Helsingin kaupunki

Esityslista

9/2021

1 (1)

Pelastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

23.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 24.08.2021 § 35

HEL 2021-004713 T 02 02 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisennusteen 2/2021.

27.04.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

pelastuskomentaja

Jani Pitkänen

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi