Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (1)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/8

 

28.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22

Rakennustelinetyöt, puitejärjestely 1.4.2019 - 31.3.2021

HEL 2018-012773 T 02 08 03 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään rakennustelinetöiden puitesopimukset 1.4.2019 - 31.3.2021 seuraavien tarjouskilpailussa parhaiten sijoittuneiden neljän (4) urakoitsijan kanssa:

        Ramirent Finland Oy

        KAS- Telineet Oy

        Telinekataja Oy

        KRAG Oy

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimusurakoitsijoilta rakennustelinetöitä sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Hankinnan ennakoitu arvo optiokaudet mukaan lukien on 5 500 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään mahdollisten optiokausien (1 + 1 vuosi) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty halvimman vertailuhinnan perusteella.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Staran työmaille tilataan sopimuskautena rakennustelinetöitä lisäksi myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankintamenettelyillä.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Heidi-Mari Segerholm, teknisen tuen päällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennustelinetyöt_tarjousten vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintamenettely

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara pyysi tarjousta rakennustelinetöistä. Rakennustekniikka käytti hankintamenettelynä hankintalain mukaista avointa menettelyä ja hankintailmoitus julkaistiin Internet-osoitteessa ”www.hankintailmoitukset.fi” kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana 11.12.2018.

Tarjousten valintaperusteena oli halvin hinta. Tarjouspyynnössä mainittiin, että puutteellisia tai poikkeavia hintatietoja ja omia hinnanmääräytymis- tai muutosehtoja sisältävät tarjoukset hylätään.

Saadut tarjoukset

Tarjouspyyntöasiakirjat urakoitsijat saivat Internet-osoitteessa ”www.tarjouspalvelu.fi” ja tarjouksen jätti määräaikaan mennessä yhteensä seitsemän (7) urakoitsijaa:

        Ramirent Finland Oy

        KAS- Telineet Oy

        Telinekataja Oy

        KRAG Oy

        Aaltovoima Oy

        Laaturakennus M ja M Oy

        PERI Suomi Ltd Oy

Urakoitsijoiden valinta

Määräaikaan mennessä saapui seitsemän (7) tarjousta. Tarjousten avaamisen jälkeen tarkastettiin ehdokkaiden soveltuvuus sekä tarkastettiin täyttävätkö ehdokkaat asetetut vähimmäisvaatimukset.

Referenssien vähimmäisvaatimuksena vaadittiin työtä, joka sisältää julkisivutelineiden toimitusta asennettuna tarkastuksineen. Tarjoaja on voinut käyttää ilmoittamassaan referenssikohteessa aliurakoitsijoita, mutta tarjoajan oman työn osuuden on tullut olla vähintään 60% koko työstä. Urakan tai aliurakan arvon on tullut olla vähintään 15 000 euroa (ALV 0%). Urakan arvo voi sisältää vain julkisivutelineiden vuokran ja asennustyön osuuden.   

Tarjoajan taloudellisen tilanteen vähimmäisvaatimuksena vaadittiin, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Tarjoajan tuli liittää hakemukseensa Suomen Asiakastieto Oy:n Rating alfa -raportti tai jos tietoja ei ole Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterissä, tilinpäätöstiedot kolmelta (3) viime vuodelta tai muu vastaava selvitys.

Tarjoajat, joiden luokitus ratingluokituksessa on B tai C taikka joiden taloudellisen tilanteen arvioidaan vastaavan em. tasoa, voidaan sulkea tarjouskilpailusta. Jos tarjoaja kykenee pyydettäessä esittämään luotettavan selvityksen taloudellisesta tilanteesta, voidaan tarjous hyväksyä tältä osin.

Rakennustekniikka on asettanut tarjoukset edullisuusjärjestykseen halvimman vertailuhinnan perusteella (liite). Vertailuhinta laskettiin tarjouspyynnössä mainittujen painotettujen yksikkömäärien ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella.

Rakennustekniikka esittää, että sopimuskaudelle 1.4.2019–31.3.2021 valitaan neljä (4) puitesopimusurakoitsijaa.

Edullisuusjärjestyksen perusteella neljä (4) vertailuhinnaltaan edullisinta tarjousta olivat soveltuvia ja tarjouspyynnön mukaisia. Niiden urakoitsijoiden tarjouksissa, jotka eivät olleet neljän edullisimman joukossa, soveltuvuudessa ja tarjouspyynnönmukaisuudessa oli puutteita, jotka olisivat saattaneet johtaa tarjousten hylkäämiseen. Tarjousten lopullista hyväksyttävyyttä ei selvitetty, koska niistä mikään ei ollut neljän (4) edullisimman joukossa, eikä hylkäämisellä  olisi ollut merkitystä urakoitsijoiden lopulliseen järjestykseen tai valintaan.

Lisäksi hankintaan sisältyy kaksi (2) yhden (1) vuoden optiovuotta. Optioiden käytöstä päätetään yksi (1) vuosi kerrallaan viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen voimassa olevan sopimuskauden päättymistä.

Rakennustekniikka on tarkastanut puitesopimusurakoitsijoiksi esitettävien yritysten tilaajavastuulain 1233/2006 5 §:n tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset sekä todennut niiden olevan hyväksyttäviä.

Toimitustilaukset

Tilaukset puitesopimustoimittajilta tehdään ensisijaisesti puitesopimuskilpailutuksen sijoittumisjärjestyksen perusteella. Jos etusijajärjestyksen perusteella ensisijainen puitesopimustoimittaja ei pysty toteuttamaan tilausta, tilaus tehdään etusijajärjestyksessä seuraavalta puitesopimustoimittajalta.

Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa, jos poikkeaminen on välttämätöntä esimerkiksi siitä johtuen, ettei etusijajärjestyksessä ensisijaisella puitesopimustoimittajalla ole vaadittua erityisosaamista tai resursseja tilauksen toteuttamiseen, valitaan kaupungin kannalta puitesopimustoimittajista kokonaistaloudellisesti edullisin.

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tilaus voidaan perustellusta syystä tehdä etusijajärjestyksestä poiketen sopivimmaksi katsotulta puitesopimustoimittajalta.

Tiedot tarjolla olevasta urakasta toimitetaan urakoitsijalle joko puhelimitse tai sähköpostitse kattohintatarjouksen tekemistä varten. Urakoitsijan on vastattava viipymättä ottaako se urakan tehdäkseen vai ei, ilmoitus on sitova. Vastauksen puuttuminen tulkitaan kielteiseksi vastaukseksi.

Koko sopimuskauden ajan ko. puitesopimustöissä hankintayksikkö voi harkintansa mukaan järjestää puitesopimustoimittajien kesken minikilpailutuksen.

Minikilpailutuksessa Tilaaja toimittaa yhtäaikaisesti hankinnan edellytykset omaaville puitesopimustoimittajille tarjouspyynnön, jolla Tilaaja pyytää katto- /kokonaishintaisia tarjouksia suoritettavista töistä. Valintaperusteena on hinnaltaan halvin vähimmäisvaatimukset täyttävä tarjous. Minikilpailutetuissa hankinnoissa noudatetaan puitesopimuksen sopimusehtoja.

Poikkeuksena edellä kuvattuun menettelyyn ovat äkilliset ja ennalta arvaamattomat työt (ns. hätätyöt), joista Tilaaja sopii Urakoitsijoiden kanssa tapauskohtaisesti. Toimeksiannoista tehdään erilliset kirjalliset tilaukset.

Yksittäisiä työtilauksia tullaan tekemään vain niiltä Urakoitsijoilta, joiden tilaajavastuulain mukaiset selvitykset on sopimuskaudella toimitettu Tilaajalle tai ne ovat Tilaajan saatavilla sopimuksen kohdan Urakoitsijalta vaadittavat asiakirjat ja selvitykset mukaisesti.

Urakoitsija ei voi ilman perusteltua syytä kieltäytyä vastaanottamasta työtilausta.

Hankinnan kohteen ulkopuolelle kokonaan tai osittain jäävien töiden tilausmenettely:

        Tilaajan työmaille voidaan tilata sopimuskautena ko. toimialan töitä myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankintamenettelyillä.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Heidi-Mari Segerholm, teknisen tuen päällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennustelinetyöt_tarjousten vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566