Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2014

1 (1)

Opetuslautakunta

 

 

 

 

OTJ/8

 

16.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 259

Palveluverkkotarkastelun keskeiset linjaukset ja tavoitteet

HEL 2014-014402 T 12 00 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esittelijä muutti päätösehdotuksen johtokappaleen kuulumaan seuraavasti: "Opetuslautakunta esittää, että kaupunginhallitus päättää opetustoimen palveluverkkotarkastelun keskeisiksi linjauksiksi ja tavoitteiksi seuraavat:" ja poisti esittelijän perusteluista 19. kappaleen.

Keskustelu.

Jäsen Jalovaara teki seuraavan pöydällepanoehdotuksen: Opetuslautakunta päättää jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.   

Hyväksyttiin jäsen Jalovaaran pöydällepanoehdotus.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi

Niclas Grönholm, linjanjohtaja, puhelin: 310 86225

niclas.gronholm(a)hel.fi

Tarja Malmivirta, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850

liisa.pohjolainen(a)hel.fi

Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274

outi.salo(a)hel.fi

Päätösehdotus

Opetuslautakunta päättää palveluverkkotarkastelun keskeisiksi linjauksiksi ja tavoitteiksi seuraavat:

Päivähoito

1) Uudet päiväkodit mitoitetaan siten, että niissä on vähintään 63 päivähoitopaikkaa.

2) Tilaratkaisut uusilla asuntoalueilla voidaan tehdä yhteistyössä varhaiskasvatusviraston kanssa.

3) Ostopalvelupäiväkodit täydentävät kaupungin omaa päiväkotiverkkoa.

Perusopetus

1) Kaupungin järjestämä suomenkielinen perusopetus kootaan hallinnollisesti yhtenäisiin peruskouluihin, joissa on kaikki vuosiluokat. Suomenkielisessä peruskoulussa on vähintään 500 oppilasta.

Ruotsinkielisessä peruskoulussa on vähintään 200 oppilasta. Kouluverkkotarkastelussa otetaan huomioon ruotsinkielisten ikäluokkien koko ja perusopetuksen riittävän saavutettavuuden turvaaminen.   

2) Erillisellä perusopetuksen järjestämisluvalla toimivat kaupungin sopimuskoulut, valtion koulut ja muuta kaupungissa sijaitsevat yksityiset koulut täydentävät kaupungin järjestämää perusopetusta.

3) Kaikissa kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa ja niissä sopimuskouluissa, joilla on oma oppilaaksiottoalue, on erityisluokkia.

Jotta ruotsinkielisissä palveluissa toteutuisi joustava opintopolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, kootaan ruotsinkieliset erityisluokat osaan ruotsinkielisiä kouluja.

4) Kaupungin eri alueille sijaitseviin kaupungin kouluihin ja sopimuskouluihin sijoitetaan painotetun opetuksen luokkia, joille haetaan soveltuvuuskokeella.

Lukiokoulutus

1) Kaupungin lukiot toimivat omissa rakennuksissa. Riittävän monipuolisuuden ja valinnaisuuden turvaamiseksi suomenkielisissä lukioissa on vähintään 500 opiskelijaa ja ruotsinkielisissä vähintään 400 opiskelijaa. Yksittäisten lukioiden kurssitarjontaa täydennetään lukioiden välisellä yhteistyöllä. 

2) Lukiokoulutusta järjestetään kaupungin eri osissa, ja kaupungin lukioita täydentävät erillisten järjestämislupien nojalla valtion ja kaupungissa sijaitsevat yksityiset lukiot.

3) Kaikilla kaupungin lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai erityinen painotus.

Ammatillinen koulutus

1) Stadin ammattiopiston yksiköt toimivat omissa rakennuksissa ja niissä on vähintään 1 000 opiskelijaa.

2) Stadin ammattiopiston yksiköt sijaitsevat kaupungin eri osissa ja niitä täydentävät erillisten järjestämislupien nojalla muutamat kaupungissa sijaitsevat ammatilliset oppilaitokset.

3) Stadin ammattiopisto on monialainen ammatillinen oppilaitos, joka järjestää oppilaitosmuotoista, näyttötutkintoina suoritettavaa ja niihin valmistavaa sekä oppisopimuskoulutuksena järjestettävää ammatillista koulutusta. Kalliiden sekä vähäkysyntäisten opintolinjojen järjestämisvastuista ja toteutuksesta sovitaan muiden pääkaupunkiseudulla sijaitsevien koulutuksen järjestäjien kanssa.

Päätös lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Opetuslautakunta päätti 4.10.2014 (§ 204), että osana tulosbudjetin valmistelua päätetään palveluverkkotarkastelun prosessin uudistamiseen liittyvät keskeiset linjaukset ja tavoitteet.

