Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2018

1 (1)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/1

 

24.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 74

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla johtokunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jaana Alaja ja Mirja Heiskari.

Käsittely

Esityksestä poiketen johtokunta valitsi toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Mirja Heiskarin.

Esittelijä

puheenjohtaja

Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jaana Alaja ja Tapio Klemetti.

Esittelijä

puheenjohtaja

Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566