Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2018

1 (1)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/7

 

24.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 80

Vesikattotyöt, Suvilahden tiilinen kaasukello

HEL 2018-000753 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan yksikönjohtajan tekemään sopimuksen tarjouskilpailussa vertailuhinnaltaan parhaiten sijoittuneen urakoitsijan Consti Julkisivut Oy:n kanssa. Voittaneen yrityksen vertailuhinta on 1 337 500 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan rakennusprojektien projektipäällikön tilaamaan mahdollisia lisä- ja muutostöitä 200 625 eurolla (lisätyövaraus 15 %). Hankinnan ennakoitu arvo lisä- ja muutostyövaraukset mukaan lukien on 1 538 125 euroa (alv 0 %).

Hankintapäätös on tehty halvimman hinnan perusteella. Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta, kun valitusaika ja odotusaika (14 päivää) on päättynyt ja vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996

kari.hyvonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö, vesikattotyöt

2

Tarjousten vertailutaulukko, vesikattotyöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintamenettely

Rakennustekniikka on kilpailuttanut urakan noudattaen julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaista avointa menettelyä. Hankinnasta on 23.1.2018 julkaistu EU-hankintailmoitus Tenders Electronic Daily-tietokantaan (TED). Hankintailmoitus on lisäksi julkaistu kansallisessa HILMA-ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Rakennustekniikka vastaanotti määräaikaan mennessä 2.3.2018 klo 12.00 yhteensä kaksi (2) tarjousta. Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä seuraavat yritykset:

        Consti Julkisivut Oy

        Nordhaus Partners Oy

Saadut tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen. Tarjousten avaamisesta on laadittu pöytäkirja.

 

Urakoitsijan valinta

Tarjoajien tarjouspyynnön mukaisuus tarkistettiin. Consti Julkisivut Oy:n ja Nordhaus Partners Oy:n tarjousten todettiin olevan tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten valintaperusteena on ollut halvin hinta.

Rakennustekniikka on vertaillut tarjoukset. Tarjousten vertailu on esitetty liitteenä.

Rakennustekniikka esittää, että Suvilahden tiilisen kaasukellon vesikattourakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouksen jättänyt Consti Julkisivut Oy.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996

kari.hyvonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö, vesikattotyöt

2

Tarjousten vertailutaulukko, vesikattotyöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566