Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (1)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

28.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

Hankintaoikaisuvaatimus Staran toimitusjohtajan päätökseen 20.11.2018 § 78

HEL 2018-010058 T 02 08 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä esityslistatekstissä mainituin perustein Rengasmaailma Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen koskien Staran toimitusjohtajan tekemää päätöstä 20.11.2018 § 78 autojen ja työkoneiden renkaiden hankinnasta.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi

Heikki Halonen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 38963

heikki.halonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rengasmaailma Oy:n hankintaoikaisuvaatimus

2

Suomen Euromaster Oy:n lausunto

3

Vianor Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rengasmaailma Oy on hankintaoikaisulla vaatinut muutosta Staran toimitusjohtajan tekemään päätökseen 20.11.2018 § 78 autojen ja työkoneiden renkaiden hankinnasta. Staran toimitusjohtajan päätöksen perusteella toimittajaksi puitesopimukseen on valittu Suomen Euromaster Oy.

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos (Stara) järjesti EU-kynnysarvon ylittävän tarjouskilpailun koskien autojen ja työkoneiden renkaiden hankintaa puitejärjestelynä avointa menettelyä käyttäen.

Tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus. Hankinnasta on julkaistu HILMA- ja TED (Tenders Electronic Daily) verkkosivustoilla hankintailmoitus 4.10.2018. Hankinnan kohteena on autojen ja työkoneiden renkaiden hankinta. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Hankintapäätös on annettu asianosaisille tarjouskilpailuun osallistuneille sähköisesti tiedoksi 29.11.2018. Rengasmaailma Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 12.12.2018, joten hankintaoikaisuvaatimus on tehty määräajassa.

Rengasmaailma Oy ei ole saattanut asiaa vireille markkinaoikeudessa.

Oikaisuvaatimuksessa julkista hankintaa koskevassa asiassa Rengasmaailma Oy vaatii, että Suomen Euromaster Oy:n ja Vianor Oy:n tarjoukset hylätään tarjouspyynnön vastaisina.

Hankintayksikkö varasi hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti Suomen Euromaster Oy:lle ja Vianor Oy:lle tilaisuuden lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Rengasmaailma Oy väittää, että Suomen Euromaster Oy:n tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen, koska

        henkilöautojen rengasta 175/65R15 Tigar Sigura 84T TL ei ole olemassa,

        kuorma-auton rengas 295/80R22,5 Tyrex all Steel VR-1 ei ole tarjouspyynnön vaatimusten mukainen M+S vetoakselirengas,

        kuorma-auton runkoineen pinnoitetut Econoline NRD (GALGO) ei ole olemassa.

Rengasmaailma Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on esityslistatekstin liitteenä (liite 1) ja esityslistatekstin oheismateriaalina ovat oikaisuvaatimuksen liitteet.

Suomen Euromaster Oy vastineessa on perusteltu tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus (tiivistelmät vastineesta):

        Henkilöauton rengasta 175/65R15 Tigar Sigura 84T TL löytyy tarjoajan varastosta,

        kuorma-auton rengas 295/80R22.5 Tyrex all Steel VR-1 on tarjouspyynnön vaatimusten mukainen M+S vetoakselirengas,

        Galgon valmistama NRD pinta on tarjoajan Ecoline (Galgo) tuote.

Suomen Euromaster Oy:n antama vastine on esityslistatekstin liitteenä (liite 2) ja esityslistatekstin oheismateriaalina ovat vastineen liitteet.

Rengasmaailma Oy väittää, että Vianor Oy:n tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen, koska

        Vianor Oy on tarjouksen ESPD -lomakkeessa ilmoittanut, että osallistuu yksin tarjouskilpailuun, eikä käytä alihankkijoita,

        henkilöauton rengas 215/65R16 Radar RW-5 Ice Lock 102T ei ole tarjouspyynnön vaateen mukainen pakettiauton rengas,

        kuorma-auton renkaina on tarjottu tarjouspyynnön vaateen vastaisia pinnoitettuja renkaita.

Vianor Oy vastineessa on perusteltu tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus (tiivistelmät vastineesta):

        Tarjouksesta ilmenevät noutomyymälöiden ja rengashuoltopalvelujen katuosoitteet tarjouspyynnön vaateiden mukaisesti,

        Vianor Oy:n näkemyksen mukaan tarjottu henkilöauton rengas on tarjouspyynnön vaateiden mukainen,

        kuorma-autojen pinnoitetut renkaat täyttävät renkaille asetetun vaatimuksen M+S vetoakselirengas.

