Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (3)

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

04.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

Palvelukeskus Helsinki, Etäpalveluihin käytettävä videoneuvottelupalvelu

HEL 2020-006808 T 02 08 02 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti etäpalveluihin käytettävän videoneuvottelupalvelun hankinnasta esityslistalla esitetyin perustein

- hyväksyä VideoVisit Oy:n (2123094-8) tarjouksen etäpalveluihin käytettävän videoneuvottelupalvelun toimittajaksi kahdeksi (2) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja oikeuttaa toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan tätä asiaa koskevan sopimuksen, koska VideoVisit Oy:n tarjous on tarjousvertailussa mainittujen perusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin,

- että hankintasopimusta voidaan jatkaa sen päättymisen jälkeen vielä kahdella kahden vuoden mittaisella optiokaudella (24 kuukautta + 24 kuukautta) niin, että optiokauden käytöstä päättää Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen puolesta toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä,

- että toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä voi tehdä nyt päätettävään hankintaan tarkennuksia hankintavaltuuksiensa puitteissa.

Lisäksi johtokunta merkitsi tiedoksi,

- että hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta sekä kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E-palveluhankinnassa tai käyttöoikeussopimuksessa hankintasopimus, voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi

- että hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 610 060 euroa sisältäen mahdolliset optiokaudet.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Ville Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22904

ville.hiltunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko_311837

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 12.11.2020 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 15.12.2020 16.00.

Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavat neljä (4) tarjousta:
Arcturia Oy (2129661-3)
IZALL.COM Oy (2496933-4)
WebAitio Oy (2585462-7)
VideoVisit Oy (2123094-8)

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi vaadittavat selvitykset.

Tarjoajat ovat toimittaneet vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjoajat täyttävät asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä tarjottavalle palvelulle vähimmäisvaatimukset. Tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia ja ne täyttävät tarjouspyynnön mukaiselle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten vertailu

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset vertailtiin kokonaishankintahinnan perusteella. Vertailuhinnat muodostuivat yksikköhintojen ja tilaajan arvioimien toimitusmäärien perusteella.

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt VideoVisit Oy.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Ville Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22904

ville.hiltunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko_311837

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Päätöshistoria

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 17.09.2020 § 23

HEL 2020-006808 T 02 08 02 00

Päätös

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti keskeyttää etäpalveluihin käytettävän videoneuvottelupalvelun hankinnan esityslistalla esitetyin perustein sekä kehotti palvelukeskusliikelaitosta kilpailuttamaan hankinnan uudelleen mahdollisimman pikaisella aikataululla.

Esittelijä

yksikönjohtaja

Risto Paavola

Lisätiedot

Antti Virtanen, hankintapäällikkö, puhelin: 09 310 27969

antti.virtanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 9500

Elimäenkatu 15

+358 9 310 2700

0201256-6

FI2880001100396002

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi

http://www.hel.fi/palvelukeskus

+358 9 310 27111

 

FI02012566