Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (3)

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/6

 

07.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Palvelukeskus Helsinki, Turvapuhelinratkaisun hankinta

HEL 2021-000133 T 02 08 01 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti
turvapuhelinratkaisun hankinnasta esityslistalla esitetyin perustein:

- hyväksyä Tunstall Oy:n (0846162-9) tarjouksen turvapuhelinratkaisun toimittajaksi kahdeksi (2) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja oikeuttaa toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan tätä asiaa koskevan sopimuksen, koska Tunstall Oy:n tarjous on tarjousvertailussa mainittujen perusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin,

- että hankintasopimusta voidaan jatkaa sen päättymisen jälkeen vielä kahdella kahden vuoden mittaisella optiokaudella (24 kuukautta + 24 kuukautta) niin, että optiokauden käytöstä päätti Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen puolesta toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä,

- että toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä voi tehdä nyt päätettävään hankintaan tarkennuksia hankintavaltuuksiensa puitteissa.

Lisäksi johtokunta merkitsi tiedoksi,

- että hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta sekä kansallisen kynnysarvon ylittävässä hankintalain liitteen E-palveluhankinnassa tai käyttöoikeussopimuksessa hankintasopimus, voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi

- että hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on
noin 5 214 460 euroa sisältäen mahdolliset optiokaudet.
Tällä päätöksellä ei sitouduta tiettyyn laitehankintamäärään.

Esittelijä

yksikönjohtaja

Risto Paavola

Lisätiedot

Ville Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22904

ville.hiltunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

2

Vertailutaulukko HEL 2021-000133

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 8.3.2021 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 12.4.2021 klo 12.00.

Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavat kaksi (2) tarjousta:

- Tunstall Oy (0846162-9)

- Everon Oy/Ab (0780510-0)

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi vaadittavat selvitykset.
Tarjoajat ovat toimittaneet vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjoajat täyttävät asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä tarjottavalle palvelulle vähimmäisvaatimukset. Tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia ja ne täyttävät tarjouspyynnön mukaiselle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten vertailu

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset vertailtiin kokonaishankintahinnan (painoarvo 70%) sekä laatupisteytyksen (painoarvo 30%) perusteella. Vertailuhinnat muodostuivat yksikköhintojen ja tilaajan arvioimien toimitusmäärien perusteella. Laatupisteytykset muodostuivat referenssiasiakkaiden asiakastyytyväisyystason mukaisesti.
Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Tunstall Oy.

Esittelijä

yksikönjohtaja

Risto Paavola

Lisätiedot

Ville Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22904

ville.hiltunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

2

Vertailutaulukko HEL 2021-000133

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 9500

Elimäenkatu 15

+358 9 310 2700

0201256-6

FI2880001100396002

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi

http://www.hel.fi/palvelukeskus

+358 9 310 27111

 

FI02012566