Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2018

1 (1)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/13

 

24.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 86

Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 6.4.2018 § 13

HEL 2018-003304 T 03 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan tekemästä päätöksestä 6.4.2018 § 13 koskien korvausvaatimusta ajoneuvovahingosta ja pitää yksikönjohtajan tekemän päätöksen voimassa.

Asiassa ei ole esitetty sellaisia uusia tietoja tai uutta näyttöä, joiden perusteella yksikönjohtajan päätös pitäisi kumota.

Tämä päätös on Helsingin kaupungin kannanotto korvausasiaan. Mikäli hakija haluaa saada korvausasiasta kaupunkia oikeudellisesti sitovan ratkaisun, hänen tulee haastaa kaupunki Helsingin käräjäoikeuteen sillä tavoin kun vastapuoli riita-asiassa haastetaan.

Pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 20.4.2018, päätös 6.4.2018 § 13

2

Ajoneuvon tiedot

3

Hinta-arvio ja kuvia ajoneuvosta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Korvauksenhakija on 20.4.2018 jättänyt Helsingin kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimuksen kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätöksestä 6.4.2018 § 13, jolla yksikönjohtaja katsoi kohtuulliseksi korvauksen määräksi 1.000,00 euroa. Hakijan alkuperäinen vaatimus oli 2.074,00 euroa. Päätöksen mukainen korvaus on maksettu hakijan ilmoittamalle tilille.

Kuntalain 134.1 §:n mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen asianomaiselle johtokunnalle.

Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 §:n mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittamisesta.

Korvauksen hakijalle on lähetetty häntä koskeva päätös oikaisuvaatimusohjeineen 6.4.2018. Oikaisuvaatimus on saapunut yleisen määräajan kuluessa Helsingin kaupungin kirjaamoon.

 

Korvauksenhakijan perusteluista

Hakemuksen mukaan hakija oli ajanut Mechelininkatua Kampista Töölön suuntaan. Pohjoisen Hesperiankadun risteyksen jälkeen alkoi työmaa-alue, jossa vasen kaista oli ollut suljettu ja autot oli ohjattu puomein osin jalkakäytävän puolelle reunakiveyksen yli niin, että kaista kulki puoliksi jalkakäytävällä ja puoliksi ajoradalla. Hakijan kertoman mukaan yksi reunakivistä oli noussut ylös tai painunut työkoneen tms. syyn takia. Hän ei ollut ehtinyt kunnolla väistää tai pysähtyä jolloin tuo mainittu reunakivi oli osunut pohjaan seurauksella, että öljypohja oli mennyt rikki ja moottoriöljyt valuneet ulos. Ajoneuvo hinattiin tämän jälkeen merkkihuoltoon, jossa selvitettiin autoon tulleet viat.

Korvauksenhakija vaatii oikaisuvaatimuksessaan Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitosta (jäljempänä Stara) korvaamaan hallinnoimansa ajoneuvon rikkoontumisen johdosta aiheutuneet kulut ja täysikorvauksen ajoneuvosta oman arvionsa mukaan yhteensä 1844,00 euroa.

Oikeudellinen arviointi ja tapahtumista saatu selvitys

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään, muuta johdu. Saman lain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Työnantajana pidetään myös sitä, joka antaa tehtävän sellaiselle itsenäiselle yrittäjälle, joka huomioon ottaen toimeksiantosuhteen pysyvyys, työn laatu ja muut olosuhteet on rinnastettava työntekijään.

Työyksiköstä saadun selvityksen mukaan Stara on teettänyt Mechelinkadun perusparannustöitä tapahtuma-aikaan. Kyseisellä kohdalla liikenne oli ohjattu kaivannon ohi osittain reunakivien yli. Reunakiven sivut oli täytetty ja jyrätty paikkamassalla. Tuntemattomasta syystä yksi reunakivi oli noussut osittain ylös, johon ajoneuvon pohja oli ilmeisesti osunut.

Aiheesta oli tullut myös katupäivystäjälle soitto. Hän oli käynyt paikalla toteamassa tilanteen ja tekemässä korjaavat toimenpiteet eli ylös noussut reunakivi oli poistettu ja kuoppa täytetty ja jyrätty paikkamassalla. Paikalla ei kuitenkaan enää ollut vaurioituneita ajoneuvoja. Kyseisessä paikassa on sattunut samaan aikaan myös toinen vastaavanlainen vahinko.

Esittelijä

Yleinen vahingonkorvausoikeudellinen periaate on, että näyttövelvollisuus aiheutuneista vahingoista ja vahingon määrästä sekä korvausvastuussa olevasta tahosta on vahingonkärsijällä.

Staran selvitysten mukaan vuoden 2013 mallisen, katsastamattoman ja runsaasti ajetun ajoneuvon vaurioitumisesta ja kuluista maksettu määrä hakijalle on kokonaisuutena arvioiden ajoneuvon ikään ja kuntoon nähden kohtuullinen ja käypä korvaus.

Esittelijän mukaan johtokunnan tulee hylätä hakijan oikaisuvaatimus perusteluna se, että asiassa ei ole esitetty sellaisia uusia tietoja tai uutta näyttöä, joiden perusteella yksikönjohtajan päätös tulisi kumota.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 20.4.2018, päätös 6.4.2018 § 13

2

Ajoneuvon tiedot

3

Hinta-arvio ja kuvia ajoneuvosta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan rakentaminen Yksikönjohtaja 06.04.2018 § 13

HEL 2018-003304 T 03 01 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä hakijan vaatimuksen alla mainituin perustein kohtuulliseksi korvauksen määräksi katsomansa 1.000,00 euroa.

Tämä päätös on ainoastaan Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran kannanotto korvausasiaan, eikä kyse ole korvausasian kaupunkia oikeudellisesti sitovasta ratkaisusta. Tämä päätös ei sisällä kannanottoa siihen, onko Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara aiheuttanut hakemuksessa esitetyn vahingon, eikä hakija voi vedota tähän päätökseen asian mahdollisessa muussa käsittelyssä.

Menotosite talousyksikköön ja pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakijan vaatimus ja perustelut

Hakemuksen mukaan hakija oli ajanut Mechelininkatua Kampista Töölön suuntaan. Pohjoisen Hesperiankadun risteyksen jälkeen alkoi työmaa-alue, jossa vasen kaista oli ollut suljettu ja autot oli ohjattu puomein osin jalkakäytävän puolelle reunakiveyksen yli niin, että kaista kulki puoliksi jalkakäytävällä ja puoliksi ajoradalla. Hakijan kertoman mukaan yksi reunakivistä oli noussut ylös tai painunut työkoneen tms. syyn takia. Hän ei ollut ehtinyt kunnolla väistää tai pysähtyä jolloin tuo mainittu reunakivi oli osunut pohjaan seurauksella, että öljypohja oli mennyt rikki ja öljyt valuneet ulos. Ajoneuvo hinattiin tämän jälkeen huoltoon, jossa selvitettiin autoon tulleet viat (liite 1 ja 2). Hakija vaatii täten Staraa korvaamaan ajoneuvon korjauskustannukset arvionsa ja kuitin mukaisesti yhteensä 2.074,00 euroa (liite 3).

Staran selvitys korvausvaatimuksesta

Työyksiköstä saamamme selvityksen mukaan Stara on teettänyt Mechelinkadun perusparannustöitä tapahtuma-aikaan. Kyseisellä kohdalla liikenne oli ohjattu kaivannon ohi osittain reunakivien yli. Reunakiven sivut oli täytetty ja jyrätty paikkamassalla. Tuntemattomasta syystä yksi reunakivi oli noussut osittain ylös, johon ajoneuvon pohja oli ilmeisesti osunut. Aiheesta oli tullut myös katupäivystäjälle soitto. Hän oli käynyt paikalla toteamassa tilanteen ja tekemässä korjaavat toimenpiteet eli ylös noussut reunakivi oli poistettu ja kuoppa täytetty ja jyrätty paikkamassalla. Paikalla ei kuitenkaan enää ollut vaurioituneita ajoneuvoja. Kyseisessä paikassa on sattunut samaan aikaan myös toinen vastaavanlainen vahinko.

Staran johtopäätökset ja korvausperusteet

Hakija on vaatinut Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staraa korvaamaan ajoneuvolle aiheuttamansa vauriot kuittien ja arvion mukaisesti yhteensä 2.074,00 euroa, joka koostuu hinauskuluista 170,00 euroa, puhelinkuluista 4,00 euroa ja vaatimus auton kuluista 1.900,00 euroa.

Stara korvaa hakijalle kohtuulliseksi korvauksen määräksi katsomansa 1.000,00 euroa, sisältäen hinauskulut 170,00 euroa, puhelinkulut 4,00 euroa ja auton arvo 826,00 euroa. Korvauksen määrän perusteena ovat auton kunto (katsastamaton), auton ikä 15 vuotta (käyttöönottopäivä 17.3.2003), ja ajokilometrit (yli 211.000 km). Kyseinen ajoneuvo on käyty arvioimassa Staran toimesta ja arvioitsijan mukaan auton arvo on korkeintaan muutaman sata euroa. Lisäksi on huomioitava, että vastaavanlaisen vuosimallin ja merkin ajokuntoisen katsastetun ajoneuvon pyyntihinnat tällä alueella ovat  750 - 1500 euron välissä.

Vahingonkorvaus maksetaan korvausvaateen laatijan ilmoittamalle vahingon kärsijän tilille.

Näyttövelvollisuus aiheutuneista vahingoista ja siitä korvausvastuussa olevasta tahosta on vahingonkärsijällä. Selvästi korvattavia asioita ovat vahingosta aiheutuneet todennetut taloudelliset menetykset vahingon kärsineelle. Vahingonkorvausoikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti vahingon kärsinyt ei saa hyötyä vahingosta eli tulla parempaan taloudelliseen asemaan kuin ennen vahinkoa.

Lisätiedot

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566