Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2018

1 (1)

Pelastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

06.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20

Pelastuslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2017

HEL 2017-013670 T 02 06 01 00

Päätös

Lautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen tilinpäätöksen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ja todeta, että asia ei aiheuta enempiä toimenpiteitä.

Käyttötalouden toteutuma

Pelastuslaitoksen vuosi 2017 oli taloudellisesti onnistunut. Tilikauden toimintakate 34,85 miljoonaa euroa ylitti tavoitteen 7,5 prosenttia ollen noin 2,84 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Laitoksen käyttömenot alittuivat 590 000 eurolla. Noususuhdanteessa tapahtuvaa henkilöstöpoistumaa ei ole kyetty kompensoimaan riittävän nopeasti, mikä näkyy henkilöstökulujen alittumisena.

Tilikauden toimintatuotot ylittivät talousarvion 16 %. Valvontasuoritteista perittiin maksuja noin 400 000 euroa ja erheellisistä paloilmoituksista noin 500 000 euroa.

Pelastustoimen nettokäyttömenot asukasta kohden olivat 55,1 euroa ja bruttokäyttömenot 62,8 euroa. Ensihoitopalvelun kustannukset mukaan lukien ensivaste ja poistot olivat 18 euroa asukasta kohden.

Investoinnit

Pelastuslaitos pysyi irtaimen omaisuuden investointimäärärahabudjetissa. Vuonna 2017 valmistui kaksi Sisu Polar -säiliöautoa HE503 ja HE703. Näiden varustus koostuu 17 000 litran vesisäiliöstä, Esteri-palopumpusta sekä vesitykistä. Palopumpun maksimiteho on 6000 litraa minuutissa. Ensimmäinen kahdesta nostolava-autosta otettiin vastaan loppuvuodesta. Auton nostokorkeus on 60 m.

Ensihoitoon otettiin käyttöön uusi lääkäriauto. Kolmentoista uuden ambulanssin valmistus on käynnissä.

Kolme D-luokan öljyntorjunnan työvenettä valmistui keväällä. Kaksi venettä on kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan käytössä ja yksi jäi pelastuslaitokselle. Syksyllä 2017 käynnistettiin isoja öljyntorjunnan hankintoja kuten öljykerääjät, öljynkeräyssäiliöt sekä rannikko- ja aitapuomit.

Esittelijä

pelastuskomentajan sijainen

Kari Virtanen

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Liitteet

1

Tulos 2017 pääkohdittain.pdf

2

Tulos 2017 pitkä.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pelastuskomentajan sijainen

Kari Virtanen

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Liitteet

1

Tulos 2017 pääkohdittain.pdf

2

Tulos 2017 pitkä.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi