Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2019

1 (3)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

29.08.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 66

Stadin ammattiopiston julkisivujärjestelmän rakennusurakka

HEL 2019-007540 T 02 08 03 00

Päätös

Staran johtokunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan yksikönjohtajan tekemään sopimuksen tarjouskilpailussa vertailuhinnaltaan parhaiten sijoittuneen urakoitsijan Stofix Suomi Oy:n kanssa. Voittaneen yrityksen vertailuhinta on 1 073 803,40 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan rakennusprojektien projektipäällikön tilaamaan mahdollisia lisä- ja muutostöitä 161 070,51 eurolla (lisätyövaraus 15 %). Hankinnan ennakoitu arvo lisä- ja muutostyövaraukset mukaan lukien on 1 234 873,91 euroa (alv 0 %).

Hankintapäätös on tehty halvimman hinnan perusteella. Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta, kun valitusaika ja odotusaika (14 päivää) on päättynyt ja vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen toimitetaan Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö

2

Vertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintamenettely

Hankintamenettelynä on käytetty hankintalain mukaista avointa menettelyä. Hankintailmoitus on julkaistu 9.7.2019 internetosoitteessa ”www.hankintailmoitukset.fi” kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana. Tarjouspyynnön mukaan tarjousten valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on halvin hinta.

Rakennustekniikka vastaanotti määräaikaan mennessä 24.7.2019 klo. 12:00 yhteensä yhden (1) tarjouksen. Tarjouksen jätti määräaikaan mennessä seuraava yritys:

        Stofix Suomi Oy

Saatu tarjous avattiin tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen. Tarjousten avaamisesta on laadittu pöytäkirja.

 

 

Urakoitsijan valinta

Tarjoajan taloudellisen tilanteen vähimmäisvaatimuksena vaadittiin, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään A+ (tyydyttävä+) taikka tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Tarjoajan tuli liittää hakemukseensa Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa-raportti tai jos tietoja ei ole Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterissä, tilinpäätöstiedot kolmelta (3) viime vuodelta tai muu vastaava selvitys.

Tarjoaja, joiden luokitus ratingluokituksessa on A, B tai C tai joiden taloudellisen tilanteen arvioidaan vastaavan em. tasoa, voidaan sulkea tarjouskilpailusta. Jos tarjoaja kykenee pyydettäessä esittämään luotettavan selvityksen taloudellisesta tilanteesta, voidaan tarjous hyväksyä tältä osin.

Rakennustekniikka on tarkistanut tarjouksen.

Rakennustekniikka esittää, että Stadin ammattiopiston julkisivujärjestelmän urakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättänyt Stofix Suomi Oy.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö

2

Vertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566