Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2018

1 (1)

Pelastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

06.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Expandikaluston luovutus ja siirto Lapin pelastuslaitokselta Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle

HEL 2018-001037 T 02 07 01

Esitys

Pelastuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupunki ottaa vastaan lahjoituksena Expandi öljyntorjuntakaluston korvauksetta Lapin pelastuslaitokselta Helsingin pelastuslaitoksen öljyntorjuntavalmiuden kohottamiseksi.

Esityksen perustelut

Helsingin kaupungin pelastuslaitos ja Lapin pelastuslaitos ovat neuvotelleet Lapin pelastuslaitoksen omistaman Expandi-puomikaluston siirrosta Helsingin pelastustoimen alueelle ja lisättäväksi vireillä olevaan Helsingin pelastustoimen alueen öljyntorjuntasuunnitelman käyttö- ja hankintakustannuksia koskevan osan tarkistuksen kalustoliitteeseen.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos suoritti 23.10.2017 Kemissä Expandi-puomikaluston katselmuksen ja totesi kaluston olevan lähes uutta vastaavaa, vähän käytettyä tai kokonaan käyttämätöntä kalustoa.

Kalusto koostuu 1200 metristä Expandi-puomia tyyppiä 4300 (6 puomirullaa), rullien suojapeitteistä (6), puomirullien nostamisvälineistä ja ROTO PAC-puomikelaussarjasta sekä säilytyslavoista.

Kaluston käyttöikä on oikein varastoituna, huollettuna ja käytettynä arvioitavissa yli 20 vuodeksi.

Kaluston vastaanottaminen tehostaisi Helsingin öljyntorjuntakykyä ongelmallisimmalla ulkosaariston alueella merkittävällä tavalla. Expandikaluston kokonaismäärä saataisiin nostettua 4.800 metriin.

Kalustokokonaisuus on budjetääriseltä uushankinta-arvoltaan arvioitavissa 400.000 € ALV 0 %.

Lapin pelastuslaitos on tehnyt kaluston siirtoa Helsinkiin koskevan esityksen Lapin ELY-keskukselle 15.11.2017 (liite 1).

Lapin ELY-keskus on lausunnossaan 29.11.2017 hyväksynyt esitetyn kalustonsiirron (liite 2).

Helsingin kaupungin pelastuslaitos on 8.1.2018 pyytänyt lausuntoa Uudenmaan ELY-keskukselta (liite 3).

Uudenmaan ELY-keskus on antanut lausunnon 15.1.2018, jossa pitää tarkoituksenmukaisena siirtää kalusto Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle veloituksetta.

Kaluston siirrosta, operatiiviseen valmiuteen saattamisesta ja kaluston varastoinnin tehostamisesta aiheutuvat yhteensä n. 37.200 € kustannukset, jotka Öljysuojarahasto korvaa kokonaisuudessaan (liite 4).

Esittelijä

pelastuskomentajan sijainen

Kari Virtanen

Lisätiedot

Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

kari.virtanen(a)hel.fi

Olli Kilpeläinen, öljyntorjuntamestari, puhelin: 310 30063

olli.kilpelainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lapin pelastuslaitoksen kalustonsiirtoesitys Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle

2

Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto Kalustonsiirtoesityksestä

3

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen lausuntopyyntö Uudenmaan ELY-keskukselle

4

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto kaluston luovutuksesta ja siirrosta Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pelastuskomentajan sijainen

Kari Virtanen

Lisätiedot

Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

kari.virtanen(a)hel.fi

Olli Kilpeläinen, öljyntorjuntamestari, puhelin: 310 30063

olli.kilpelainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lapin pelastuslaitoksen kalustonsiirtoesitys Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle

2

Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto Kalustonsiirtoesityksestä

3

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen lausuntopyyntö Uudenmaan ELY-keskukselle

4

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto kaluston luovutuksesta ja siirrosta Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi