Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2018

1 (1)

Pelastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

06.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22

Oikaisuvaatimus palotarkastajien virkaan ottamista koskevasta pelastuskomentajan päätöksestä 2.11.2017 § 29

HEL 2017-011644 T 01 01 01 01

Päätös

Pelastuslautakunnan päätös

Pelastuslautakunta päätti hylätä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastuskomentajan 2.11.2017 § 29 tekemää päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Pelastuskomentajan päätös 2.11.2017 § 29

Pelastuskomentaja päätti ottaa 30.10.2017 alkaen palotarkastajan määräaikaiseen viransijaisuuteen henkilön, jolla on pelastuslaitoksen prosesseissa suoraan hyödynnettävissä olevaa osaamista. Eduksi laskettiin myös turvallisuusalan tradenomin koulutus.

Oikaisuvaatimus 17.11.2017

Pelastuskomentajan päätöksestä on tehty 17.11.2017 päivätty ja samana päivänä Helsingin kaupungin kirjaamoon saapunut oikaisuvaatimus, jossa oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii ensisijaisesti palotarkastajan määräaikaiseen viransijaisuuteen valitun ********** virkaan ottopäätöksen kumoamista ja itsensä nimittämistä pätevämpänä siihen virkasuhteeseen valitun ********** sijaan. Toissijaisesti oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii korvauksena palotarkastajan kuuden kuukauden palkkaa vastaavan rahasumman.

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo olevansa ********** pätevämpi kyseiseen virkaan. Oikaisuvaatimuksen esittäjä perustelee vaatimuksiaan seuraavasti:

" ********** ei ole lainkaan työkokemusta turvallisuusalalta tai pelastusalalta eikä hänellä ole kokemusta yleisötapahtumien tapahtumaturvallisuudesta, joka kyseisen virkasuhteen työpaikkailmoituksessa laskettiin eduksi. ********** työkokemus koostuu valtaosin kultasepän tehtävistä sekä muista kaupanalan ja asiakaspalvelutehtävistä.

Allekirjoittaneella sitä vastoin on työkokemusta turvallisuusalalta niin maista kuin mereltä sekä yksityis- että viranomaissektorilta, ja on lisäksi työkokemusta yleisötapahtumien turvallisuustehtävistä järjestyksenvalvojana.

Kumpikin meistä on suorittanut liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, tradenomi 210 op. Minä olen lisäksi koulutukseltani vahtiperämies ja datanomi, kun taas ********** on koulutukseltaan lisäksi artesaani. Katson, että olen myös koulutukseltani ********** ansioituneempi. Tarkemmin asia ilmenee työhakemuksestani sekä ********** työhakemuksesta."

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn vaatimukset

Kuntalain 134.1 ja 2 §:n mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen asianomaiselle lautakunnalle.

Kuntalain 137.1 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Viran nimitysperusteet ja kelpoisuusvaatimukset

Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hallituksen esityksen (HE 1/1998 vp) mukaan taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita ja nuhteetonta käytöstä. Mikä tahansa kansalaistoiminta ei siis tule nimitysperusteita arvioitaessa huomioiduksi.

Virantäyttöä ohjaavien säännösten tulkinnanvaraisuuden ohella virantäyttöön kuuluu myös harkintavaltaa. Nimitysperusteiden soveltamisen yhteydessä harkintavalta ilmenee mm. viranomaisen oikeutena määritellä viran työtehtävät, painottaa nimitysperusteita tehtävien mukaisesti sekä päättää siitä, mikä merkitys viranhakijoiden erilaisille ansioille on annettava.

Päätöksentekijällä on siis lähtökohtaisesti laaja harkintavalta valita virkaan kenet tahansa kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista, kunhan ei syyllistytä syrjintään. Nimitysperusteita sovelletaan hakijoiden keskinäisessä vertailussa siten, että niiden nojalla muodostetaan kokonaisarvio hakijoiden ansioista.

Hakuilmoituksessa on ilmoitettu kelpoisuusehtona, että virkojen menestykselliseen hoitamiseen antaa hyvät edellytykset soveltuva AMK-tasoinen tutkinto. Virkaan voidaan valita myös henkilö, jonka tietotaito ja perehtyneisyys työtehtävään katsotaan muuten riittäväksi.

