Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (2)

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/6

 

22.08.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

Sijaisen määrääminen Palvelukeskus -liikelaitoksen toimitusjohtajalle ajalla 22.8.2019 – 30.6.2020

HEL 2018-012698 T 00 01 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti tarkentaen 20.12.2018 (§ 43) asiassa tekemäänsä päätöstä vahvistaa, että Palvelukeskusliikelaitoksen toimitusjohtajan estyneenä ollessa hänen ensisijaisena sijaisena toimii ajalla 22.8.2019 – 30.6.2020 yksikönjohtaja Mikael Neuvonen, toissijaisena sijaisena hallintopäällikkö Raimo Niippa, kolmantena sijaisena vs. yksikönjohtaja Risto Paavola ja neljäntenä sijaisena vs. yksikönjohtaja Juha Kolkkinen.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 20.12.2018 § 43

HEL 2018-012698 T 00 01 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti vahvistaa, että Palvelukeskusliikelaitoksen toimitusjohtajan estyneenä ollessa hänen ensisijaisena sijaisena toimii ajalla 1.1. – 31.12.2019 yksikönjohtaja Anne Koskinen, toissijaisena sijaisena yksikönjohtaja Mikael Neuvonen, kolmantena sijaisena yksikönjohtaja Riitta Laanala ja neljäntenä sijaisena hallintopäällikkö Raimo Niippa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 9500

Elimäenkatu 15

+358 9 310 2700

0201256-6

FI2880001100396002

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi

http://www.hel.fi/palvelukeskus

+358 9 310 27111

 

FI02012566