Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (1)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/5

 

28.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Luonnonkivityöt 2019, alue 2, pohjoiset kaupunginosat

HEL 2019-000712 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita edullisimman tarjouksen jättäneen Kivilinja Oy:n Staran alueen 2, pohjoisten kaupunginosien, luonnonkivitöiden sopimusurakoitsijaksi ajalle 1.4. - 30.11.2019.

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan kivitöitä tästä hankintapäätöksestä syntyvän urakkasopimuksen puitteissa enintään 1 600 000 euron (AVL 8 c) arvosta jäljempänä esitetyin perustein.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöiden hankkimisesta johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 7 mukaisesti.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutoksenhakuaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Tarjousyhteenveto

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Kivityöurakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämätöntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliurakointia.

Hankintalain 75 §:ssä tarkoitettu tavoite hankinnan jakamisesta osiin on
toteutettu jakamalla kivityöt osa-alueisiin. Kivityöurakat on kilpailutettu neljänä erillisenä hankintana siten, että kullakin kolmella kaupunkitekniikan osastolla on käytössään oma alueellinen luonnonkivitöiden sopimus ja yksi yhteinen koko kaupungin alueen kattava betonikivitöiden sopimus. Vastaavat urakka-alueet ovat olleet käytössä vuosittain.

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osaston luonnonkivitöistä alueella 2 on julkaistu 24.1.2019 Hilmassa ja Tarjouspalvelussa. Tarjouspyyntö on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista lisäkysymyksiä 5.2.2019 klo 12:00 asti. Hankintaa koskien ei esitetty lisäkysymyksiä.

Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta
14.2.2019 kello 12:00 mennessä. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Avaamistilaisuudesta on laadittu pöytäkirja, joka on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen tähän urakkaan jättivät määräaikaan mennessä seuraavat kolme yritystä:

A. Heikkilä Granit Oy

Kivilinja Oy

YIT Suomi Oy

 

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksissa annettujen tietojen perusteella. Kaikki tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset ja pääsivät mukaan tarjousvertailuun.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut että se tarkastaa voittamassa olevan tarjoajan tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset. Voittamassa olevalta Kivilinja Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys. Lisäksi tarjoajalta pyydettiin muut tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset. Tarkastuksessa todettiin tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. Kivilinja Oy:n tarjous on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tarjouspyynnössä on pyydetty hinnoittelemaan hankintayksikön määrittelemän hankintaa kuvaavan pistemäärän yhden pisteen arvo. Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti valintaperusteena soveltuvien tarjousten kesken käytetään halvinta pistearvon hintaa. Laadulliset näkökohdat oli huomioitu tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksissa. Tarjousvertailu on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti. Saatujen tarjousten pistearvot ilmenevät liitteenä olevasta tarjousyhteenvedosta.

Yksikköhintaperusteisen kokonaisurakan yksikköhintaluettelo muodostuu hankintayksikön tarjouspyynnössä ilmoittamien työvaihekohtaisten pistearvojen ja urakoitsijan tarjouksessaan antaman pistearvon perusteella. Koko urakan tavoitesumma muodostuu yksikköhintojen ja arvioitujen suoritemäärien mukaan lasketusta urakkasummasta. Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 1 193 032,00 euroa (AVL 8 c §) ja tarjouspyynnössä mainitut lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien 1 371 986,80 euroa (AVL 8 c §). Soveltuvin osin tarkasteltuna urakan hintataso on noussut noin 11 % edelliseen kauteen verrattuna.

Toteutuvien kivitöiden laajuutta on hankinnan tässä vaiheessa vaikea arvioida tarkasti. Staran kaupunkitekniikoiden osastojen kivityökohteet perustuvat Kaupunkiympäristön toimialan katujen rakentamisen ja kunnossapidon tilauksiin. Työohjelmat elävät eikä kaikkia rakentamiskohteita, tai niiden toteutumisaikaa, ole vielä selvillä. Rakentamishankkeiden tarjouslaskennat ja tilaukset ovat koko vuoden jatkuvaa toimintaa.

Tarjouspyynnön työmäärätiedot perustuvat arvioihin, lopullisesti toteutuvat määrät voivat olla merkittävästikin suurempia tai pienempiä tilaavien hallintokuntien päätöksistä riippuen. Aiempien vuosien toteutumatietojen perusteella, hintatason nousu ja keskihajonta huomioiden, voidaan arvioida että sopimuksen lopullinen toteutunut arvo tulee olemaan enintään 1 600 000 euroa (AVL 8 c). Arvio enimmäishinnasta muodostuu tarjoushinnasta, lisättynä lisä- ja muutostöiden lisähankintamahdollisuuden 15 prosentin varaus, lisättynä viiden edellisen vuoden toteutumasummien keskihajonta. Viiden edellisen vuoden toteutumatiedot ja keskihajontalaskelma ovat tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Tässä vaiheessa ei ole näköpiirissä sellaisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin ennakoida ko. urakan tarpeiden poikkeavan merkittävästi aikaisempien vuosien käytännöstä. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki valvoo sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 310 37833

hannu.halkola(a)hel.fi

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Tarjousyhteenveto

Oheismateriaali

1

Tarjouspyyntö

2

Urakkasopimusmalli

3

Urakkaohjelma

4

Työturvallisuusasiakirja

5

Laatuvaatimukset

6

Ympäristökriteerit

7

Määräarvio

8

Kohdeluettelo

9

Avauspöytäkirja

10

Tarjousyhteenveto

11

Tarjousvertailu

12

Tarjous

13

Yksikköhintaluettelo

14

Historiatiedot

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Stara

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566