Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2018

1 (1)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/10

 

24.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 83

Polttoainehankinnat jakeluasemilta

HEL 2018-002910 T 02 08 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan tekemään puitesopimuksen Neste Markkinointi Oy:n kanssa polttoainehankinnoista jakeluasemilta ajaksi 1.7.2018 – 30.6.2022.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään Neste Markkinointi Oy:n kanssa maksuvälinesopimuksen polttoainekorteista.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo neljän (4) vuoden sopimusajalla on noin seitsemän (7) miljoonaa euroa (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen Staran logistiikan hankinnalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi

Heikki Halonen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 38963

heikki.halonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Polttoaineiden hinnat, polttoaineasemat ja -laadut

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Liite 1
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

EU-kynnysarvon ylittävästä tavarahankinnasta on julkaistu HILMA ja TED (Tenders Electronic Daily) verkkosivustoilla hankintailmoitukset ja tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalissa 23.3.2018. Hankinnan kohteena ovat polttoainehankinnat jakeluasemilta.

Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain 1397/2016 mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjoukset oli annettava sähköisesti Tarjouspalvelussa.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista lisäkysymyksiä 15.4.2018 kello 16.00 mennessä. Hankintaa koskeviin kysymyksiin vastattiin Tarjouspalvelussa.

Tarjouspyyntöasiakirjat sekä hankintaa koskevat kysymykset ja niihin annetut vastaukset ovat esityslistatekstin oheismateriaalina.

Tarjousten määräaika oli perjantaina 27.4.2018 kello 12.00. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten avaamisesta on laadittu pöytäkirja.

 

Tarjouksen jätti määräaikaan mennessä yksi (1) tarjoaja:

        Neste Markkinointi Oy

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksessa annettujen tietojen perusteella. Määräajassa saapunut tarjous oli tarjouspyynnön mukainen.

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa toimittajaksi valitulta on pyydettävä rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 8 momentissa ja 6 b §:ssä tarkoitettu ote rikosrekisteristä (edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävät henkilöt). Rikosrekisteriote toimii näyttönä siitä, ettei tarjoajaa koske jokin hankintalain 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen rikosperusteinen poissulkemisperuste. Hankintayksikkö pyysi Neste Markkinointi Oy:lta hankintalain mukaiset selvitykset ja tarkastuksen perusteella tarjoajaa ei rasita mikään pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste.

Hinnat pyydettiin polttoainelaaduittain ja osatarjoukset hyväksyttiin.
OSA 1 Moottoribensiini 95 E10 (SFS-EN 228)
OSA 2 Dieselöljy kesä- ja talvikäyttöön (SFS-EN 590)
OSA 3 Moottoripolttoöljy (SFS-EN 590)
OSA 4 Uusiutuva dieselpolttoaine kesä- ja talvikäyttöön (EN 15940)

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tarjoajan polttoainelaatujen nettohintojen on oltava samanlaisia kaikilla Helsingin alueen polttoainejakeluasemilla (nk. aluekohtainen sopimushinta). Tarjouksessa hinnat oli ilmoitettava tarjouslomakkeella 1.3. – 30.3.2018 välisellä ajanjaksolla, sellaisina kuin ne tarjouksen mukaisin ehdoin olisivat olleet voimassa edellä mainitun aikavälin hintatilanteen mukaan. Dieselöljystä, moottoripolttoöljystä (MPÖ) ja uusiutuvasta dieselpolttoaineesta tarjouksessa oli ilmoitettava talvilaadun hinta em. ajanjaksolta. Kaikki hinnat ovat euroa/litra (€/l) sisältäen arvonlisäveron (alv 24 %). Hintojen lisäksi tarjoajan oli ilmoitettava tarjouslomakkeella polttoaineidenjakeluasemien katuosoitteet ja polttoaineasemien polttoainelaadut.

Neste Markkinointi Oy:n tarjouksen hinnat, polttoaineasemat ja -laadut ovat esityslistatekstin liitteenä (liite 1).

Hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla vaan vasta, kun odotusaika (14 päivää) on kulunut ja kun hankintayksikkö ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevan päätöksen tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Sami Aherva, yksikönjohtaja, puhelin: 310 78571

sami.aherva(a)hel.fi

Heikki Halonen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 38963

heikki.halonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Polttoaineiden hinnat, polttoaineasemat ja -laadut

Oheismateriaali

1

Tarjouspyyntöasiakirjat, kysymykset ja vastaukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Liite 1
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566