Lisäksi hakuilmoituksessa on ilmoitettu, että edellytetään ajokorttiluokan olevan vähintään B sekä jommankumman kotimaisen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa. Toisen kotimaisen (ruotsi/suomi) kielen suullinen ja kirjallinen taito tulee olla tyydyttävä. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Hakuilmoituksessa on ilmoitettu, että tehtävien hoito edellyttää monipuolisia tietoteknisiä perusvalmiuksia sekä hyviä esiintymis-, viestintä-, yhteistyötaitoja.

Lisäksi on ilmoitettu, että eduksi katsotaan kokemus palotarkastajan tehtävistä sekä kokemus yleisötapahtumien turvallisuusjärjestelyihin liittyvistä asioista.

Ilmoituksessa on kuvattu palotarkastajan keskeiset työtehtävät seuraavasti:

Palotarkastajan tehtäviin sisältyy muun muassa:
- monipuolisia valvontatehtäviä
- onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ohjausta ja   neuvontaa
- asiantuntijalausuntoja sekä lupapäätöksiä
- kumppanuus- ja verkostoyhteistyötä
- viestintää ja raportointia
- asiakaspalvelua
- projektitehtäviä

Ansiovertailu ja haastattelut

Palotarkastajan virkoihin on valittu henkilöt, joiden voidaan katsoa parhaiten ja kyvykkäimmin suorittavan virkaan kuuluvat tehtävät.

Palotarkastajan virkoja haki määräajassa 32 henkilöä, jotka kaikki täyttivät virkojen kelpoisuusehdot. Hakemukset pisteytettiin koulutuksen, työkokemuksen ja muiden esille tuotujen ansioiden perusteella. Haastatteluihin kutsuttiin ne hakijat, jotka saivat vähintään pisterajaksi asetetun arvon 5. Rekrytointityöryhmä myös arvioi, että 8 haastateltavaa on yhtä virkaa ja kahta lyhyttä sijaisuutta varten riittävä määrä, joten haastattelunjoukon laajentamista alemman pistemäärän saavuttaneisiin ei katsottu tarpeelliseksi. Haastattelijoina toimivat kaksi johtavaa palotarkastajaa sekä valvonnan suunnittelusta ja perehdytyksen järjestämisestä vastaava palotarkastaja.

Hakijoita perustuslain 125 §:n 2 momentin perusteella vertailtaessa nimitysperusteita on arvioitava kokonaisuutena, jossa koulutuksen ja työkokemuksen ohella on otettava huomioon myös hakijan viran hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet.

Hakemusten perusteella ansioituneimmiksi arvioidut ja sopivammat kahdeksan hakijaa haastateltiin. Haastatteluissa hakijoiden kykyjä ja ominaisuuksia on punnittu ja tarkennettu siitä, mitä hakemusasiakirjoista ilmeni. Virantäyttömenettelyssä haastatteluun valitaan yleensä ne kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat, joiden ominaisuudet, koulutus ja ansiot vastaavat parhaiten tehtävän menestykselliseen hoitamiseen vaadittavia asioita. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole ollut näiden hakijoiden joukossa, hänen pistearvonsa ollessa 4 ( ********** 6).

Koulutus

Kuten aiemmin todetaan, noudatetaan viran täyttämisessä perustuslain yleisiä nimitysperusteita ja virkojen menestykselliseen hoitamiseen antaa hyvät edellytykset soveltuva AMK -tasoinen tutkinto. Virkaan voidaan valita myös henkilö, jonka tietotaito ja perehtyneisyys työtehtävään katsotaan muuten riittäväksi. Kokemus palotarkastajan tehtävistä katsotaan eduksi. Pääsääntöisesti soveltuvia ammattikorkeakoulututkintoja ovat esimerkiksi turvallisuusalaan suuntautunut tradenomin tutkinto, pelastusalan päällystön AMK-tutkinto ja esimerkiksi rakennusinsinöörin tai amk-tasoisen rakennusmestarin tutkinto. Turvallisuusalan tradenomin tutkinto antaa muita tradenomintutkintoja suuremmat valmiudet palotarkastajan työssä toimimiseen mm. perehdyttämällä vallitsevaan lainsäädäntöön, yritysturvallisuuden eri osa-alueisiin, kuten turvallisuusjohtamiseen, toimitilaturvallisuuteen ja pelastussuunnitteluun näiden osatekijöiden ollessa keskeisiä palotarkastajan valvontatyössä.

