Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2018

1 (1)

Pelastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

06.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

Esitys hankinta-avustuksen myöntämisestä Degerö FBK - Laajasalon VPK ry:lle

HEL 2018-001060 T 02 05 01 00

Esitys

Pelastuslautakunta päätti esityksestä käydyn keskustelun jälkeen jättää asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Jäsen Jarmo Kelo: Esitän asian tarkempaa tarkennusta esittelijältä pelastuslautakunnan päätöksen pohjalle.

Lisäksi pyydän tarkennusta esittelijältä myös siihen, onko pelastuslaitoksen nykyisestä kalustosta mahdollisuus hyödyntää Laajasalon VPK yhtä säiliöyksikköautoa?

Tarvitseeko Laajasalon VPK todella uuden säiliöyksikköauton, varsinkin jos pelastuslaitoksen käytöstä voisi löytyä käytetty säiliöyksikköauto esim. Herttoniemen asemalta?

Esittelijä

pelastuskomentajan sijainen

Kari Virtanen

Lisätiedot

Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

kari.virtanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Pelastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää Degerö FBK - Laajasalon VPK ry:lle 100.000 euron avustuksen säiliöauton hankintaa varten kaupunginhallituksen käytettävissä olevista määrärahoista. Tämä avustus on erillinen Helsingin kaupungin tuki, eikä se sisälly Helsingin pelastuslaitoksen käyttöbudjettiin.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. (Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §)

Esityksen perustelut

Degerö FBK - Laajasalon VPK on helsinkiläinen sopimuspalokunta, jolla on palokuntasopimus Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kanssa osallistumisesta tukipalokuntana sammutus- ja pelastustoimintaan sammutus-, säiliö- ja meriyksiköillä. Lisäksi palokunta tekee aktiivista turvallisuusviestintä- ja nuorisotyötä.

Palokunnan säiliöautona on tällä hetkellä 26 vuotta vanha 1992 - vuosimallin Sisu, joka on pelastuslaitoksen käytöstä poistama ajoneuvo. Kyseinen auto on saavuttanut teknisen käyttöikänsä eikä ole enää luotettava pelastustoimen tehtävissä. Kyseinen säiliöyksikkö on Helsingissä ainoa sopimuspalokunnan säiliöauto, joka kuuluu automaattisesti hälytysvasteeseen kaikissa suurissa tulipaloissa kaupungin alueella 24/7 ja siitäkin syystä sen tulee olla teknisesti ehdottoman luotettava.

Laajasalon VPK on yhdessä pelastuslaitoksen kanssa kartoittanut ajoneuvon korvaamista ja on päädytty uushankintaan.

Degerö FBK - Laajasalon VPK anoo Helsingin kaupungilta 100.000 euron suuruista hankinta-avustusta uuteen säiliöautoon vuodelle 2018. Hankinnan kokonaisarvo on 310.000 euroa ja Helsingin kaupungin avustus on hankkeen toteuttamiseksi täysin välttämätön.

Pelastuslautakunta pitää säiliöauton hankintaa erittäin tärkeänä ja esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää Degerö FBK - Laajasalon VPK:lle 100.000 euron avustuksen säiliöauton hankintaa varten kaupunginhallituksen käytettävissä olevista määrärahoista.

Esittelijä

pelastuskomentajan sijainen

Kari Virtanen

Lisätiedot

Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

kari.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Laajasalon_VPKn_esitys_säiliöauto_pelastuslautakunta_060218.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi