Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (3)

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

18.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33

Oikaisuvaatimus, Hankinta, ohjelmistorobotiikan ylläpito- ja kehityspalvelut, palvelukeskusliikelaitos, Digital Workforce Services Oy

HEL 2019-009258 T 02 08 02 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä Digital Workforce Services Oy:n (Y-tunnus 2704792-5) hankintaoikaisuvaatimuksen koskien puhelin- ja hyvinvointipalveluiden vs. yksikönjohtajan päätöstä 22.8.2019 §5, ohjelmistorobotiikan ylläpito- ja kehityspalvelut hankinta.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden nojalla puhelin- ja hyvinvointipalveluiden vs. yksikönjohtajan edellä mainittua päätöstä tulisi muuttaa.

Esittelijä

vs. yksikönjohtaja

Risto Paavola

Lisätiedot

Antti Virtanen, hankintapäällikkö, puhelin: 09 310 27969

antti.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 3.9.2019

2

Oikaisuvaatimus 3.9.2019, liite, pöytäkirjanote 22.8.2019

3

Oikaisuvaatimus 3.9.2019, liite, tarjousten vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintalain 74 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 74 §:n mukaan hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa.

Hankintalain 79 §:n mukaan on hankintayksikön ennen tarjousten valintaa tarkistettava, että tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen sekä että tarjouksen on antanut tarjoaja, jota ei ole suljettu menettelyn ulkopuolelle 80 tai 81 §:n nojalla ja joka täyttää hankintayksikön asettamat 83 §:ssä tarkoitetut soveltuvuusvaatimukset.

Hankintalain 96 §:n mukaan hankintayksikön on vaadittava tarjoajalta selvitys tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta.

Hankintalain 133 §:n mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta.

Esittelijä toteaa, että kaikki tarjoajat ovat täyttäneet tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Lisäksi kaikkien tarjoajien tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön
mukaisia ja ne ovat täyttäneet tarjouspyynnön mukaiselle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Hankintayksikkö on tarkistanut valituksi tulleen toimittajan (Lekab Communication Systems Oy) ilmoittamat referenssitiedot, jotka on todettu tarjouspyynnön vaatimusten mukaisiksi.

Ennen hankintapäätöksen tekemistä, on hankintayksikkö pyytänyt 31.7.2019 Lekab Communication Systems Oy:ltä lisäselvitystä alhaisesta hinnoittelusta. Lekab Communication Systems Oy on toimittanut hankintayksikölle 8.8.2019 vastauksen tehtyyn lisäselvityspyyntöön, jonka hankintayksikkö on todennut hyväksyttäväksi.

Palvelukeskusliikelaitoksen hankintamenettely

Palvelukeskusliikelaitos pyysi 3.6.2019 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia ohjelmistorobotiikan ylläpito- ja kehityspalvelut hankinnasta.

Puhelin- ja hyvinvointipalveluiden vs. yksikönjohtaja teki asiasta hankintapäätöksen 22.8.2019 § 5, jolla hankittavan palvelun toimittajaksi valittiin Lekab Communication Systems Oy (Y-tunnus 1053861-3).

Digital Workforce Services Oy:n hankintaoikaisuvaatimus

Digital Workforce Services Oy vaatii 3.9.2019 päivätyssä hankintaoikaisuvaatimuksessaan puhelin- ja hyvinvointipalveluiden vs. yksikönjohtajan hankintapäätöksen oikaisemista siten, että Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta kumoaa tehdyn hankintapäätöksen, hylkää Lekab Communication Systems Oy:n tarjouksen sekä tekee uuden hankintapäätöksen Digital Workforce Services Oy:ltä.

Digital Workforce Services Oy perustelee vaatimustaan sillä, että valituksi tullut toimittaja (Lekab Communication Systems Oy) ei täytä tarjouspyynnössä esitettyjä referenssivaatimuksia.

Lisäksi Digital Workforce Services Oy perustelee vaatimustaan sillä, että valituksi tulleen toimittajan (Lekab Communication Systems Oy) tarjous on poikkeuksellisen alhainen.

Esittelijä

vs. yksikönjohtaja

Risto Paavola

Lisätiedot

Antti Virtanen, hankintapäällikkö, puhelin: 09 310 27969

antti.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 3.9.2019

2

Oikaisuvaatimus 3.9.2019, liite, pöytäkirjanote 22.8.2019

3

Oikaisuvaatimus 3.9.2019, liite, tarjousten vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 9500

Elimäenkatu 15

+358 9 310 2700

0201256-6

FI2880001100396002

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi

http://www.hel.fi/palvelukeskus

+358 9 310 27111

 

FI02012566