Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2018

1 (1)

Pelastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

06.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

Muut asiat

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi muut asiat.

Esittelijä

pelastuskomentajan sijainen

Kari Virtanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pelastuskomentajan sijainen

Kari Virtanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi