Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2018

1 (1)

Pelastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

06.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21

Pelastuslaitoksen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2017

HEL 2017-013669 T 02 02 01

Päätös

Lautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen tavoitteiden toteutumisen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ja todeta, että asia ei aiheuta enempiä toimenpiteitä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Onnettomuuksien ehkäisemiseksi kuntalaisiin kohdistetaan turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia ja toimenpiteitä, joiden kertymästä lasketaan turvallisuuspisteet. Vuoden 2017 turvallisuuspistekertymä on vähintään 8600.

Tavoitteesta jäätiin 6 %. Noususuhdanteen myötä kiihtynyt yksityissektorin kysyntä on lisännyt huomattavasti henkilöstön vaihtuvuutta. Poistumaa ei kyetä korvaamaan uusrekrytoinneilla riittävän nopeasti. Vaikean tilanteen ennakoidaan jatkuvan vuonna 2018. 

Tavoite: I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia 50 % tehtävistä.

Tavoite toteutui tuloksella 55 %.

Tavoite: Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.

Tavoite ei toteutunut. Toteuma oli 68 %. Poikkeama johtuu kiireellisen ensihoidon runsaasta tehtävämäärästä suhteessa ensihoitoyksiköiden kapasiteettiin.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Määräaikaisen valvonnan piirissä olevissa valvontakohteissa riskiluvun 3–5 saaneiden kohteiden osuus kaikista valvonnan piirissä olevista kohteista ei laske.

Tavoite toteutui tulos 87,2 % ylittää tavoitteen 1,7 prosenttiyksikköä.

Tavoite: Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista selviytyy vähintään 32 %.

Tavoite toteutui tuloksella 60 %.

Tavoite: Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus ei nouse vuoteen 2016 verrattuna.

Tavoite toteutui. Kuljettavien yksiköiden tehtäväsidonnaisuus alentui 0,8 prosenttiyksiköllä 50,0 prosenttiin. Johto- ja lääkäriyksikkö mukaan lukien sidonnaisuus aleni 46,0 prosenttiin.

Tavoite: VATU-menettelyt toteutuvat 100 %.

Toteuma oli 98 %. Ero tavoitteeseen selittyy raportointiviiveillä.

Tavoite: Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään sama kuin vuonna 2016.

Tavoite toteutui, tulos ylittyi 2 prosenttia. 

Tavoite: Pelastustoimialueen alueellisen pelastusliiton sekä sopimuspalokunnat tuottavat onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyviä palveluja kuntalaisille enemmän kuin vuonna 2016.

Tavoite ylittyi 7 %.

Tuottavuus

Pelastuslaitoksen tuottavuusindeksin mukainen tuottavuus oli 106,0 (2016=103,5, 2015=101,4, 2014=100,0). Indeksiin sisältyviä kaikkia mittareita ei ole voitu luotettavasti käyttää. Näiden mittareiden painoarvo indeksissä on sen vuoksi käsitelty neutraalina. Tuottavuusindeksin positiivinen muutos johtuu erityisesti alentuneista lyhyistä sairauspoissaoloista sekä ensihoitopalveluun ja pelastustoimintaan käytetyn henkilöresurssin kasvusta.

Esittelijä

pelastuskomentajan sijainen

Kari Virtanen

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pelastuskomentajan sijainen

Kari Virtanen

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi