Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2021

1 (2)

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

09.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 talousarvion toteutumisennuste 2/2021

HEL 2021-005160 T 02 02 01

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennusteen 2/2021.

Esittelijä

yksikönjohtaja

Risto Paavola

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Tuloslaskelmaennuste 2 2021

2

Investointien ennuste 2_2021

3

Rahoituslaskelmaennuste 2_2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennuste 2/2021.
Ennusteen 1/2021 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu
890 000 euroa, joka on 497 000 euroa parempi kuin tulosbudjetti. Ennuste on tehty tammi-kesäkuun toteuman perusteella.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on 878 000 euroa.
Liikevaihto on pysynyt monipalveluissa arvioidun suuruisena koronapandemiasta huolimatta. Puuttuvan ulkoisen myynnin on korvannut asiakasmäärän ennakoitua suurempi määrä mm. päiväkodeissa ja kotiaterioissa sekä poikkeusolojen palvelut, lisäksi Puhelin-ja hyvinvointipalveluissa on liikevaihto kasvanut 300.000 euroa enemmän kuin oli ennakoitu.
Puhelin- ja hyvinvointipalvelut on tehnyt palveluita sosiaali- ja terveystoimialalle tukemaan haastavassa tilanteessa.
Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5) ja se tullaan saavuttamaan. Asiakastyytyväisyyttä on mitattu alkuvuonna ja sitä jatketaan vuoden 2021 aikana.

Esittelijä

yksikönjohtaja

Risto Paavola

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Tuloslaskelmaennuste 2 2021

2

Investointien ennuste 2_2021

3

Rahoituslaskelmaennuste 2_2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 07.05.2021 § 8

HEL 2021-005160 T 02 02 01

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennusteen 1/2021.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 9500

Elimäenkatu 15

+358 9 310 2700

0201256-6

FI2880001100396002

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi

http://www.hel.fi/palvelukeskus

+358 9 310 27111

 

FI02012566