Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2021

1 (1)

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/1

 

21.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Mäki ja Takanen   

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 9500

Elimäenkatu 15

+358 9 310 2700

0201256-6

FI2880001100396002

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi

http://www.hel.fi/palvelukeskus

+358 9 310 27111

 

FI02012566