Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2019

1 (2)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

29.08.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65

Rakentamispalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus 2020 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2020-2022

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2020 – 2022 liitteen mukaisena.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

1

Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2020 - 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 25.4.2019 vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2020 - 2022 laatimisohjeet. Ohjeen mukaan lauta- ja johtokuntien tulee käsitellä talousarvioehdotukset 28.8.2019 mennessä.

Staran vuoden 2020 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2020–2022 on esityslistan liitteenä.  Perustelutekstin malli on kaupunginkanslian ohjeistuksen mukainen ja tekstissä on huomioitu, miten talousarvioehdotus toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita.

Sitovana taloustavoitteena talousarviossa on 1,944 milj. euron korvaus peruspääomalle. Sitovina toiminnan tavoitteina ovat energiansäästötavoite, asiakastyytyväisyys eli asiakaskyselyyn perustuva nettosuositteluindeksin tulos sekä tapaturmataajuuden lasku.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja

Hannu Halkola

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

1

Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2020 - 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 164

Tarkastuslautakunta 20.08.2019 § 59

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.08.2019 § 231

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566