Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2021

1 (1)

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/9

 

09.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33

Ilmoitusasiat

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi kokouspäivän johtokunnan seminaarin keskustelut ja päätti jatkaa asian käsittelyä kuluvan syksyn aikana erikseen määrittelemässään jatkoseminaarissa, missä aiheina ainakin strategisten teemojen suunnittelu ja kaupungin ruokapalvelusuunnitelma.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen TAE-esityksen osalta ti 21.9.2021 klo 08.00-09.00.

Esittelijä

yksikönjohtaja

Risto Paavola

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

yksikönjohtaja

Risto Paavola

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 9500

Elimäenkatu 15

+358 9 310 2700

0201256-6

FI2880001100396002

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi

http://www.hel.fi/palvelukeskus

+358 9 310 27111

 

FI02012566