Vianor Oy vastine on esityslistatekstin liitteenä (liite 3).

Hankintayksikkö on tarkistanut tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden uudelleen Rengasmaailma Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksessaan esittämien vaatimusten ja väitteiden osalta. Tarjousten tarkistamisessa on otettu huomioon myös Suomen Euromaster Oy:n ja Vianor Oy:n antamat vastineet siltä osin kuin ne ovat liittyneet oikaisuvaatimuksessa esitettyihin väitteisiin. Oikaisuvaatimusasiassa ei ole esitetty sellaisia hankintalain mukaisia perusteita, joiden vuoksi hankintapäätöstä pitäisi muuttaa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi

Heikki Halonen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 38963

heikki.halonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rengasmaailma Oy:n hankintaoikaisuvaatimus

2

Suomen Euromaster Oy:n lausunto

3

Vianor Oy:n lausunto

Oheismateriaali

1

Rengasmaailma Oy:n oikaisuvaatimuksen liite 1

2

Rengasmaailma Oy:n oikaisuvaatimuksen liite 2

3

Rengasmaailma Oy:n oikaisuvaatimuksen liite 3

4

Rengasmaailma Oy:n oikaisuvaatimuksen liite 4

5

Rengasmaailma Oy:n oikaisuvaatimuksen liite 5

6

Rengasmaailma Oy:n oikaisuvaatimuksen liite 6

7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

9

Suomen Euromaster Oy:n lausunnon liite 3

10

Suomen Euromaster Oy:n lausunnon liite 4

11

Suomen Euromaster Oy:n lausunnon liite 5

12

Suomen Euromaster Oy:n lausunnon liite 6

13

Suomen Euromaster Oy:n lausunnon liite 7

14

Suomen Euromaster Oy:n lausunnon liite 8

15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

16

Tarjouspyyntöasiakirjat (sis. vastaukset lisätietokysymyksiin)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Toimitusjohtaja 20.11.2018 § 78

HEL 2018-010058 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tehdä puitesopimuksen autojen ja työkoneiden renkaiden hankinnasta Suomen Euromaster Oy:n kanssa ajaksi 1.1.2019 - 31.12.2021.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti oikeuttaa Staran logistiikan tekemään tilauksia puitesopimuksen aikana enintään 750 000 euron arvonlisäverottomasta arvosta (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän sopimuksen allekirjoittamisella.

Pöytäkirjanote Staran logistiikan hankinnalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on julkaistu HILMA ja TED (Tenders Electronic Daily) verkkosivustoilla hankintailmoitukset ja tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalissa 4.10.2018. Hankinnan kohde on autojen ja työkoneiden renkaat.

Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain 1397/2016 mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista lisäkysymyksiä 24.10.2018 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä esitettiin kolme (3) kysymystä. Tarjouspyyntöasiakirjat, sekä kysymykset ja niihin annetut vastaukset ovat päätöksen oheismateriaalina.

Tarjousten määräaika oli 9.11.2018 klo 12.00. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten avaamisesta on laadittu pöytäkirja.

Määräaikaan mennessä saatiin kolme (3) tarjousta:
Rengasmaailma Oy
Suomen Euromaster Oy
Vianor Oy

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksessa annettujen tietojen perusteella (ESPD).

Määräaikaan mennessä saadut tarjoukset ovat tarjouspyynnön vaateiden mukaisia.

Päätöksen tekemisen peruste on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouspyynnössä ilmoitetut tarjouksen valintaperusteet ovat: hinta 95 pistettä, noutomyymälöiden ja rengashuoltopaikkojen lukumäärä ja sijainti 5 pistettä (sijainti: Helsinki, Vantaa, Espoo).

Tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin on Suomen Euromaster Oy:n 8.11.2018 päivätty tarjous.

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa toimittajaksi valitulta on pyydettävä rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 8 momentissa ja 6 b §:ssä tarkoitettu ote rikosrekisteristä (edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävät henkilöt). Rikosrekisteriote toimii näyttönä siitä, ettei tarjoajaa koske jokin lain 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen rikosperusteinen poissulkemisperuste. Hankintayksikkö on pyytänyt Suomen Euromaster Oy:ltä hankintalain mukaisen selvityksen. Tarkastuksen perusteella toimittajaksi valittua ei rasita mikään pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevan päätöksen tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Lisätiedot

Heikki Halonen, Hankintapäällikkö, puhelin: 310 38963

heikki.halonen(a)hel.fi

Ari Kinnunen, hankintainsinööri, puhelin: 310 38947

ari.kinnunen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566