Molemmat hakijat ovat tradenomeja, ********** ollessa suuntautunut turvallisuusalalle ja oikaisuvaatimuksen tekijän palveluiden tuotteistamiseen ja markkinointiin.

Hakuilmoituksessa on mainittu eduksi laskettavaksi kokemus yleisötapahtuman turvallisuusjärjestelyihin liittyvistä asioista. Yleisötapahtumiin liittyvää osaamista ********** on tutkinnon opintojen kautta. Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksessaan viittaama tapahtumaturvallisuuteen liittyvä työkokemus järjestyksenvalvojana toimimisesta on vuosilta 2006-2007. Lisäksi hänellä on yleisöturvallisuuteen liittyviä opintoja ”crowd and crisis management” –oppiaineessa. Opintoja tai niiden sisältöä tai suoritusaikaa ei hakemuksessa ole eritelty. Kummankaan hakijan osalta ei ole katsottu, että heillä olisi valinnan kannalta olennaista ajantasaista osaamista yleisötapahtumien turvallisuuteen liittyen.

Oikaisuvaatimuksen tekijällä on myös useita erilaisia turvallisuusalaan liittyviä lisäkoulutuksia ja -pätevyyskirjoja merenkulun alalta. Näiden koulutusten suoritusaikaa, kestoa tai sisältöä ei kuitenkaan ole eritelty (pl. vartijan ja järjestyksenvalvojan kurssit), eikä hakemuksessa tuoda ilmi sitä, miten koulutukset tukisivat palotarkastajan tehtävässä toimimista. Suoritusajan puuttuessa ei myöskään voida arvioida sitä, olisiko tehtävänkuvaa mahdollisesti tukeva koulutus enää lainvalvontaviranomaisena toimimisen kannalta ajankohtainen. Merenkulkua koskevia koulutuksia tai lisäpätevyyskirjoja ei siis voida suoraan katsoa eduksi ja oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksessaan esille tuomat koulutuksen ja kokemuksen liityntäpinnat pelastustoimeen liittyvät suurelta osin operatiiviseen toimintaan, joka ei ole palotarkastajan työnkuvan kannalta merkittävän olennaista.

Aiempi työkokemus

Valituksi tulleen ********** samoin kuin valitsematta jääneen oikaisuvaatimuksen tekijän työkokemuksen osalta voidaan todeta, että valinta on perustunut kokonaisharkintaan. Hakuilmoituksessa ei ole nimenomaisesti vaadittu kokemusta palotarkastajan tehtävissä, vaan tehtävässä tarvittavat tiedot ja taidot on voinut hankkia muullakin työkokemuksella. Myöskään ammattikokemuksen pituudelle ei yksistään ole annettu ratkaisevaa painoarvoa.

Yleisesti voidaan todeta, että riittäväksi katsottavan työkokemuksen määrä vaihtelee eri tehtävissä. Hakijoiden erilaisia työkokemuksia on arvioitu erityisesti niiden sellaisen sisällön osalta, jonka on katsottu parhaiten tukevan palotarkastajan tehtävissä selviytymistä.

Kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta tulla valituksi virkaan pelkästään siksi, että hänellä on esimerkiksi pitempi työkokemus kuin muilla hakijoilla (KHO 19.9.1997/2296). Hakijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioinnin perusteella on lain mukaan mahdollista päätyä valitsemaan kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista muukin kuin korkeimmin koulutettu tai kokenein. Virkaa täyttävällä kunnan viranomaisella on laaja harkintavalta painottaa yhtä kelpoisuusvaatimuksiin sisältyvistä vaatimuksista ohittamalla jokin muu vaatimus haastattelun ja ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion nojalla.

Palotekniset laitteet ja niihin liittyvä osaaminen ovat kiinteä osa rakenteellista paloturvallisuutta, jota pelastusviranomainen osaltaan valvoo. Pelastuslaitoksen paloilmoitinprosessissa tapahtuneiden uudelleenjärjestelyjen johdosta ********** työkokemus katsottiin työnantajalle arvokkaaksi. Sijaisuuden lyhyyden (2,5kk, hakuilmoituksessa virhe, joka korjattu haastattelutilanteessa) johdosta tehtävään haluttiin valita henkilö, jolla on palotarkastajaksi soveltuvuuden lisäksi sellaista työkokemusta, mitä voidaan välittömästi hyödyntää ilman erillistä perehdyttämistä. ********** tuntemus paloilmoitin- ja palovaroitinjärjestelmien ominaisuuksista sekä toiminta- ja suunnitteluperiaatteista katsottiin sellaiseksi, mitä voidaan välittömästi hyödyntää paloilmoitinkohteisiin suunnatussa kohdennetussa valvonta-, neuvonta- ja selvitystyössä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän työkokemus yksityiseltä turvallisuusalalta on verrattain lyhyttä (vartijana 6kk 2005-2006 sekä järjestyksenvalvojana ja järjestysmiehen sijaisena yhteensä 2v). Vaikka sinällään näissä tehtävissä toimimisessa tutustuu yleensä myös palotarkastajan valvonnan alla oleviin asioihin, ei palotarkastajavalinnoissa vartijan tai järjestyksenvalvojan kokemusta ole pidetty lähtökohtaisesti eduksi laskettavana, etenkään jos niihin ei ole liittynyt minkäänlaista esimies-, suunnittelu- tai muuta erityisvastuuta.

Muu osaaminen ja ominaisuudet

Palotarkastajien valinnassa on painotettu henkilökohtaisia ominaisuuksia, koska niiden merkitys on viran hoidon kannalta tärkeää.

Hakuilmoituksessa edellytettiin muun muassa monipuolisia tietoteknisiä perusvalmiuksia sekä hyviä esiintymis-, viestintä- ja yhteistyötaitoja.  Oikaisuvaatimuksen tekijällä ei hakemuksen mukaan ole sellaista kokemusta tai koulutusta, jota voitaisiin laskea erityiseksi eduksi näissä asioissa. ********** sen sijaan on harrastuksen ja luottamustoimen kautta hankittua osaamista ja kokemusta, joiden voidaan katsoa tukevan palotarkastajan työssä toimimista niin tietotaidon kuin henkilökohtaisten ominaisuuksienkin osalta.

Valintamenettely ja päätöksen perusteleminen

Kun virantäytössä usein on useita haastateltavia, ei sen vuoksi voida vaatia, että jokaista hakijaa verrataan yksityiskohtaisesti jokaiseen muuhun hakijaan. Yksityiskohtainen ansiovertailu voidaankin useiden hakijoiden joukosta rajata sellaisiin hakijoihin, joita pidetään varteenotettavimpina.

Perustuslain yleisiä nimitysperusteita on oikeuskäytännössä tulkittu siten, että viranomainen voi päätyä valitsemaan kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista muunkin kuin kokeneimman. Valitsijan harkintavaltaan kuuluu se, että jotain kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvista vaatimuksista voidaan painottaa haastatteluun ja ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvioinnin nojalla.

Valintapäätös on perustunut viranhakuilmoituksessa esiin tuotuihin viran kelpoisuusehtoihin ja viran menestyksellisen hoitamisen edellytyksenä oleviin vaatimuksiin. Näiden vaatimusten täyttymistä hakijoiden kohdalla on pyritty haastatteluilla tarkentamaan siitä, mitä hakemusasiakirjoista ilmeni. Haastatteluissa on saatu syventävää tietoa hakijoiden työkokemuksesta ja taidoista sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista. Kaikille haastateltaville on esitetty samat kysymykset. Haastattelijoina toimineen ovat laatineet valittaviksi esitetyistä nimitysesityksen, jossa ********** valintaesityksen perusteluiksi on kirjattu; Eduksi laskettava turvallisuusalan tradenomin koulutus. Työkokemus paloteknisistä laitteista mahdollistaa nopean perehdyttämisen räätälöityihin työtehtäviin paloilmoitinprosessissa.

Laki ei edellytä haastattelumuistion laatimista tai muutenkaan kirjallisen yhteenvedon tekemistä suoritetuista haastatteluista.

