Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (1)

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/7

 

22.08.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 30

Ilmoitusasiat

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan informaation Vantaan kaupungin keittiöverkkoselvitystyöstä, jota käsiteltiin Vantaan kaupunginhallituksessa 12.8.2019.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 9500

Elimäenkatu 15

+358 9 310 2700

0201256-6

FI2880001100396002

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi

http://www.hel.fi/palvelukeskus

+358 9 310 27111

 

FI02012566