Opetuslautakunta esitetään kaupunginhallituksen tietoon lähetettäväksi keskeiset linjaukset ja tavoitteet seuraavasti:

Päivähoito

1) Uudet päiväkodit mitoitetaan siten, että niissä on vähintään 63 päivähoitopaikkaa.
2) Tilaratkaisut uusilla asuntoalueilla voidaan tehdä yhteistyössä varhaiskasvatusviraston kanssa.
3) Ostopalvelupäiväkodit täydentävät kaupungin omaa päiväkotiverkkoa.

Kaupungin järjestämässä ruotsinkielisessä päivähoidossa otetaan huomioon ruotsinkielisten ikäluokkien koko sekä kaupungin 1-6-vuotiaiden väestöennuste. Tavoitteena on päivähoitopaikkojen riittävä saavutettavuuden turvaaminen.

Ruotsinkielinen päivähoito hoitaa kunnallista päivähoitoa samoilla mitoituksilla kuin varhaiskasvatusvirasto ja on järkevää tehdä yhteistyötä uusilla asuntoalueilla.

Uudet päiväkodit mitoitetaan siten, että ne olisivat mahdollisimman vahvoja, joustavia ja tehokkaita, vähintään 63 paikkaa mahdollistaa myös riittävän saavutettavuuden.

Ostopalvelupäiväkodit järjestävät noin 10 % ruotsinkielisen päivähoidon paikkatarpeesta.

Perusopetus

1) Kaupungin järjestämä suomenkielinen perusopetus kootaan hallinnollisesti yhtenäisiin peruskouluihin, joissa on kaikki vuosiluokat. Suomenkielisessä peruskoulussa on vähintään 500 oppilasta.
Ruotsinkielisessä peruskouluissa on vähintään 200 oppilasta. Kouluverkkotarkastelussa otetaan huomioon ruotsinkielisten ikäluokkien koko ja perusopetuksen riittävän saavutettavuuden turvaaminen.   
2) Erillisellä perusopetuksen järjestämisluvalla toimivat kaupungin sopimuskoulut, valtion koulut ja muuta kaupungissa sijaitsevat yksityiset koulut täydentävät kaupungin järjestämää perusopetusta.
3) Kaikissa kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa ja niissä sopimuskouluissa, joilla on oma oppilaaksiottoalue, on erityisluokkia.
Jotta ruotsinkielisissä palveluissa toteutuisi joustava opintopolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, kootaan ruotsinkieliset erityisluokat osaan ruotsinkielisiä kouluja.
4) Kaupungin eri alueille sijaitseviin kaupungin kouluihin ja sopimuskouluihin sijoitetaan painotetun opetuksen luokkia, joille haetaan soveltuvuuskokeella.

Uudet opetussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön 1.8.2016. Uusissa opetussuunnitelmissa tuetaan yhtenäisen perusopetuksen järjestämistä vuosiluokilla 1-9. Hallinnon rakenteiden tulee tukea opetussuunnitelman toteutumista ja oppilaiden yhdenvertaista kohtelua.

Opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiselle iso kouluyksikkö on eduksi. Opetustarjonta saadaan paremmin vastaamaan uuden opetussuunnitelman vaatimuksia esimerkiksi alaluokilla, jossa valinnaisuutta tullaan lisäämään. Synergiaetuja saadaan henkilöstön osaamisesta ja määrästä sekä myös resurssien jaosta. Suurehko koko tuo toimintaan ja resurssien kohdentamiseen joustavuutta ja mahdollistaa johtamiseen panostamisen.

Suomenkielisiä yhtenäisiä peruskouluja on 24, joista 9 on alle 500 oppilaan kouluja. Nykyisen kolmen ruotsinkielisen peruskoulun osalta kokotavoite on saavutettu.

Perusopetuksen oppilaista opiskelee 80 % kaupungin kouluissa, 11 % yksityisissä sopimuskouluissa, 2 % yliopiston normaalikouluissa ja 7 % valtion ja muissa yksityisissä kouluissa (20.9.2014, oppilasmäärä 47500 oppilasta).

Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa korostetaan inklusiivista opetusta ja oppilaan oikeutta lähikouluun. Erityisen tuen oppilaita on kaupungin suomenkielisissä kouluissa 11 % kaikista oppilaista ja yksityisissä sopimuskouluissa 5 %. Ruotsinkielisissä kouluissa erityisen tuen oppilaita on 7 % oppilasmäärästä (20.9.2014). Kaupungin suomenkielisissä kouluissa ja yksityisissä peruskouluissa on erityisen tuen oppilaita yhteensä 4075, joista 64 % opiskelee erityisluokilla tai erityiskouluissa ja 36 % yleisopetuksen yhteydessä. Perusteiden mukaan erityisluokilla opiskelevalle oppilaalle tulee nimetä yleisopetuksen yhteistyöluokka ja laatia suunnitelma oppilaan opiskelusta tässä luokassa.

Perusopetuksessa kehitetään sähköisiä ja avoimia oppimisympäristöjä. Opetussuunnitelman uudet perusteet velvoittavat kaikkia kouluja teknologian käyttöön opetuksessa.

Lukiokoulutus

1) Kaupungin lukiot toimivat omissa rakennuksissa. Riittävän monipuolisuuden ja valinnaisuuden turvaamiseksi suomenkielisissä lukioissa on vähintään 500 opiskelijaa ja ruotsinkielisissä vähintään 400 opiskelijaa. Yksittäisten lukioiden kurssitarjontaa täydennetään lukioiden välisellä yhteistyöllä. 
2) Lukiokoulutusta järjestetään kaupungin eri osissa, ja kaupungin lukioita täydentävät erillisten järjestämislupien nojalla valtion ja kaupungissa sijaitsevat yksityiset lukiot.
3) Kaikilla kaupungin lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai erityinen painotus.

Kaupungin lukiot ovat lähellä asetettuja kokotavoitteita. Lukiokoulutuspaikka tarjotaan 60 %:lle perusopetuksen päättävistä nuorista. Väestöennusteen mukaan lukioikäisten helsinkiläisten määrä on nykyisestä pienempi muutaman vuoden, mutta sen jälkeen tuleva väestökasvu lisää lukiokoulutuspaikkojen kysyntää.

Maahanmuuttajanuorten koulupolkua tuetaan sen kaikissa vaiheissa. Opetuslautakunta on talousarviokäsittelyn yhteydessä hyväksynyt maahanmuuttajataustaisille nuorille toimenpiteitä, joilla tuetaan näiden nuorten hakeutumista toisen asteen koulutukseen sekä itse opiskelua.

Lukiot sijaitsevat pääosin eteläisissä, keskisessä ja läntisissä kaupunginosissa, vaikkakin niitä on kaikissa suurpiireissä. Kaupungin lukioissa opiskelee 59 % kaikista lukio-opiskelijoista (pl. aikuislukiot) (20.9.2014). Vastaavasti 41 % lukiolaisista opiskelee yksityisissä tai valtion lukioissa. Erityinen koulutustehtävä tai erityinen painotus puutuu osalta kaupungin lukioista.

Ammatillinen koulutus

1) Stadin ammattiopiston yksiköt toimivat omissa rakennuksissa ja niissä on vähintään 1 000 opiskelijaa.
2) Stadin ammattiopiston yksiköt sijaitsevat kaupungin eri osissa ja niitä täydentävät erillisten järjestämislupien nojalla muutamat kaupungissa sijaitsevat ammatilliset oppilaitokset.
3) Stadin ammattiopisto on monialainen ammatillinen oppilaitos, joka järjestää oppilaitosmuotoista, näyttötutkintoina suoritettavaa ja niihin valmistavaa sekä oppisopimuskoulutuksena järjestettävää ammatillista koulutusta.  Kalliiden sekä vähäkysyntäisten opintolinjojen järjestämisvastuista ja toteutuksesta sovitaan muiden pääkaupunkiseudulla sijaitsevien koulutuksen järjestäjien kanssa.

Stadin ammattiopiston peruskoulutus toimii 16 toimipisteessä, joiden opiskelijamäärät vaihtelevat. Toimipisteet sijaitsevat lähinnä kaupungin keskisessä, pohjoisessa, koillisessa ja kaakkoisessa suurpiirissä. Yksityisten 28 ammatillisen oppilaitoksen toimipisteet keskittyvät keskiseen ja läntisiin kaupunginosiin.  Noin puolet helsinkiläisten ammatillisten oppilaitosten peruskoulutuksen opiskelijoista opiskelee Stadin ammattiopistossa.

Toisen asteen koulutuksen järjestämisluvat uusitaan vuoden 2017 alusta. Tavoitteena on koulutuksen järjestäjäverkon tiivistäminen.

Toisen asteen koulutuksessa kehitetään sähköisiä ja avoimia oppimisympäristöjä ja pidetään huoli siitä, että  sähköinen toimintaympäristö, sen työskentelytavat ja käytettävät teknologiat vastaavat jatko-opintojen ja työelämän tarpeita ja toimintaympäristöjä.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi

Niclas Grönholm, linjanjohtaja, puhelin: 310 86225

niclas.gronholm(a)hel.fi

Tarja Malmivirta, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850

liisa.pohjolainen(a)hel.fi

Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274

outi.salo(a)hel.fi

Liitteet

1

Opetuslautakunta 31.1.2012 § 7

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaaja

Esitysteksti
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Hämeentie 11 A

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

opetusvirasto@hel.fi

www.edu.hel.fi

+358 9 310 86390

 

FI02012566