Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2018

1 (1)

Pelastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

06.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25

Pelastuslautakunnan lausunto Pikku Huopalahti (Mannerheimintie 162) asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12483

HEL 2016-006422 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Pikku Huopalahti, Mannerheimintie 162, asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12483:

Pelastustoimella ei ole huomautettavaa esitettyyn asemakaavan muutosehdotuksesta.

Esittelijä

pelastuskomentajan sijainen

Kari Virtanen

Lisätiedot

Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt pelastuslaitoksen lausuntoa koskien edellä mainittua asemakaavan muutosta.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden asuinkerrostalon ja paikoitushallin rakentaminen vanhan asuntolan paikalle. Uudisrakennuksessa on kahdeksan asuinkerrosta, kellari ja yhdeksäs kerros, johon sijoitetaan asukkaiden yhteistiloja. Tontin koko on 1655 m2. Voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeus on 2350 m2. Uudessa asemakaavassa rakennusoikeus on nostettu 3600 m2, jolloin tonttitehokkuus nousee e=1.42 → e=2.18.

Suunnitelmalla asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta pelastustoimintaan.

Esittelijä

pelastuskomentajan sijainen

Kari Virtanen

Lisätiedot

Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 23.01.2018 § 6

HEL 2016-006422 T 10 03 03

Hankenumero 0740_47

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

        asettaa 23.1.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12483 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin 16700 tonttia 5

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

        että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot

        valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä

        kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        asemakaavan muutosehdotuksen nro 12483 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Marina Fogdell, arkkitehti, puhelin: 310 64271

marina.fogdell(a)hel.fi

Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 19.09.2017 § 26

HEL 2016-006422 T 10 03 03

Hankenumero 0740_47

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12483 pohjakartan kaupunginosassa 16 Ruskeasuo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12483
Kaupunginosa: 16 Ruskeasuo
Kartoituksen työnumero: 25/2017
Pohjakartta valmistunut: 4.7.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 27.4.2017

HEL 2016-006422 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston lausuntoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1290-00/17 sekä asemakaavaluonnoksesta Kiinteistö Oy Helsingin Mannerheimintie 162:sta, asemakaavan muutoshakemuksesta Ruskeasuon tontille 700/5. Määräaika on 5.5.2017 mennessä.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden asuinkerrostalon ja paikoitushallin rakentaminen vanhan asuntolan paikalle.

Katualueen puolella lähellä tontin rajaa sijaitsee nykyisin rakennusviraston vastuulla oleva tukimuuri ja sen päällä kaide. Asemakaavan valmistelun yhteydessä on noussut esiin tarve uusia kaide muun muassa kaupunkikuvallisista syistä. Kaiteen ja mahdollisesti myös tukimuurin uusimisen kustannuksia ei ole vielä arvioitu.

Rakennusvirastolla ei ole muuta huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedon-antajat.

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 25.04.2017 § 155

HEL 2016-006422 T 10 03 03

Lausunto

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista, ja asia poistettiin esityslistalta.|

Esittelijä

va. kaupunginarkkitehti

Sonja Liljeblad

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

 

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 18.04.2017 § 37

HEL 2016-006422 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslaitos antaa seuraavan lausunnon koskien asemakaavan muutosehdotusta osoitteessa Mannerheimintie 162:

Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa esitettyyn asemakaavan muutosehdotukseen.

Toteutettavan hankkeen palotekniset ratkaisut varmistetaan kohteen rakennuslupavaiheessa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee asemakaavan muutosta Kruunuasunnot Oy:n hakemuksen johdosta. Kruunuasunnot Oy:n hakemus koskee tonttia osoitteessa Mannerheimintie 162 (091-016-0700-0005).

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt pelastuslaitoksen lausuntoa koskien edellä mainittua asemakaavanmuutosta.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden asuinkerrostalon ja paikoitushallin rakentaminen vanhan asuntolan paikalle. Uudisrakennuksessa on kahdeksan asuinkerrosta, kellari ja yhdeksäs kerros, johon sijoitetaan asukkaiden yhteistiloja. Tontin koko on 1655 m2. Voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeus on 2350 m2. Uudessa asemakaavassa rakennusoikeus on nostettu 3600 m2, jolloin tonttitehokkuus nousee e=1.42 → e=2.18.

Lisätiedot

Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 11.4.2017

HEL 2016-006422 T 10 03 03

 

Kiinteistö Oy Helsingin Mannerheimintie 162, asemakaavan muutoshakemus Ruskeasuon tontille 700/5

Kohde sijoittuu kallioiselle kitkamaa-alueelle. Alle 40 m päähän rakennuspaikan itäpuolelle sijoittuu Salmisaari-Kamppi-Ruskeasuo yhteiskäyttötunneli. Lisäksi alle 30 m päähän rakennuspaikan pohjoispuolelle sijoittuu kiinteistöjen välinen Majblomman alikulkutunneli. Louhinnassa on noudatettava ohjetta ”Tunneleiden päälle rakentamisesta” (HSY 21.10.2015). Louhintasuunnitelmat on hyväksytettävä geoteknisellä osastolla.

Lisätiedot

Markku Savolainen, vs. geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 71368

markku.savolainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi