kahden vuoden keston vaatimuksen. Projektinjohto-osaamista koskevasta henkilön roolivaatimuksesta Sofigate Oy on esittänyt, että heidän ilmoittamansa Scrum Master-rooli täyttää osallistumispyynnön vaatimuksen projektipäällikkyydestä.

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on oikeus luottaa siihen, mitä tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut.

Hankintalain 86 §:n mukaisesti hankintayksiköllä on oikeus varmistua ehdokkaan tai tarjoajan teknisestä suorituskyvystä ja ammatillisesta pätevyydestä. Pykälässä säädetään, että hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin.

Osallistumispyynnössä ja lisäkysymyksiin annetuissa vastauksissa on esitetty hankintalain mukaisesti referenssivaatimus, jonka mukaan hyväksyttyjä referenssejä ovat olleet toteutuneet projektit tai päättyneet sopimukset, jotka ovat alle viisi vuotta vanhoja tai voimassa olevat sopimukset, jotka ovat kestäneet yli kaksi vuotta. Referenssien tarkoituksena on saada varmistus jo olemassa olevista näytöistä ja se osoitetaan viittaamalla osallistumishakemuksen jättämismääräaikaan mennessä toteutettuihin sopimuksiin.

Toimialaosaamista koskeneet kaksi hylättyä referenssiä on esitetty osallistumishakemuksessa: 05/2018 – jatkuu ja 12/2017 – jatkuu. Esitetyistä referensseistä käy ilmi ainoastaan se, että ne ovat kestäneet alle kaksi vuotta osallistumishakemuksen jättämismääräajan hetkellä 9.5.2019.

ICT-osaamisen osalta hylätyt kaksi referenssiä oli ilmoitettu: 2019 – jatkuu ja 05/2018 > jatkuu.

Projektinjohto-osaamisen osiosta hylättiin yksi referenssi täyttymättömän ajan perusteella, joka oli ilmoitettu: 01/2018 – jatkuu. Lisäksi projektinjohto-osaamisen referensseistä hylättiin referenssi, joka oli puutteellinen vaaditun roolin osalta. Osallistumispyynnössä esitettiin, että roolin tulee olla projektipäällikkö, jota ilmoitettu Scrum Master ja tuoteomistaja eivät vakiintuneen käsityksen mukaan vastaa. Lisäksi kyseinen referenssi on ilmoitettu ajallisen keston osalta 2017- jatkuu, jolloin referenssin hylkääminen tuli tehdä myös ajallisen keston vaatimuksen vastaisena.

Asetettuja referenssivaatimuksia on tulkittu hankintalaista ja tarjouspyynnöstä poiketen siten, että hyväksyttäviä olisivat sopimukset, jotka voisivat tulevaisuudessa täyttää kahden vuoden vaatimuksen. Sofigate Oy ja Sitowise Oy ovat ryhmittymänä vastanneet osallistumishakemuksensa tietojen oikeellisuudesta ja hankintayksikön on tullut hylätä referenssit, jotka eivät ole vastanneet osallistumispyynnön vaatimuksia

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta ei ole kuultu muita tarjoajia kuulemisen ilmeisen tarpeettomuuden vuoksi.

Johtopäätös

Kilpailullisen neuvottelumenettelyn ehdokkaiden valintaa koskeva pisteytysvertailu ja sitä koskenut päätös on tehty julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Vaatimus hankintapäätöksen oikaisemisesta tulee edellä mainituin perustein hylätä perusteettomana.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Matleena Markkanen, lakimies, puhelin: 310 38840

matleena.markkanen(a)hel.fi

Janne Romo, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 45436

janne.romo(a)hel.fi

Lauri Mörä, laatuasiantuntija, puhelin: 310 78712

lauri.mörä(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankintaoikaisuvaatimus HEL 2019-004184

2

Vertailutaulukko

3

Oikaisuvaatimus 28.5.2019, liite

4

Oikaisuvaatimus 28.5.2019, saate, Sofigate Oy ja Sitowise

Oheismateriaali

1

Osallistumispyyntö HEL 2019-004184

2

Osallistumishakemus  HEL 2019-004184 Sofigate Services Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Toimitusjohtaja 27.05.2019 § 38

HEL 2019-004184 T 02 08 02 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti valita kilpailullisen neuvottelumenettelyn toiseen, eli neuvotteluvaiheeseen vertailupisteiltään viisi korkeimmin sijoittunutta ehdokasta.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen, Staran tiedonkeruun ja tuotannonohjauksen digitalisoimisen palveluhankinta HEL 2019-004184. Hankintamenettelynä on kilpailullinen neuvottelumenettely. Tarjouskilpailua koskeva ilmoitus julkaistiin ilmoituskanavassa Tarjouspalvelu.fi. Hankintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa ehdokkaiden tuli jättää osallistumishakemuksensa määräaikaan 9.5.2019 mennessä.

Hankintailmoituksessa asetettuun määräaikaan mennessä hankintayksikölle saapuivat seuraavien tahojen osallistumishakemukset:

Soveltuvuutta koskevat vaatimukset oli määritelty hankintailmoituksessa. 

Hankintalain (1397/2016) 83 §:n 1 mom. mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Lainkohdan mukaan ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Kaikki yritykset täyttivät hankintailmoituksessa asetetut ehdokkaita koskevat soveltuvuusvaatimukset ja hyväksyttiin mukaan ehdokkaiden vertailuun.

Soveltuvuusvaatimukset täyttävien ehdokkaiden kesken tehtiin ehdokkaiden vertailu. Vertailu perustui hankintailmoituksessa ja sen täsmennyksissä ilmoitettuihin valintaperusteisiin. Ehdokkaiden valintaperusteet jakautuivat neljään osaan:

Toimialaosaamista- ja kokemusta arvioitiin ehdokkaan nimeämien henkilöiden referenssien perusteella. Maksimissaan voi nimetä kolme henkilöä. Hyväksyttyjä referenssejä ovat alle viisi vuotta vanhat vuosiarvoltaan yli 100000 euroa olevat päättyneet sopimukset tai yli kaksi vuotta jatkuneet jatkuvat sopimukset, jotka ovat tehty infra-alan tai talonrakennusalan organisaatioille, jotka harjoittavat kiinteistöjen kunnossapitoa ja rakentamista, katuinfran kunnossapitoa ja rakentamista, talonrakentamista tai korjausrakentamista. Henkilön rooli referenssitoimeksiannossa on oltava keskeinen asiantuntija tai vastuuhenkilö. Ehdokas voi esittää henkilölle korkeintaan kolme referenssiä. Ehdokas saa yhden pisteen jokaisesta hyväksytystä referenssistä, kuitenkin maksimissaan 5 pistettä infra-alalta tai talonrakennusalalta.  Toimialasaamisesta ja -kokemuksesta ehdokas voi yhteensä saada enintään 9 pistettä. Saadakseen täydet pisteet, on ehdokkaalla oltava hyväksyttävät referenssit puolet infra-alalta ja puolet talonrakennusalalta. Kohdan pisteet lasketaan kaavalla: (ehdokkaan pistemäärä / suurimman vertailupistemäärän saaneen ehdokkaan pistemäärä) * 10 pistettä.

ICT-osaamista- ja kokemusta arvioitiin ehdokkaan nimeämien henkilöiden referenssien perusteella. Maksimissaan voi nimetä kolme henkilöä, Hyväksyttyjä referenssejä ovat alle viisi vuotta vanhat vuosiarvoltaan yli 100000 euroa olevat päättyneet sopimukset tai yli kaksi vuotta jatkuneet jatkuvat sopimukset, jotka ovat liittyneet toiminnanohjausjärjestelmiin, järjestelmäintegraatioihin, pilvipalveluihin, tietovarastoihin, telemetriikkaan tai mobiiliteknologiaan. Henkilön rooli referenssitoimeksiannossa on oltava keskeinen asiantuntija tai vastuuhenkilö. Ehdokas voi esittää henkilölle korkeintaan kolme referenssiä. Ehdokas saa yhden pisteen jokaisesta hyväksytystä referenssistä. ICT-osaamisesta ja -kokemuksesta voi yhteensä saada enintään 9 pistettä. Kohdan pisteet lasketaan kaavalla: (ehdokkaan pistemäärä / suurimman vertailupistemäärän saaneen ehdokkaan pistemäärä) * 20 pistettä.

Projektinjohto-osaamista- ja kokemusta arvioitiin ehdokkaan nimeämien henkilöiden referenssien perusteella. Yhden henkilön nimeäminen on pakollista, joka toimii allianssipäällikkönä, maksimissaan voi nimetä kolme henkilöä. Hyväksyttyjä referenssejä ovat alle viisi vuotta vanhat tai yli kaksi vuotta jatkuneet jatkuvat projektit vuosiarvoltaan yli 200000 euroa (esimerkiksi ICT-projektit) tai 2 milj. euroa (esimerkiksi rakentamisprojektit). Henkilön rooli referenssitoimeksiannossa on oltava projektipäällikkö. Ehdokas voi esittää henkilölle korkeintaan kolme referenssiä. Ehdokas saa yhden pisteen jokaisesta hyväksytystä referenssistä. Ehdokas voi saada 1 lisäpisteen esittämällä henkilöstä näytön vähintään viiden vuoden vaativasta projektipäällikkö-kokemuksesta tai sertifikaatista kuten IPMA level B. Lisäpisteitä voi saada kaikista kolmesta nimetystä henkilöstä enintään yhteensä siis 3 pistettä. Projektijohto-saamisesta ja -kokemuksesta voi yhteensä saada enintään 12 pistettä. Kohdan pisteet lasketaan kaavalla: (ehdokkaan pistemäärä / suurimman vertailupistemäärän saaneen ehdokkaan pistemäärä) * 20 pistettä.

Ehdokas kuvaa toimintansa menettelyjä ja keinoja onnistuneiden näyttöjen avulla. Toiminnan kuvausta, jossa ehdokas on vastannut alla oleviin kysymyksiin, arvioidaan palvelulle asetettuja tavoitteita vasten. Toiminta ja kehittämisen kuvauksesta voi yhteensä saada enintään 8 pistettä. Ehdokkaiden tulee vastata kuvauksessaan seuraaviin kysymyksiin: - Miten ehdokas toimii liittyen asiakkaan prosessien kehittämiseen ja digitalisointiin? - Miten ehdokas auttaa asiakastaan toiminnan muutosprojekteissa ja muutosjohtamisessa? Jokaisesta kysymysosiosta on ehdokkaan mahdollista saada 4 pistettä seuraavasti: 0 p = Vastaus on olennaisesti puutteellinen, vertailu ei ole mahdollinen 2 p = Vastaus sisältää tiedot osittain kattavasti, täsmällisesti ja tarkasti. Näytöistä voi päätellä menettelyiden ja keinojen tukevan osittain palvelun tavoitteita. 4 p = Vastaus sisältää tiedot kattavasti, täsmällisesti ja tarkasti. Näytöistä voi päätellä menettelyiden ja keinojen tukevan kohtuullisesti palvelun tavoitteita. Kohdan pisteet lasketaan kaavalla: (ehdokkaan pistemäärä / suurimman vertailupistemäärän saaneen ehdokkaan pistemäärä) * 50 pistettä.

Ehdokkaan kokonaispisteet saadaan laskemalla jokaisen neljän kohdan pisteet yhteen.

Ehdokkaiden vertailu on kuvattu liitteessä 1.

Vertailun perusteella neuvotteluihin valittiin seuraavat ehdokkaat:

  1. Solita Oy
  2. Innofactor Business Solution Oy
  3. Etteplan Oyj
  4. CGI Suomi Oy
  5. eCraft Etima Oy Ab

Lisätiedot

Janne Romo, tietotekniikkavastaava, puhelin: 310 45436

janne.romo(a)hel.fi

Lauri Mörä, laatuasiantuntija, puhelin: 310 78712

lauri.mora(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566