Haastattelijat ovat haastattelujen jälkeen keskustelleet hakijoiden selviytymisestä haastattelutilanteessa ja hakijasta syntyneestä kuvasta. Haastattelijoiden on voitu katsoa omaavan sen asiantuntemuksen, jota palotarkastajan valinta edellyttää ja haastattelut on toteutettu huolellisesti.

Palotarkastajien valinta on perustunut kokonaisharkintaan siitä, keitä viranhakuilmoituksen kelpoisuusvaatimukset sekä viran menestyksellisen hoitamisen edellytyksenä olevat vaatimukset täyttävistä hakijoista on yleiset nimitysperusteet huomioon ottaen pidettävä täytettävinä oleviin virkoihin ansioituneimpina.

Hakijoiden vertailussa on koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi otettu huomioon hakijoiden viran hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet.

Palotarkastajien valintaa koskeva päätös on perusteltu hallintolain 45 §:n edellyttämällä tavalla hakijoiden ansiovertailuun perustuvilla syillä.

Valintapäätökseen on kirjattu huolellisesti haastateltujen hakijoiden hakemusasiakirjoista ilmenneet ansiot.
Kaikki haastatteluun kutsutut täyttivät hakuilmoituksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Valittujen osalta on todettu, että hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella he ovat kokonaisharkinnan mukaan tehtäviin ansioituneimpia.

Johtopäätös

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole oikaisuvaatimuksessaan tuonut esiin sellaisia seikkoja, joiden mukaan hän olisi ansioituneempi kyseiseen palotarkastajan viransijaisuuteen kuin siihen valittu **********

Päätös ei ole syntynyt väärässä järjestyksessä eikä pelastuskomentaja päätöstä tehdessään eivätkä muutkaan virantäyttöä valmistelleet henkilöt ole toimineet virheellisesti.

Oikaisuvaatimuksessa ei siten ole esitetty sellaisia oikeudellisesti vaikuttavia eikä tarkoituksenmukaisia syitä, joiden johdosta voitaisiin katsoa olevan syytä muuttaa pelastuskomentajan tekemää päätöstä palotarkastajien virkoihin ottamisesta.

Esittelijä

pelastuskomentajan sijainen

Kari Virtanen

Lisätiedot

Tomi Kuula, lakimies, puhelin: 310 30040

tomi.kuula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pelastuskomentajan sijainen

Kari Virtanen

Lisätiedot

Tomi Kuula, lakimies, puhelin: 310 30040

tomi.kuula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 02.11.2017 § 29

HEL 2017-011644 T 01 01 01 01

Päätös

Pelastuskomentaja päätti ottaa 30.10.2017 alkaen palotarkastajan vakituiseen virkaan seuraavan henkilön

**********

sekä kahteen palotarkastajan määräaikaiseen sijaisuuteen seuraavat henkilöt

**********

Päätöksen perustelut

Haettavana oli yksi vakituinen palotarkastajan virka ja kaksi sijaisuutta. Julkinen ilmoitus- ja hakuaika tehtäviin oli 11.10 – 26.10.2017 klo. 9.00 (mol.fi, Helsinki Rekry ja LinkedIn).

Hakemuksia saapui yhteensä 32 kappaletta. Haastatteluihin kutsuttiin 8 henkilöä, joista kaikki tulivat haastatelluiksi.

Virkaan valitulla on Helsingin pelastuslaitokselta määräaikaisessa suhteessa hankittua palotarkastajan työkokemusta. Eduksi lasketaan turvallisuusalan tradenomin koulutus. Hän pystyy hoitamaan itsenäisesti kaikkia tehtävänkuvan osa-alueita. Vuorovaikutuskyvyt, esiintymisvalmius sekä yhteistyötaidot niin asiakasrajapinnassa kuin työyhteisön sisälläkin puoltavat myös valintaa.

Sijaisuuksien täyttämisessä painotettiin määräaikaisuuksien lyhyyden vuoksi pelastuslaitoksen prosesseissa suoraan hyödynnettävissä olevaa osaamista. Eduksi laskettiin myös molemmilla oleva turvallisuusalan tradenomin koulutus.

Lisätiedot

Anja Aatsinki, palotarkastaja, puhelin: 31030327

anja.aatsinki(a)hel.fi

, puhelin

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi