Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (2)

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

22.08.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25

Talousarvioennusteet 2019, palvelukeskusliikelaitos

HEL 2019-005146 T 02 02 01

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2019 ennusteen 2/2019.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Tuloslaskelmaennuste 2_2019

2

Investointien ennuste 2_2019

3

Rahoituslaskelmaennuste 2_2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskus – liikelaitoksen vuoden 2019 ennuste 2/2019.

Ennusteen 2/2019 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 2,203 milj. euroa, joka on hieman enemmän kuin tulosbudjetti. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 4,951 milj. euroa. Talousarviossa ei ollut huomioitu KuEl-maksun nousua.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden 2019 aikana.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Tuloslaskelmaennuste 2_2019

2

Investointien ennuste 2_2019

3

Rahoituslaskelmaennuste 2_2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 09.05.2019 § 16

HEL 2019-005146 T 02 02 01

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2019 ennusteen 1/2019.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 9500

Elimäenkatu 15

+358 9 310 2700

0201256-6

FI2880001100396002

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi

http://www.hel.fi/palvelukeskus

+358 9 310 27111

 

FI02012566