Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2018

1 (1)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/6

 

24.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 79

Telineet- ja sääsuojat, Suvilahden tiilinen kaasukello

HEL 2015-013858 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan yksikönjohtajan tekemään sopimuksen tarjouskilpailussa vertailuhinnaltaan parhaiten sijoittuneen urakoitsijan Telinekataja Oy:n kanssa. Voittaneen yrityksen vertailuhinta on 1 104 705 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan rakennusprojektien projektipäällikön tilaamaan mahdollisia lisä- ja muutostöitä 165 705,75 eurolla (lisätyövaraus 15 %). hankinnan ennakoitu arvo lisä- ja muutostyövaraukset mukaan lukien on 1 270 410,75 euroa (alv 0 %).

Hankintapäätös on tehty halvimman hinnan perusteella. Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta, kun valitusaika ja odotusaika (14 päivää) on päättynyt ja vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996

kari.hyvonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö

2

Tarjousten vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintamenettely

Rakennustekniikka on kilpailuttanut urakan puitejärjestelyn sisäisenä minikilpailutuksena. Tarjouspyyntö on julkaistu Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä 23.1.2018.

Rakennustekniikka vastaanotti määräaikaan mennessä 2.3.208 klo. 12.00 yhteensä kolme (3) tarjousta.

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä seuraavat yritykset:

        Kas-telineet Oy

        Ramirent Finland Oy

        Telinekataja Oy

Saadut tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen. Tarjousten avaamisesta on laadittu pöytäkirja.

Urakoitsijan valinta

Tarjoajien tarjouspyynnön mukaisuus tarkistettiin. Kas-telineet Oy, Ramirent Finland Oy ja Telinekataja Oy tarjousten todettiin olevan tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten valintaperusteena on ollut halvin hinta.

Rakennustekniikka on vertaillut tarjoukset. Tarjousten vertailu on esitetty liitteenä.

Rakennustekniikka esittää, että Suvilahden tiilisen kaasukellon teline- ja sääsuojaurakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouksen jättänyt Telinekataja Oy.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996

kari.hyvonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö

2

Tarjousten vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 2

Päätöshistoria

Teknisen palvelun lautakunta 03.03.2016 § 44

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566