Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (2)

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

22.08.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26

Palvelukeskus-liikelaitoksen talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaehdotusvuosille 2021–2022

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Merkittiin, että esittelijä muutti otsikon kuuluman Palvelukeskus-liikelaitoksen talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaehdotusvuosille 2021–2022.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti esittelijän korjatun ehdotuksen mukaisesti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2020-2022 liitteiden 1-5 mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioteksti 2020 Palvelukeskus (003).pdf Pjn tarkistama

2

Palvelukeskus tunnusluvut TAE 2020 TS 2021-2022

3

Palvelukeskus TAE 2020 TS 2021-2022

4

Palvelukeskus Rahoituslaskelma TAE 2020 TS 2021-2022

5

Palvelukeskus Helsinki TAE 2020 TS 2021-2029 Investoinnit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioteksti 2020 Palvelukeskus (003).pdf Pjn tarkistama

2

Palvelukeskus tunnusluvut TAE 2020 TS 2021-2022

3

Palvelukeskus TAE 2020 TS 2021-2022

4

Palvelukeskus Rahoituslaskelma TAE 2020 TS 2021-2022

5

Palvelukeskus Helsinki TAE 2020 TS 2021-2029 Investoinnit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 9500

Elimäenkatu 15

+358 9 310 2700

0201256-6

FI2880001100396002

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi

http://www.hel.fi/palvelukeskus

+358 9 310 27111

 

FI02012566