Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2018

1 (1)

Pelastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/1

 

06.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla pelastuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Juha Kuurne (SDP) ja Hannu Timonen (Vihr.).

Esittelijä

pelastuskomentajan sijainen

Kari Virtanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pelastuskomentajan sijainen

Kari Virtanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi