Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2018

1 (1)

Pelastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

06.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Pelastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten 4.1.- 26.1.2018 tekemiä päätöksiä:

pelastuskomentaja

4-5-§:t

pelastusjohtaja

1-17 §:t

tekninen päällikkö

2-3 §:t

 

Esittelijä

pelastuskomentajan sijainen

Kari Virtanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pelastuskomentajan sijainen

Kari Virtanen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Agricolankatu 15

 

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi

http://www.hel.fi/www/pela/fi