Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2018

1 (1)

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

24.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 76

LV-työt, Hakaniemen kauppahalli

HEL 2014-010811 T 02 08 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan yksikönjohtajan tekemään sopimuksen tarjouskilpailussa vertailuhinnaltaan parhaiten sijoittuneen urakoitsijan Pakilan Putki Oy:n kanssa. Voittaneen yrityksen vertailuhinta on 1 270 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan rakennusprojektien projektipäällikön tilaamaan mahdollisia lisä- ja muutostöitä 190 500 eurolla (lisätyövaraus 15 %). Hankinnan ennakoitu arvo lisä- ja muutostyövaraukset mukaan lukien on 1 460 500 euroa (alv 0 %).

Hankintapäätös on tehty halvimman hinnan perusteella. Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta, kun valitusaika ja odotusaika (14 päivää) on päättynyt ja vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Käsittely

Timo Martiskainen: Korjaan esityksen perustelujen viimeisen kappaleen kuulumaan seuraavasti: "Rakennustekniikka esittää, että Hakaniemen kauppahallin LV-urakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouksen jättänyt Pakilan Putki Oy."

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö

2

Tarjousten vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 2

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa Staran rakennustekniikan yksikönjohtajan tekemään sopimuksen tarjouskilpailussa vertailuhinnaltaan parhaiten sijoittuneen urakoitsijan Pakilan Putki Oy:n kanssa. Voittaneen yrityksen vertailuhinta on 1 270 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa Staran rakennustekniikan rakennusprojektien projektipäällikön tilaamaan mahdollisia lisä- ja muutostöitä 190 500 eurolla (lisätyövaraus 15 %). Hankinnan ennakoitu arvo lisä- ja muutostyövaraukset mukaan lukien on 1 460 500 euroa (alv 0 %).

Hankintapäätös on tehty halvimman hinnan perusteella. Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta, kun valitusaika ja odotusaika (14 päivää) on päättynyt ja vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijän perustelut

Hankintamenettely

Rakennustekniikka on kilpailuttanut urakan puitejärjestelyn sisäisenä minikilpailutuksena. Tarjouspyyntö on julkaistu Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä 27.9.2017.

Rakennustekniikka vastaanotti määräaikaan mennessä 26.10.2017 klo 12.00 yhteensä yhden (1) tarjouksen.

Tarjouksen jätti määräaikaan mennessä seuraava yritys:

        Pakilan Putki Oy

Saatu tarjous avattiin tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen. Tarjouksen avaamisesta on laadittu pöytäkirja.

 

 

Urakoitsijan valinta

Tarjoajan tarjouspyynnön mukaisuus tarkistettiin. Pakilan Putki Oy:n tarjous todettiin olevan tarjouspyynnön mukainen.

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten valintaperusteena on ollut halvin hinta.

Rakennustekniikka on vertaillut tarjoukset. Tarjousten vertailu on esitetty liitteenä.

Rakennustekniikka esittää, että Suvilahden tiilisen kaasukellon LV-urakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouksen jättänyt Pakilan Putki Oy.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi

Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyyntö

2

Tarjousten vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 2

Päätöshistoria

Teknisen palvelun lautakunta 19.03.2015 § 76

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1660

Ilmalankuja 2 L

+358 9 310 17000

0201256-6

FI7081199710000581

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 24

Faksi

 

Alv.nro

stara@hel.fi

http://www.hel.fi/stara

 

 

FI02012566