Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (2)

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

04.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2020

HEL 2021-001034 T 02 06 01 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä ja allekirjoittaa Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020 esitettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

2020 Tilinpäätös

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että esittelyn liitteenä on Helsingin kaupungin palvelukeskus-liikelaitoksen tilinpäätöskirja tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020.

Palvelukeskuksen tilikauden alijäämäksi vuodelta 2020 muodostui  4 078 489,79 euroa.

Vuoden 2019 tilikauden palvelukeskus -liikelaitoksen ylijäämä oli  2 979 560,21 euroa.

Talousarvion tilikauden 2020 ylijäämätavoite oli 2 046 000 euroa, jota ei saavutettu.

Oma pääoma väheni 4 078 489,79 euron verran.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

2020 Tilinpäätös

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 9500

Elimäenkatu 15

+358 9 310 2700

0201256-6

FI2880001100396002

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi

http://www.hel.fi/palvelukeskus

+358 9 310 27111

 

FI02012566