Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2018

1 (1)

Pelastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

06.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26

Pelastuslaitoksen lausunto Lauttasaaren (Vattuniemenkuja 4) asemakaavan muutoksesta nro 12497

HEL 2017-010004 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosalueelle suunniteltavasta uudesta päiväkoti- ja koulurakennuksesta on laadittu pelastuslaitoksen leimaama palotekninen suunnitelma, jossa on otettu tässä vaiheessa suunnittelua riittävällä tavalla huomioon rakennuksen paloturvallisuus sekä pelastuslaitoksen toimintaedellytykset. Pelastuslaitoksella ei ole tässä vaiheessa huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen nro 12497.

Esittelijä

pelastuskomentajan sijainen

Kari Virtanen

Lisätiedot

Pulmu Waitinen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31237

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaavoituspalvelu on pyytänyt pelastuslaitoksen lausuntoa kaupunkiympäristölautakunnalle asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12497, joka koskee Vattuniemenkuja 4:ssä sijaitsevaa tonttia 31125/6.

Asemakaavan muutosehdotuksella mahdollistetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella sijaitsevan tontin muuttamisen yleisten rakennusten korttelialueeksi koulu- ja päiväkotirakennusta varten. Tontille suunnitellaan rakennettavaksi 4-kerroksinen päiväkoti- ja koulurakennus vanhan purettavan rakennuksen tilalle.

Esittelijä

pelastuskomentajan sijainen

Kari Virtanen

Lisätiedot

Pulmu Waitinen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31237

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 2.11.2017

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi