Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (1)

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

04.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten 28.9.2020-18.1.2021 tekemiä päätöksiä:

Toimitusjohtaja 

28.09.2020, 8§

Toimitusjohtaja

28.09.2020, 9§

Monipalvelujen yksikönjohtaja

8.10.2020, 3§

Monipalvelujen yksikönjohtaja 

18.1.2021, 2§

 

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 9500

Elimäenkatu 15

+358 9 310 2700

0201256-6

FI2880001100396002

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi

http://www.hel.fi/palvelukeskus

+358 9 310 27111

 

FI02012566