Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (1)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/7

 

28.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21

Lasitustyöt, puitejärjestely 1.4.2019 - 31.3.2021

HEL 2018-010919 T 02 08 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään lasitustöiden puitesopimukset 31.3.2021 saakka jäljempänä mainituin ehdoin seuraavien neljän (4) järjestyksessä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen yrityksen kanssa:

        Itä-Helsingin Lasi Oy

        Lasitusliike Kivijärvi Oy

        Helsingin Lasipaja Oy

        Lasitusliike Tuhat Ikkunaa Oy

Puitesopimukset tehdään seuraavin ehdoin:

Puitesopimus on määräaikainen. Puitesopimus tulee voimaan aikaisintaan 1.4.2019 ja, kun sopimus on allekirjoitettu. Tilaaja allekirjoittaa sopimukset aikaisintaan, kun hankintalain mukainen odotusaika on kulunut ja hankintapäätös on lainvoimainen. Sopimus päättyy 31.3.2021.

Johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimusurakoitsijoilta lasitustöitä sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Hankinnan ennakoitu arvo optiokaudet mukaan lukien on 1 500 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään mahdollisten optiokausien (1 + 1 vuosi) käyttöönotosta.

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella vuodella, yhdellä vuodella kerrallaan, mikäli tilaaja ilmoittaa tästä toimittajalle kirjallisesti tai sähköisessä muodossa viimeistään kolme kuukautta etukäteen ennen sopimuksen päättymistä. Kyseessä on Tilaajan optio. Tilaa- ja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiokausia. Sopimuksen enimmäiskesto on kuitenkin yhteensä enintään neljä (4) vuotta; 2+1+1.

Hankintapäätös on tehty halvimman vertailuhinnan perusteella.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Heidi-Mari Segerholm, teknisen tuen päällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Lasitustyöt_tarjousten vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan perustiedot

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala ja rakentamispalveluliikelaitos Stara teettävät lasitustöitä. Tehtävät kohdistuvat pääasiassa Helsingin kaupungin hallinnoimiin kiinteistöihin.

Hankinta tehdään em. hankintayksiköiden muodostamana hankintarenkaana. Molemmat hankintayksiköt tekevät hankinnasta omat hankintapäätökset ja sopimukset.

Hankinnan kohde muodostaa kokonaisuuden, jonka jakaminen osiin ei hankintayksikön näkemyksen mukaan ole tarkoituksenmukaista.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tarjousten perusteella puitesopimukset 31.3.2021 saakka. Tarjoukset annetaan kiinteinä yksikköhintoina 31.3.2021 saakka.

Hankintarenkaan tekemien toimeksiantojen yhteenlasketun arvon arvioidaan enimmillään olevan arvonlisäverottomana yhteensä 5 500 000 euroa. Staran tekemien toimeksiantojen yhteenlasketun arvon arvioidaan enimmillään olevan arvonlisäverottomana 1 500 000 euroa. Em. summissa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) optiovuotta (1+1).

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valitaan 3 - 5 sopimustoimittajaa, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta.

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin EU-kynnysarvon ylittävää palvelu- hankintaa koskeva hankintailmoitus ”Lasitustöiden puitejärjestely 2019-2021” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava HILMA:ssa 14.12.2018.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet käyttämän sähköisen tarjouspalvelun internet-sivun osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjouspyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset

Tarjouspyynnön vaatimuksena on, että tarjoajan on täytettävä ESPD- lomakkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot. Lisäksi tarjoajan edellytetään täyttävän kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien on pyydettäessä toimitettava kaikki tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai tämän tulee olla liittynyt Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani-palveluun ja tilaajavastuulain mukaisten tietojen olla hankintayksikön saatavilla kyseisestä palvelusta.

Tarjoavan yrityksen liikevaihdon on tullut kahden (2) viimeisen täyden tilikauden tilinpäätöksissä olla vähintään 300 000 euroa/tilikausi.

Sopimustoimittajaksi valitulla yrityksellä tulee olla viimeistään sopimus- kauden alkaessa koko sopimuskauden ajan voimassa oleva tämän puitesopimuksen piiriin kuuluvan toiminnan kattava vastuuvakuutus, jonka vakuutuksesta maksettavan korvauksen enimmäismäärän tulee olla vähintään 500 000 euroa kussakin vahinkotapauksessa.

Kokemuksen osoittamiseksi tarjoajalla on oltava esittää referenssikohteina kolme (3) vuonna 2018 toteutettua lasitusurakkaa, joissa tarjoajan suorittaman oman työn osuus työsuorituksesta on ollut 100 %.

Tarjoavan yrityksen työnjohdossa tulee olla vähintään yksi nimetty vastuullinen henkilö, jolla on oltava vähintään viiden (5) vuoden työkokemus rakennusten lasitustehtävissä ja hyvä suomen kielen taito.

Tarjouspyynnön muina vaatimuksina tarjoajan tulee sitoutua huolehti- maan siitä, että kaikilla työmaalla toimivilla työntekijöillä on oltava työturvallisuuskortti ja kuvallinen henkilötunniste sekä ylläpitämään työ- maalla työskentelevistä henkilöistä tarjouspyynnön liitteessä esitetyn mallin mukaista tai vastaavat tiedot sisältävää kulkulupaluetteloa.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan, 14.1.2019 klo 9.00, mennessä tarjouksen jätti neljä (4) yritystä.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Soveltuvuusvaatimusten täyttymisen ja tarjousten tarkastus

Kaikkien tarjouksen jättäneiden yritysten tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten vertailu

Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus, josta hinnan osuus on 100 %. Hintavertailuun perustuva kilpailutus on perusteltu, koska ainoastaan tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät yritykset pääsevät mukaan vertailuun ja laatutekijät on huomioitu asetetuissa soveltuvuusvaatimuksissa.

Tarjouksen vertailuhinnan laskenta

Yksittäisen yksikköhinnan vertailuhinta muodostuu tarjotun yksikköhinnan ja sille määritellyn hankittavan määrän tulosta. Tarjouksen vertailu- hinta muodostuu yksittäisten yksikköhintojen vertailuhintojen summasta. Tarjousten vertailussa käytettävät pisteet muodostuvat siten, että vertailuhinnaltaan halvin tarjous (x) saa 100 pistettä. Muiden tarjousten pisteet muodostuvat näiden tarjousten vertailuhinnasta (y) seuraavasti: x/y*100 pistettä.

Puitesopimukseen valitaan kumppanit yhteispistemäärän järjestyksen mukaisessa edullisuusjärjestyksessä korkeimmasta pistemäärästä alaspäin.

Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä 1.

Puitesopimukseen perustuvat toimeksiannot ja puitesopimuskumppanien valinta

Tilaukset puitesopimustoimittajilta tehdään ensisijaisesti puitesopimuskilpailutuksen sijoittumisjärjestyksen perusteella. Jos etusijajärjestyksen perusteella ensisijainen puitesopimustoimittaja ei pysty toteuttamaan tilausta, tilaus tehdään etusijajärjestyksessä seuraavalta puitesopimustoimittajalta.

Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa, jos poikkeaminen on välttämätöntä esimerkiksi siitä johtuen, ettei etusijajärjestyksessä ensisijaisella puitesopimustoimittajalla ole vaadittua erityisosaamista tai resursseja tilauksen toteuttamiseen, valitaan kaupungin kannalta puitesopimustoimittajista kokonaistaloudellisesti edullisin.

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tilaus voidaan perustellusta syystä tehdä etusijajärjestyksestä poiketen sopivimmaksi katsotulta puitesopimustoimittajalta.

Tiedot tarjolla olevasta urakasta toimitetaan urakoitsijalle joko puhelimitse tai sähköpostitse kattohintatarjouksen tekemistä varten. Urakoitsijan on vastattava viipymättä ottaako se urakan tehdäkseen vai ei, ilmoitus on sitova. Vastauksen puuttuminen tulkitaan kielteiseksi vastaukseksi.

Koko sopimuskauden ajan ko. puitesopimustöissä hankintayksikkö voi harkintansa mukaan järjestää puitesopimustoimittajien kesken minikilpailutuksen.

Minikilpailutuksessa Tilaaja toimittaa yhtäaikaisesti hankinnan edellytykset omaaville puitesopimustoimittajille tarjouspyynnön, jolla Tilaaja pyytää katto- /kokonaishintaisia tarjouksia suoritettavista töistä. Valintaperusteena on hinnaltaan halvin vähimmäisvaatimukset täyttävä tarjous. Minikilpailutetuissa hankinnoissa noudatetaan puitesopimuksen sopimusehtoja.

Poikkeuksena edellä kuvattuun menettelyyn ovat äkilliset ja ennalta arvaamattomat työt (ns. hätätyöt), joista Tilaaja sopii Urakoitsijoiden kanssa tapauskohtaisesti. Toimeksiannoista tehdään erilliset kirjalliset tilaukset.

Yksittäisiä työtilauksia tullaan tekemään vain niiltä Urakoitsijoilta, joiden tilaajavastuulain mukaiset selvitykset on sopimuskaudella toimitettu Tilaajalle tai ne ovat Tilaajan saatavilla sopimuksen kohdan Urakoitsijalta vaadittavat asiakirjat ja selvitykset mukaisesti.

Tarjouspyynnössä on mainittu, että puitesopimus tehdään 3 - 5 sopimuskumppanin kanssa, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta.

Esitetään, että puitejärjestelyn piiriin valitaan neljä (4) puitesopimustoimittajaa.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat järjestyksessä seuraavilla neljällä (4) yrityksellä:

        Itä-Helsingin Lasi Oy

        Lasitusliike Kivijärvi Oy

        Helsingin Lasipaja Oy

        Lasitusliike Tuhat Ikkunaa Oy

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Heidi-Mari Segerholm, teknisen tuen päällikkö, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Lasitustyöt_tarjousten vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 07.02.2019 § 22

HEL 2018-010919 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa teknisen johtajan tekemään kaupunkiympäristön toimialan käyttöön tulevat lasitustöiden puitesopimukset 31.3.2021 saakka jäljempänä mainituin ehdoin seuraavien neljän (4) järjestyksessä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen yrityksen kanssa:

  1. Itä-Helsingin Lasi Oy
  2. Lasitusliike Kivijärvi Oy
  3. Helsingin Lasipaja Oy
  4. Lasitusliike Tuhat Ikkunaa Oy.

Puitesopimukset tehdään seuraavin ehdoin:

Puitesopimus on määräaikainen. Puitesopimus tulee voimaan aikaisintaan 1.4.2019 ja, kun sopimus on allekirjoitettu. Tilaaja allekirjoittaa sopimukset aikaisintaan, kun hankintalain mukainen odotusaika on kulunut ja hankintapäätös on lainvoimainen. Sopimus päättyy 31.3.2021.

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella vuodella, yhdellä vuodella kerrallaan, mikäli tilaaja ilmoittaa tästä toimittajalle kirjallisesti tai sähköisessä muodossa viimeistään kolme kuukautta etukäteen ennen sopimuksen päättymistä. Kyseessä on Tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se hankintaan kuuluvia optiokausia. Sopimuksen enimmäiskesto on kuitenkin yhteensä enintään neljä (4) vuotta; 2+1+1.

Kaupunkiympäristön toimialan tekemien toimeksiantojen yhteenlasketun arvon arvioidaan enimmillään olevan arvonlisäverottomana yhteensä 4 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat optiovuodet, 1+1.

Ennakoidulta arvoltaan alle 60 000 euron (alv. 0 %) hankinnat tehdään tarkoituksenmukaisimmalta palveluntuottajalta puitesopimuksen ehtojen mukaisesti.

Ennakoidulta arvoltaan vähintään 60 000 euron (alv. 0 %) arvoiset tilaukset tehdään ensisijaisesti puitejärjestelykilpailutuksen sijoittumisjärjestyksen perusteella. Jos etusijajärjestyksen perusteella ensisijainen Toimittaja ei pysty toteuttamaan tilausta, tilaus tehdään etusijajärjestyksessä seuraavalta Toimittajalta.

Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa, jos poikkeaminen on välttämätöntä esimerkiksi siitä johtuen, ettei etusijajärjestyksessä ensisijaisella Toimittajalla ole vaadittua erityisosaamista tai resursseja tilauksen toteuttamiseen, valitaan kaupungin kannalta Toimittajista kokonaistaloudellisesti edullisin.

Puitesopimus ei velvoita Tilaajaa ostamaan palveluja palveluntuottajalta. Tämä sopimus ei tuota puitejärjestelyyn valituille toimittajille yksinoikeutta kaupungin hankkimiin tässä sopimuksessa määriteltyihin palveluihin.

Sopimus tai tilaus tehdään erikseen työkohtaisesti.

Esittelijä

tekninen johtaja

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Jari Kitunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 84081

jari.kitunen(a)hel.fi

Maarit Johansson, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43148

maarit.johansson(a)hel.fi

Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31851

pasi.lonnberg(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566