Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2021

1 (2)

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

09.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta elokuussa 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-009393 T 00 00 02

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedokseen khs:n 30.8.2021 päätöksen johtokunnan kokoonpanosta elokuussa 2021 alkavaksi toimikaudeksi.

 

jäsen

varajäsen

1.

Markus Kühn (kaupunginkanslia)

Jorma Lamminmäki

2.

Kati Takanen (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala)

Kari Salovaara

3.

Tiina Mäki(sosiaalija terveystoimiala)

Sari Luostarinen

4.

Arja Karhuvaara (kok)

Ami Lainela

5.

Niilo Toivonen (SDP)

Arzu Caydam-Lehtonen

 

Puheenjohtaja Markus Kühn
Varapuheenjohtaja Kati Takanen

Esittelijä

yksikönjohtaja

Risto Paavola

Lisätiedot

Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

yksikönjohtaja

Risto Paavola

Lisätiedot

Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 9500

Elimäenkatu 15

+358 9 310 2700

0201256-6

FI2880001100396002

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi

http://www.hel.fi/palvelukeskus

+358 9 310 27111

 

FI02012566